skip to Main Content

Economische zaken

In het kort

  • Actief, met toekomstvisie, aantrekken van bedrijven en winkels;
  • Aanstellen bedrijvencoördinator voor bedrijven en winkels;
  • Verbeteren van de werkgelegenheid voor de eigen bevolking;
  • Afschaffen reclamebelasting;
  • Gebruik maken van de positie aan de A4;
  • Ondernemers ondersteunen waar mogelijk;
  • Parkmanagement alleen zonder extra kosten en als het lonend is voor elke ondernemer;

Economische ontwikkeling

De Volkspartij wil meer economische ontwikkelingen realiseren in Steenbergen. Inwoners die willen starten met een onderneming en deze in Steenbergen willen vestigen moeten gestimuleerd worden. De Volkspartij wil dit onder meer realiseren door Bijstandsregeling voor ondernemers uit te breiden en deze ook beschikbaar maken voor inwoners die geen uitkering hebben maar vanuit loondienst willen starten met een eigen onderneming. De gemeente moet daarnaast inzetten op de bekendmaking van deze regeling voor alle startende ondernemers.

Het college van burgemeester en wethouders pleegt periodiek overleg met vertegenwoordigers van ondernemers en doet daarvan verslag aan de raad.

Recreatie en toeristische ontwikkeling

De Volkspartij zet zich in om ondernemers in de gelegenheid te stellen optimaal te kunnen investeren in projecten. De gemeentelijke overheid stelt zich daarbij faciliterend op en draagt er middels haar contacten met andere overheden en instanties aan bij dat geen onnodige belemmeringen optreden.

Haalbare initiatieven van ondernemers in algemene zin en op het gebied van recreatie en sport in het bijzonder dienen door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd en waar nodig en mogelijk met enthousiasme te worden begeleid. Oneindige praatsessies, waarbij steeds opnieuw problemen aan de orde komen en barrières worden opgeworpen, dienen verleden tijd te zijn.

Steenbergen moet “minder lullen en meer poetsen” om haar economische doelen te bereiken. Er moet worden ingezet op het binnenhalen van ondernemers die Steenbergen op de kaart willen zetten.

De toeristisch aantrekkelijke plaatsen in de gehele gemeente Steenbergen worden meer gepromoot. Daarvoor wordt de VVV in de gemeente Steenbergen eindelijk volwassen gemaakt. De VVV moet herkenbaarder worden en actief naar buiten treden. De bezetting van de VVV kan plaats vinden op een aantrekkelijke plaats zoals de haven van Steenbergen. Samenwerking met de havenmeesters wordt onderzocht.

De gemeente Steenbergen zet zichzelf beter op de kaart. Het is niet uit te leggen, dat naast Reinierpark op nog geen 10 kilometer afstand een nieuw soortgelijk bedrijventerrein in Lepelstraat wordt ontwikkeld, waar het zelfde product gaat worden aangeboden. De bedrijventerreinen worden in de toekomst beter beheerd. Ook grotere bedrijven moeten zich kunnen vestigen op Reinierpark.

Parkmanagement is slechts een optie als dat gebeurt tegen reële en voor ondernemers draagbare kosten. Ondernemers zijn ook belastingbetalers en evenals in de winkelstraten dient de openbare ruimte een taak te zijn voor de overheid, waarbij de gebruikers zelf zorgen dat het leefbaar blijft.

Aanstelling van een BOA die zich uitsluitend richt op toezicht op de bedrijventerreinen is geen taak van de gemeente. Evenals iedere ingezetene in de gemeente heeft ieder even veel recht op toezicht van de politie en de onder verantwoordelijkheid van de gemeente opererende BOA’s.

Bij de verkoop van percelen ten behoeve van bedrijven door de gemeente wordt aandacht besteed aan het aantal werknemers dat per vierkante meter aan de slag kan, evenals een goede mix van opleiding. Er dient werkgelegenheid te worden gecreëerd voor zowel laag, middelbaar als hoog geschoolden.

Lokale ondernemers dienen zoveel als mogelijk betrokken te worden bij inkopen die door de gemeente Steenbergen gedaan worden. Het regionaal inkoopbureau krijgt de opdracht om lokale ondernemers in staat te stellen opdrachten van de gemeente Steenbergen te verwerven. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met oog voor efficiënt en effectief besteden van belastinggeld.

