skip to Main Content

Economische zaken

In het kort

  • Actief, met toekomstvisie, aantrekken van bedrijven en winkels;
  • Aanstellen bedrijvencoördinator voor bedrijven en winkels;
  • Verbeteren van de werkgelegenheid voor de eigen bevolking;
  • Afschaffen reclamebelasting;
  • Gebruik maken van de positie aan de A4;
  • Ondernemers ondersteunen waar mogelijk;
  • Ondernemers laten ondernemen;
  • Geen extra glastuinbouw;
  • Markten in iedere kern mogelijk maken en uitbreiden;

Economische ontwikkeling

De Volkspartij wil meer economische ontwikkelingen realiseren in Steenbergen. Inwoners die willen starten met een onderneming en deze in Steenbergen willen vestigen moeten gestimuleerd worden. De Volkspartij wil dit onder meer realiseren door de Bijstandsregeling voor ondernemers uit te breiden en deze ook beschikbaar maken voor inwoners die geen uitkering hebben maar vanuit loondienst willen starten met een eigen onderneming. De gemeente moet daarnaast inzetten op de bekendmaking van deze regeling voor alle startende ondernemers.

De gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van gesprekken die burgemeesters en wethouders hebben met brancheorganisaties.

Aantrekken nieuwe bedrijven

De Volkspartij wil een unieke Duurzaamheidsboulevard in de gemeente opzetten, bij voorkeur op een nieuw bedrijventerrein langs de A4. Een boulevard met specialisten op het gebied van elke vorm van duurzaamheid, recycling en milieu. Met andere woorden bedrijven die gericht zijn op de R-ladder: Reduce (reduceren), Re-use (hergebruiken), Repair (repareren), Recycling.

De positie langs de A4 moet meer benut worden.

Bij de verkoop van percelen ten behoeve van bedrijven moet niet alleen aandacht besteed worden aan de werkgelegenheid in het hogere segment, maar ook aan duurzaamheid en circulaire economie.

Het vullen van lege winkelpanden is moeilijk met standaardwinkels te realiseren. Een mogelijkheid is misschien het aantrekken van (oude) ambachtswinkels. Winkels met een thema.

Het beleid voor bedrijven en winkels kan per kern verschillen. De Volkspartij wil de weekmarkten graag uitgebreid zien met meerdere kramen.

Met name voor de jongeren wil de Volkspartij een (FastFood) Horeca Hub realiseren, waar ze kunnen samenkomen, wat eten en zich vermaken.

De gemeente kan strategisch grond aankopen voor economische ontwikkelingen, mits dit aantoonbaar noodzakelijk is.

Recreatie en toeristische ontwikkeling

De Volkspartij zet zich in om ondernemers in de gelegenheid te stellen optimaal te kunnen investeren in projecten. De gemeentelijke overheid stelt zich daarbij faciliterend op en draagt er middels haar contacten met andere overheden en instanties aan bij dat geen onnodige belemmeringen optreden.

 

Haalbare initiatieven van ondernemers in algemene zin en op het gebied van recreatie en sport in het bijzonder dienen door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd en waar nodig en mogelijk met enthousiasme te worden begeleid. Oneindige praatsessies, waarbij steeds opnieuw problemen aan de orde komen en barrières worden opgeworpen, dienen verleden tijd te zijn.

De gemeente moet zich blijven inzetten op het binnenhalen van ondernemers die Steenbergen op de kaart willen zetten.

De toeristisch aantrekkelijke plaatsen in de gehele gemeente Steenbergen, waaronder ook de havens en campings, moeten meer worden gepromoot. Daarvoor is een marketingplan gemaakt. De gemeente Steenbergen moet zichzelf beter op de kaart zetten in de breedste zin.

Het gebied langs het Rijn-Scheldekanaal bij Nieuw Vossemeer moet ontwikkeld worden voor toeristen. Ook het gebied langs de Vliet van de Heen naar Steenbergen heeft een hoge ontwikkelpotentie om een toeristische trekpleister te worden in de toekomst.

Bedrijventerreinen

Parkmanagement is geen optie zoals bleek uit eerder onderzoek onder de ondernemers op de bedrijventerreinen. Ondernemers zijn ook belastingbetalers en evenals in de winkelstraten dient de openbare ruimte een taak te zijn voor de overheid, waarbij de gebruikers zelf zorgen dat het leefbaar blijft.

Aanstelling van een BOA of een bewaker die zich richt op toezicht op de bedrijventerreinen is een taak van de gemeente. Door continue bewaking zullen ongeregeldheden zoals onder andere wietplantages, drugshandel, ongewenst geparkeerde trailers en meer, makkelijk traceerbaar zijn en voorkomen kunnen worden.

Een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) om te stimuleren en faciliteren om bijv. gezamenlijk zonnepanelen in te kopen ziet de Volkspartij als een mogelijkheid.

In de komende jaren wordt er 30 hectare bedrijventerrein ontwikkeld, waarvan 20 hectare regionaal strategisch en 10 hectare voor lokale MKB bedrijven met een duurzaamheidspark.

Agrarische sector

De gemeente Steenbergen is vooral een uitgestrekte en grote plattelandsgemeente. De belangen van de agrarische sector wegen dan ook zwaar. Bedrijfsbebouwing voor boeren en tuinders dient optimaal te kunnen worden afgestemd op de bedrijfsvoering. Ook hier geldt dat het gemeentebestuur zich in zal spannen om het ondernemen, mits uiteraard voldaan aan de normale milieuregelgeving, zo goed mogelijk te faciliteren.

