skip to Main Content

Baggerwerkzaamheden Boomvaart

Waterschap Brabantse Delta start bagger- en beschoeiingswerkzaamheden in de Boomvaart

Waterschap Brabantse Delta start begin februari in samenwerking met de gemeente Steenbergen met baggerwerkzaamheden en het vervangen van de beschoeiingen in de Boomvaart in Steenbergen. Door de watergang baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit. Als de weersomstandigheden niet tegen zitten, is het werk naar verwachting eind juni afgerond.

Waarom baggeren?

Bij baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.
Waar wordt gebaggerd?
Een aannemer voert het werk in opdracht van het waterschap en gemeente Steenbergen uit. Het te baggeren traject is ten noorden van de Polderwatering nabij Welberg tot aan de kade in Steenbergen. Vooruitlopend op het baggerwerk worden de betreffende watergangen, indien noodzakelijk gemaaid en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is. De baggerwerkzaamheden zijn naar verwachting half maart afgerond.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar verwerkingslocaties vervoerd. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle duikers, die de Boomvaart verbinden, gereinigd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Vervangen beschoeiingen

Uit een inventarisatie is gebleken dat beschoeiingen op diverse locaties in het te baggeren traject in slechte staat verkeren en vervangen moeten worden. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Het vervangen van de beschoeiingen vindt plaats in de periode van april tot en met juni.

Wat merkt u ervan?

De aannemer baggert op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Het baggerwerk kan in de directe omgeving enige overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Het waterschap, de gemeente en de aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De planning van de baggerwerkzaamheden is afgestemd op de verwerkingslocaties waar de baggerspecie naar toe wordt gebracht. De baggerspecie is niet overal van dezelfde kwaliteit waardoor de baggerspecie naar verschillende verwerkingslocaties wordt gebracht. Hierdoor kan de watergang niet altijd aaneengesloten worden gebaggerd, en komen we soms vaker bij een locatie terug.

Extra onderzoek

Nadat de baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd worden de waterbodem en taluds van de Boomvaart in en direct ten zuiden van Welberg in verband met de voorgenomen beschoeiingswerkzaamheden onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek gebeurt door een hiervoor gecertificeerd bureau. Wanneer er verdachte objecten bij deze werkzaamheden worden aangetroffen worden deze benaderd om te beoordelen of het om een explosief gaat of een andere object. Bij het aantreffen van explosieven, worden deze in overleg met de gemeente Steenbergen en Explosieven Opruimingsdienst verwijderd. Mocht het zover komen dan worden omwonenden hier tijdig over geïnformeerd. Het explosievenonderzoek zorgt voor een veilige uitvoering van de baggerwerkzaamheden voor de omgeving en de aannemer. Er is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geen sprake van gevaar voor de directe omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden bezoekt u de website van het waterschap via www.brabantsedelta.nl. Ook op de website van de gemeente Steenbergen vindt u meer informatie over dit project. Kijk op www.gemeente-steenbergen.nl.

Back To Top