Landbouw

De gemeente Steenbergen is vooral een uitgestrekte en grote plattelandsgemeente. De belangen van de agrarische sector wegen dan ook zwaar. Bedrijfsbebouwing voor boeren en tuinders dient optimaal te kunnen worden afgestemd op de bedrijfsvoering. Ook hier geldt dat het gemeentebestuur zich in zal spannen om het ondernemen, mits uiteraard voldaan aan de normale milieuregelgeving, zo goed mogelijk te faciliteren. Het antwoord op reële vragen van ondernemers kan nooit zijn: “Neen, tenzij” maar altijd “ja, mits”.

Alle ondernemers horen bij het indienen van plannen aan het begin van het traject wat de verwachtingsprognose is.

Woonfuncties op het platteland en nieuwe economische ontwikkelingen welke geen oorspronkelijk agrarische oorsprong hebben, mogen de normale ontwikkelingen in de landbouw niet hinderen of belemmeren.

Intensieve veehouderij

Niet grondgebonden intensieve veehouderij hoort niet thuis in de gemeente Steenbergen. De bedrijven welke op dit moment feitelijk bestaan, houden zich aan de milieu- en omgevingsvoorschriften. Uitbreiding van niet grondgebonden intensieve veehouderij op deze bedrijven wordt niet toegestaan. De feitelijk nooit echt in gebruik genomen stalinrichting van niet grondgebonden intensieve veehouderij nabij het dorp De Heen dient ook niet nader te worden ingericht. Stankoverlast en mogelijke veroorzaking van veehouderij gerelateerde ziekte wordt strikt gecontroleerd. Moderne stalsystemen zoals deze de laatste jaren ook in Steenbergen vooral in de rundveehouderij zijn gekomen, tonen aan dat het ook beter en anders kan.

Glastuinbouw

De invulling van Nieuw Prinsenland biedt kansen op hoogwaardige werkgelegenheid en innovatieve ontwikkeling.

Voor beide gebieden geldt dat de mogelijkheid van een bijzondere inrichtingsvorm wordt onderzocht waarbij de operationele uitvoering van taken niet langer door de gemeente wordt uitgevoerd maar onder verantwoordelijkheid van de ondernemers en bewoners in het gebied. De raad van de gemeente Steenbergen stelt het programma van eisen en het plan van aanpak vast en stelt tevens de onderhoudsmiddelen voor dat gebied beschikbaar aan de ondernemers en bewoners. Hierdoor is het mogelijk de basisvoorziening in stand te houden terwijl door hen gewenste verbeteringen zo nodig door de ondernemers en bewoners kan worden bekostigd.

MKB

Bestemmingsplannen dienen duidelijkheid te geven aan ondernemers. De winkels in de kernen van de dorpen en in de stad Steenbergen zijn daar immers op afgestemd. Afspraken tot waar het kernwinkelgebied ligt, dienen te worden gerespecteerd. Er is sprake van een afname van de vraag naar winkelruimte. Vertrek uit de centra van dorpen en stad om zich vervolgens te vestigen op een industrieterrein is, met uitzondering van de handel in volumineuze- en partijgoederen, ongewenst. Daartegen dient handhavend te worden opgetreden. Dat geldt ook voor detailhandelsvestigingen in woningen en op plaatsen waar het bestemmingsplan dat niet toelaat. Winkelleegstand wordt daardoor onnodig vergroot waarmee tevens de aantrekkelijkheid van het winkelgebied afneemt. Waar middels vaststaand beleid herbestemming van panden mogelijk is, of dit door de gemeenteraad gewenst wordt, wordt deze optie benut om vestiging van andere bedrijvigheid mogelijk te maken.

Over de wijziging van bestemmingen vindt zoveel mogelijk overleg plaats met de ondernemersvertegenwoordigingen. Dit om te voorkomen dat sprake kan zijn van een onwenselijke situatie waarbij de concurrentiepositie van de aanvrager altijd moet worden bewaakt.

Van de periodieke overleggen met de ondernemersvertegenwoordigers waaronder RPS, de Winkeliersvereniging Dinteloord, OPS, ZLTO en Horeca Steenbergen ontvangt de raad de verslagen van dat overleg.

Reclamebelasting

De Volkspartij wenst de ingevoerde reclamebelasting met ingang van het belastingjaar 2019 direct af te schaffen. Deze extra lastendruk voor ondernemers is selectief vastgesteld. Het is de taak van de overheid om zonder onderscheid al haar inwoners en ondernemers te behandelen. Als er al sprake is van een verbetering van de centrumfunctie dan zou de spin-off ook mee moeten worden betaald door ondernemers die net buiten de rand van het gebied zijn gevestigd. Ook dat zou echter geen eerlijke ontwikkeling zijn. Er is sprake van een oneerlijke en onevenredige belastingheffing, omdat alleen een select gezelschap van de winkeliers en dienstverleners in het centrum van Steenbergen hier aan moeten betalen.