Alle ondernemers horen bij het indienen van plannen aan het begin van het traject wat de verwachtingsprognose is.

Woonfuncties op het platteland en nieuwe economische ontwikkelingen welke geen oorspronkelijk agrarische oorsprong hebben, mogen de normale ontwikkelingen in de landbouw niet hinderen of belemmeren.

Arbeidsmigranten

De arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest nabij of op eigen terrein van de bedrijven waar zij voor werken. De gemeente Steenbergen zal waar mogelijk hulp bieden zoals is afgesproken.

Intensieve veehouderij

Niet grondgebonden intensieve veehouderij hoort niet thuis in de gemeente Steenbergen. De bedrijven welke op dit moment feitelijk bestaan, houden zich aan de milieu- en omgevingsvoorschriften. Uitbreiding van niet grondgebonden intensieve veehouderij op deze bedrijven wordt niet toegestaan. De feitelijk nooit echt in gebruik genomen stalinrichting van niet grondgebonden intensieve veehouderij nabij het dorp De Heen dient ook niet nader te worden ingericht. Stankoverlast en mogelijke veroorzaking van veehouderij gerelateerde ziekte wordt strikt gecontroleerd. Moderne stalsystemen zoals deze de laatste jaren ook in Steenbergen vooral in de rundveehouderij zijn gekomen, tonen aan dat het ook beter en anders kan.

Glastuinbouw

Steenbergen moet zich als innovatieve agrarische gemeente nog verder ontwikkelen door samen te werken met andere gemeentes en/of overheden en bedrijven. Vitaal buitengebied en het AFC zijn zeer belangrijk omdat een derde van de banen uit deze sector komen.

Voor de komende raadsperiode van 4 jaar wil de Volkspartij geen uitbreidingen van de glastuinbouw met uitzondering van eerder gemaakte afspraken.

Retail

Bestemmingsplannen dienen duidelijkheid te geven aan ondernemers. De winkels in de kernen van de dorpen en in de stad Steenbergen zijn daar immers op afgestemd. Afspraken tot waar het kernwinkelgebied ligt, dienen te worden gerespecteerd. Er is sprake van een afname van de vraag naar winkelruimte. Vertrek uit de centra van dorpen en stad om zich vervolgens te vestigen op een industrieterrein is, met uitzondering van de handel in volumineuze- en partijgoederen, ongewenst. Daartegen dient handhavend te worden opgetreden. Dat geldt ook voor detailhandelsvestigingen in woningen en op plaatsen waar het bestemmingsplan dat niet toelaat. Winkelleegstand wordt daardoor onnodig vergroot waarmee tevens de aantrekkelijkheid van het winkelgebied afneemt. Waar middels vaststaand beleid herbestemming van panden mogelijk is, of dit door de gemeenteraad gewenst wordt, wordt deze optie benut om vestiging van andere bedrijvigheid mogelijk te maken.

Over de wijziging van bestemmingen vindt zoveel mogelijk overleg plaats met de ondernemersvertegenwoordigingen. Dit om te voorkomen dat sprake kan zijn van een onwenselijke situatie waarbij de concurrentiepositie van de aanvrager altijd moet worden bewaakt.

Van de periodieke overleggen met de ondernemersvertegenwoordigers waaronder ONS Steenbergen, de Winkeliersvereniging Dinteloord, ZLTO  en Horeca Steenbergen ontvangt de raad de verslagen van dat overleg.

Reclamebelasting

De Volkspartij wenst de ingevoerde reclamebelasting met ingang van het belastingjaar 2023  af te schaffen of te heroverwegen in samenspraak met de betrokken partijen. Deze extra lastendruk voor ondernemers is selectief vastgesteld. Het is de taak van de overheid om zonder onderscheid al haar inwoners en ondernemers te behandelen.

Er is sprake van een oneerlijke en onevenredige belastingheffing, omdat alleen een select gezelschap van de winkeliers en dienstverleners in het centrum van Steenbergen hier aan moeten betalen.

De gemeente moet zelf zorgdragen voor de uitstraling van de kernen, maar ondernemers mogen daar op basis van vrijwilligheid altijd ondersteunen.

Noodzakelijke aanpassingen vinden plaats, mits de middelen daarvoor beschikbaar zijn, zonder onderscheid in dorpen en stad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lokale ondernemers dienen zoveel als mogelijk betrokken te worden bij inkopen die door de gemeente Steenbergen gedaan worden. Het regionaal inkoopbureau krijgt de opdracht om lokale ondernemers in staat te stellen opdrachten van de gemeente Steenbergen te verwerven. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met oog voor efficiënt en effectief  besteden van belastinggeld.

Voor aankopen en investeringen waarbij onderhands dan wel Europese aanbesteden noodzakelijk is, wil de Volkspartij aansturen op een verstandige en weloverwogen keuze tussen laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor beste prijs-kwaliteitsverhouding dient enkel gekozen te worden als de wet dit expliciet voorschrijft of wanneer de kwaliteit volgens het SMART-principe hard gemaakt kan worden en dit zeker en vast tot meerwaarde leidt voor de inwoner van de gemeente Steenbergen.

Tevens draagt de gemeente Steenbergen zorg voor een optimale toegankelijkheid van de gemeente voor ondernemers waar het gaat om informatieverstrekking over inkoop en aanbestedingen en het plegen van acquisitie door lokale en regionale ondernemingen, zoals een ondernemersbijeenkomst of een vermelding van de jaarlijkse opdrachten op de website van de gemeente.

Back To Top