skip to Main Content

Afscheid van het college door Michel Lambers

Steenbergen – Donderdagavond 2 juni 2022 werd er afscheid genomen van het oude college en werd het nieuwe college van de gemeente Steenbergen geïnstalleerd. Elke partij kreeg de gelegenheid om een afscheidsspeech te houden. Michel Lambers deed dat namens de Volkspartij. Hieronder zijn de teksten per persoon te lezen.

Willy Knop

Last but not least onze eigen wethouder. De Volkspartij bestaat nu inmiddels 8 jaar en in de eerste fractie waarmee we deelnamen in de raad was Wil al ons vaste anker met betrekking tot een groot aantal zaken die op onze nieuwe fractie afkwamen, Met name op het gebied van sport en economie was Wil voor ons van onschatbare waarde. Ook in de tweede raadsperiode as dit het geval maar onverwacht konden wij toetreden tot het college van B&W. Willy toonde zich  bereid deze rol te gaan vervullen en heeft dat drie jaren met enthousiasme en passie gedaan. Het is met name de verdienste van Wil om het beleid op economisch terrein te stroomlijnen en daar beleid op te (laten) ontwikkelen. Evenals in zijn periode als raadslid was Wil heel vaak oprecht geïnteresseerd in goede oplossingen voor problemen die met name ook kansen in zich hielden voor de gemeente Steenbergen. Willy was als oud-ondernemer in het gemeentebestuur steeds zichtbaar voor de noden en wensen van de vele ondernemers in onze gemeente.

Dat kwam met name heel sterk naar voren in de vele contacten die je had tijdens de coronacrisis. Meteen na het uitbreken er van had je contact met tal van grote en kleine bedrijven om met hen te bezien wat er op hen afkwam. In overleg met de leden van het college legde je een voorstel voor om ten behoeve van het oplossen van acute problemen een fonds in het leven te roepen van een miljoen euro, om nog voordat de rijksoverheid fondsen beschikbaar stelde de eerste klappen op te vangen en zo snel als mogelijk ook structurele oplossingen voor de sterk gewijzigde economische situatie te vinden. Winkeliers voelden zich gehoord en geholpen en met de horeca werden plannen gemaakt om de afname van publiek zoveel mogelijk te compenseren en alternatieven te bedenken. Ook het grotere midden- en klein bedrijf vond in die eerste periode een goed gehoor bij  jou Willy en bij de ambtenaren met wie je een uitstekende werkrelatie onderhield.

Maar ook buiten corona was je een uitstekende ambassadeur voor de gemeente Steenbergen. Je hebt er steeds voor geijverd om nieuwe bedrijven te interesseren voor vestiging in de gemeente Steenbergen. Het was met name jouw verdienste, weer samen met je ambtenaren en in collegiale samenwerking met de leden van het college dat bedrijventerrein Reinierpolder 3 op een verantwoorde wijze kon worden ingevuld. Er is opnieuw geen grond meer te koop op die locatie en middels vestiging van een voorkeursrecht op gronden is de basis gelegd om nieuwe bedrijventerreinen in de toekomst te ontwikkelen. Deze zijn mede nodig om de noodzakelijke aanleg van rondwegen, te beginnen bij Steenbergen en Dinteloord,  te kunnen realiseren en het welvaartsniveau en daarmee het welzijn in onze gemeente te verbeteren.

Op het gebied van ruimtelijke ordening en de voorbereiding voor de invoering van de omgevingswet laat je een gezond pakket achter waar opvolgers direct mee aan de slag kunnen. Je geloofde niet in sprookjes maar vooral in concrete realiseerbare doelen en daarin ben je meer dan geslaagd. Vooral is dat gebleken in de niet zelden moeizame contacten met colleges van buurgemeenten als het kwam op het gebied van gezamenlijke ontwikkeling van belangrijke infrastructuur zoals het regionale bedrijventerrein. Het heeft tot het laatst veel inspanning gekost, maar uiteindelijk ben je ook daar een prima onderhandelaar gebleken.

