skip to Main Content

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning windturbines Karolinadijk

Dinteloord – Voormalig gemeenteraadslid Arie van den Berg geeft zijn gedetailleerde zienswijze over het opschalen van de windturbines aan de Karolinadijk. 

Ik heb kennisgenomen van uw voornemen om de initiatiefnemers toestemming te verlenen tot het opschalen van de vier zich in de Karolinapolder bevindende windturbines door deze te slopen en te vervangen door vier nieuwe turbines die veel groter/hoger zullen worden dan de huidige terwijl de plaatsing qua locatie niet gelijk zal zijn aan die van dit moment.

Ik teken daartegen bezwaar aan omdat:

1. Het in strijd is met het vigerende bestemmingsplan;
2. Er zal worden gebouwd in een andere opstelling met aanzienlijk hogere turbines terwijl een aantal daarvan een stuk dichter bij de bebouwde kom zullen komen te staan;
3. Er sprake is van cumulatieve omstandigheden, zie hieronder nader aangegeven;
4. Er aanzienlijk meer hinder voor de omwonenden of de omgeving zal zijn, onder andere door de voorgeschreven verlichting.

In mijn bezwaar tegen uw voornemen heb ik meegenomen alle onderliggende stukken die behoorden bij het raadsvoorstel. In dat verband viel mij overigens de volgende zinsnede op:
“dat de aanvraag om omgevingsvergunning is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing (‘Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord gemeente Steenbergen’ d.d. 10 april 2018) waarin wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten en waaruit blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.”

Ik heb het in opdracht van de initiatiefnemers gemaakte stuk/rapport gelezen en daarin wordt bij alle aspecten en keuzes tot de te bouwen turbines de onderbouwing gegeven dat er op geen enkel gebied een belemmering is aan te tonen. Het is maar net wat je intenties zijn, hoe je het beziet of aan het papier toevertrouwd! Telkenmale wordt voorts nadrukkelijk benoemd dat zelfs de hoogst mogelijk te bouwen turbines met een tiphoogte van omstreeks 234 meter geen ruimtelijk of anderszins bezwaar opleveren.

Kortheidshalve verwijs ik naar uw eigen mening in dit verband:
“De gemeente Steenbergen wil de kenmerkende waardevolle openheid van het landschap beschermen en behouden. De plaatsing van windturbines (ook in parken en lijnopstellingen) tast de waardevolle openheid van het Steenbergse landschap op een onaanvaardbare wijze aan en ondermijnt daarmee ook de toeristisch recreatieve ambities van de gemeente.”

Ook wordt meerdere keren melding gemaakt van de noodzakelijke spoed tot het nemen van het besluit. Na begin oktober wordt de toekenning door de overheid van een forse subsidie voor de onderhavige turbines op zijn minst onzeker. Tegelijkertijd wordt vermeld, dat bij het niet halen van de bewuste datum in oktober de te bouwen molens zonder enige twijfel in de hoogst mogelijke vorm zullen worden uitgevoerd. Dit is feitelijk een verkapt dreigement.

Het lijkt er op, dat alleen al bij het noemen van de welhaast heilige woorden windturbines en energietransitie alles moet wijken, waardoor wetgeving en grenzen opzij kunnen worden geschoven en de woonomgeving en de belangen van de omwonenden niet meer tellen.

Volgens het huidige bestemmingsplan zijn de plannen in strijd met de regels en die zijn destijds niet voor niets aan het papier toevertrouwd terwijl daar nogeens bovenop komt, dat de nieuwe turbines nóg dichter bij de bebouwing zullen komen en bovendien aanzienlijk hoger zullen worden dan de hoogste bouwwerken in Nederland. Zulke mastodonten zijn planologisch niet inpasbaar, zijn op een afstand van tientallen kilometers goed zichtbaar en er wordt geen rekening gehouden met de nadrukkelijk aanwezige cumulatieve effecten.

De burgers mogen er van uitgaan, dat het bestuur van hun gemeente oog en oor heeft en houdt voor hun belangen en dat heeft u bij dit voornemen niet of in ieder geval in onvoldoende mate gedaan.
Zo heeft u kennelijk geen oog gehad voor, of rekening gehouden met, het gegeven dat Dinteloord reeds nu wordt omgeven door zeer veel (ongeveer 70) aan de horizon goed zichtbare windmolens. Is het dan vreemd, dat de burgers op een gegeven moment zeggen: Genoeg is genoeg?

Verder wordt Dinteloord ruimtelijk gestoord door de vele kassen en het geluid van de A4. Het is in dat kader niet voor niets, dat de gemeenteraad reeds lang geleden heeft besloten dat het centrum van Dinteloord daadwerkelijk in het centrum moet komen te liggen en niet zoals nu aan de rand.

Dat is ook de reden geweest om toekomstige uitbreiding van de kern te plannen achter de Stoofdijk en de Molendijk. Uitbreiding in andere windrichtingen is nu eigenlijk al niet meer mogelijk of zeer ongewenst.

En wat doet U? U bent voornemens om juist daar waar in de toekomst woningen kunnen komen vier giga mastodonten met kerstverlichting toe te laten. U limiteert op geen enkele wijze de hoogte door dat feitelijk aan de initiatiefnemers over te laten. Ik vind dat onjuist en onbegrijpelijk.

Naar mijn mening wijkt u voor niet ter zake doende bedekte dreigementen van de initiatiefnemers en laat u Dinteloord worden tot het Pernis of de Heijplaat van Steenbergen en zoekt u ten onrechte dekking achter het magische woord energietransitie.

Met de voor aanvang van de raadsvergadering schriftelijk ingediende bezwaren, noch op die tijdens de raad door insprekers zijn uitgesproken, heeft u rekening gehouden. Anders gezegd: het lijkt u koud te laten hoe de burgers erover denken en wat dit met hun leefomgeving doet. U gaat met oogkleppen voort op de ingeslagen weg zonder zich te realiseren dat die weg weleens dood kan lopen.

Voor uw beeldvorming heb ik in Dinteloord wat foto’s gemaakt van de huidige situatie. De foto’s treft u hieronder aan. Zij zijn genomen vanaf de Stoofdijk, de Sasdijk en vanuit het centrum en de foto’s geven een goed beeld van hoe het er nu is en hopelijk kunt u uw gedachten de vrije loop laten over hoe het er straks uit zal komen te zien. Ik heb het kassengebied en de A4 er maar buiten gehouden.

Steenbergen beoogt met al zijn kernen een recreatieve gemeente te zijn waar het goed wonen is en waar toeristen graag komen. Hoe zich dat verhoudt met wat u nu van plan bent, is mij een volstrekt raadsel.

Ik verzoek u mijn zienswijze/bezwaar in behandeling te nemen en mij van de uitkomst te berichten, waarvoor mijn dank.

Met vriendelijke groet,

Arie van den Berg
Prins Florisstraat 24
4671 GP Dinteloord

 

Back To Top