Evenals bij de dorpskernen, die vrijwel iedere keer met het vervangen van een college of individuele wethouders zijn aangepakt, is dat nu het geval geweest met het centrum van Steenbergen. De ingevoerde reclamebelasting is daarbij mede de opmaat om, bij weer een nieuwe wethouder die een dorp wil herinrichten, naar hetzelfde middel te grijpen. De Volkspartij vindt dat ongewenst.

Noodzakelijke aanpassingen vinden plaats, mits de middelen daarvoor beschikbaar zijn, zonder onderscheid in dorpen en stad.

Ontwikkeling centrum Steenbergen

Voor veel gemeenschapsgeld zijn de straten in het centrum van Steenbergen smaller gemaakt waardoor fietsverkeer in de knel geraakt. De herinrichting van de Markt heeft zichtbaar niet geleid tot meer terrasbezoekers, ondanks de mooie zomer welke achter ons ligt. De waterpartij blijft beperkt tot een stalen plaat in het straatwerk en het aantal te benutten parkeerplaatsen is afgenomen.

De Volkspartij bepleit onderzoek naar de verbetering van de gebruiksfunctie van de Markt. In geval van grootschalige evenementen kan de Markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het Beach Volleybaltoernooi, de Kleine Tour, de plaatsing van de ijsbaan, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Parkeerbeleid

Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Contactfunctionaris economische zaken

De functie van contactfunctionaris economische zaken dient meer inhoud te krijgen. Koppeling met de functie van coördinator economische zaken/centrumontwikkeling wordt binnen zes maanden na het vormen van het college van burgemeester en wethouders onderzocht waarna de raad over verbeteringen wordt geïnformeerd. De contactfunctionaris economische zaken dient bij voorkeur kennis te hebben van en te wonen in de gemeente Steenbergen en te beschikken over meer dan een 9 tot 5 instelling.

Windenergie

De Volkspartij wenst de openheid van de gemeente Steenbergen te behouden. Daarin passen geen windturbines.

Het gemeentebestuur waakt er voor dat buurgemeenten nabij de grenzen wel windturbines oprichten waardoor de inwoners van de gemeente Steenbergen overlast ondervinden.

Overige vormen van energie

De plaatsing van zonnepanelen wordt bevorderd maar niet door de gemeente gesubsidieerd. Op gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk zonnecollectoren geplaatst mits dit een win-win situatie oplevert voor zowel milieu als financiën.

Plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke- en rijksmonumenten geniet niet de voorkeur van de Volkspartij.

Biogas opwekking uit lokaal geproduceerde grondstoffen vormt een goede aanvulling in de energieketen. Her en der verspreid staande installaties op het platteland acht de Volkspartij niet gewenst. Het is immers geen primaire agrarische activiteit. Bundeling van belangen, bijvoorbeeld in een coöperatie waardoor gezamenlijk een biogas-installatie kan worden gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, wordt door de Volkspartij sterk toegejuicht.

De Volkspartij is voor het stimuleren van groene energie, onder meer door middel van warmtepompen en zonne-energie, Wij willen dat de gemeente de burgers pro-actief gaat helpen bij de omzetting van hun bestaande woningen naar energieneutrale woningen om daarmee een voorschot te nemen op de toekomstige milieu- en energie eisen.

Daarnaast wil de Volkspartij dat de gemeente de groene brug is tussen het bedrijfsleven en de inwoners van onze gemeente om zonnepanelen te kunnen exploiteren.

Aanbestedingsbeleid

De Volkspartij streeft naar een gemeente waar het goed leven is voor haar bewoners en ondernemers. Belastinggeld, dat tegen een juiste prijs-kwaliteitsverhouding wordt besteed, draagt daar aan bij.

Voor aankopen en investeringen waarbij onderhands dan wel Europese aanbesteden noodzakelijk is, wil de Volkspartij aansturen op een verstandige en weloverwogen keuze tussen laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor beste prijs-kwaliteitsverhouding dient enkel gekozen te worden als de wet dit expliciet voorschrijft of wanneer de kwaliteit volgens het SMART-principe hard gemaakt kan worden en dit zeker en vast tot meerwaarde leidt voor de inwoner van de gemeente Steenbergen.

Tevens draagt de gemeente Steenbergen zorg voor een optimale toegankelijkheid van de gemeente voor ondernemers waar het gaat om informatieverstrekking over inkoop en aanbestedingen en het plegen van acquisitie door lokale en regionale ondernemingen, zoals een ondernemersbijeenkomst of een vermelding van de jaarlijkse opdrachten op de website van de gemeente.

Back To Top