skip to Main Content

Raad van State wil windturbines in Karolinapolder

Steenbergen – 12 april 2023 Vandaag werd de uitspraak van de Raad van State bekend met betrekking tot de windturbines welke tot 215 meter hoogte dreigen te worden opgericht in de Karolinapolder in Dinteloord. Door het college werd een fatalistische persmededeling verzonden, waaruit niet de ambitie blijkt dat het college nog onverminderd de opdracht van de raad wil uitvoeren om alle mogelijkheden te onderzoeken en zo mogelijk benutten om de aantasting van de belangen van de inwoners van met name Dinteloord, maar ook de ruime omtrek te behartigen.

De fractie van de Volkspartij in de raad van de gemeente Steenbergen heeft daarom verzocht om dit onderwerp bij wijze van uitzondering als extra agendapunt toe te voegen aan de raadsvergadering van 20 april 2023.

De tekst van het verzoek is hieronder opgenomen. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

De raad van de gemeente Steenbergen heeft zich van begin af aan verzet tegen de aantasting van de belangen van de inwoners van met name Dinteloord in de gemeente Steenbergen om geconfronteerd te worden met de mega wind turbines in de Karolinapolder in Dinteloord in de gemeente Steenbergen.

Ook wij weten dat de Raad van State het hoogte rechtscollege van Nederland is dat hierover een uitspraak kan doen. De zin van het college in de persmededeling:  

De Raad van State heeft enerzijds besloten dat de ingestelde beroepen gegrond zijn, anderzijds heeft zij besloten dat de rechtsgevolgen van het provinciale besluit in stand blijven. Met andere woorden: de provinciale omgevingsvergunning voor Windpark Karolinapolder kan worden benut .” doet het ergste vermoeden over de daadkracht welke zal worden betoond in het benutten van alle rechtsmiddelen om de aantasting van het leefklimaat van met name de inwoners van Dinteloord, maar ook die van De Heen en Steenbergen als een groot deel van de gemeente Moerdijk en de gemeente Halderberge, tegen te gaan.

De fractie van de Volkspartij verzoekt de voorzitter van de raad en de griffie om het onderwerp “Windturbines Karolinapolder” bij wijze van uitzondering als extra agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raad van de gemeente Steenbergen van 20 april 2023 om ten minste opiniërend met het college hierover van gedachte te wisselen en zo nodig voorbereidingen te kunnen overwegen tot het indienen van moties in de vergadering van de raad op 25 mei 2023.

Tenminste het onderzoeken van rechtsmiddelen om de belangen van de gemeente Steenbergen en haar inwoners dient te kunnen worden besproken. Bovendien is het huidige college van gedeputeerde staten demissionair en is niet zeker of het komende college gelet op de komende samenstelling van provinciale staten het eerder genomen provinciaal besluit in stand zal laten.

Dat de provinciale omgevingsvergunning dus kan worden benut betekent geenszins dat dat ook zal gebeuren. Het is van belang dat het college van burgemeester en wethouders zich rekenschap geeft van bovengenoemde feiten en omstandigheden in haar contacten met het vertrekkend en komend provinciebestuur.

De fractie van de Volkspartij stelt voor om dit verzoek om opname van een extra agendapunt zo nodig te bespreken in de presidiumvergadering op 13 april 2023.

Back To Top