Willy, het gemeentebestuur gaat de innemende wethouder Knop, die ook een prima relatie onderhield met de raadsleden zeker missen. Namens de Volkspartij wil ik je heel hartelijk bedanken voor alle inzet, creativiteit en resultaatgerichtheid die je de afgelopen jaren hebt getoond. Wij willen dat graag bekrachtigen met een bos bloemen en stellen het op prijs als je deze thuis aan Coby wilt overhandigen. Want zonder solide basis thuis die begrip heeft voor, maar niet altijd kan begrijpen waarom je het doet, ben je nergens als bestuurder van een gemeente. Een wethouder hoeft niet hard te werken maar ongehoord veel, op het onredelijke af. Samen met Coby ben je daar in geslaagd en daar zijn we je erkentelijk voor. Dank je wel en het gaat jullie beiden goed.

Wilma Baartmans

Wilma zit al heel lang in de raad. Ze heeft zich ontpopt tot een allround raadslid en later wethouder. Niet alleen voor Gewoon Lokaal, maar ook voor de PvdA, de Werknemerspartij en Door.. Met zo een brede  basis kun je gerust een politieke duizendpoot genoemd worden.

Vele malen wist Wilma de krant te halen met allerlei kleine dingen die het leven in de gemeente Steenbergen zo mooi maken. Of het nu gaat over het planten van bomen, het verwijderen van stickers of het promoten van hergebruik van elektrische  apparaten voor de Kringloper; altijd was Wilma wel in beeld.

Er zijn talloze projecten waar ze aan begonnen is. Ik herinner me nog de argwaan bij de aanleg van grootschalige glastuinbouw zo’n twintig jaar geleden tijdens een werkbezoek van de raad in Zeeland. Gelukkig heeft zich dat ontwikkeld tot een actieve rol die de gemeente Steenbergen heeft gepakt bij het door ontwikkelen van het AFC in Dinteloord. Hiervoor was een aantal randvoorwaarden afgesproken met de provincie in het Mandje van Steenbergen. De beloofde 200 woningen in Dinteloord zijn er niet gekomen en ook niet de aarden omwalling rondom het glastuinbouwgebied. Maar wel wordt nu in de gehele gemeente gezocht naar mogelijkheden om woningen te bouwen en wordt met grote passie en aandacht mede dank zij Wilma gewerkt aan de realisatie van de Rondweg die eveneens al meer dan twintig jaar geleden aan de Dinteloordse bevolking is beloofd.

Wilma was leergierig en toen ze net tussentijds een eenmansfractie was begonnen moest ze een mede-indiener vinden voor een motie. Wij werkten toen mooi samen, de motie werd mede ondertekend om deze ingediend te krijgen (destijds waren tenminste twee indieners vereist en ik stemde de motie tegen. Maar het resultaat van Wilma was bereikt, zij had de motie wel in stemming kunnen laten brengen.

Met het vertrek van Wilma verdwijnt helaas weer belangrijke historische kennis uit de raad van Steenbergen. Ik zie Wilma nog geïnstalleerd worden in de raad en zich ontwikkelen tot een allround volksvertegenwoordiger met bijzondere passie voor de kansarmen in de samenleving en vooral ook met oog voor de voetafdruk die de mens achterlaat, nog voordat anderen het daarover hebben. Een ding mag niet onvermeld blijven: de motie die werd ingediend om in het gemeentehuis alleen nog maar koffie uit ontwikkelingslanden te drinken. Gelukkig dat alle Nederlandse koffiebranders inmiddels alleen nog maar zuivere koffie verkopen anders hadden we nog met ondrinkbare koffie moeten vergaderen.

Wilma het ga je heel goed. Je zult vast al hebben nagedacht over de vele tijd die je nu beschikbaar krijgt voor anderen leuke dingen Dat we je elders op een maatschappelijk in te vullen plaats zullen tegen komen staat voor mij en velen wel vast. Je hebt een theologische opleiding en veel belangstelling voor mensen en de maatschappij.

De fractie van de Volkspartij en jij hebben verschillende malen de degens gekruist; hard op de zaak maar zacht op de vrouw. Anderzijds kijken wij terug op een constructieve samenwerking in de afgelopen coalitieperiode toen wij tussentijds toetraden. Er ontstond geen clash maar een vruchtbare samenwerking en met plezier kijk ik terug op ons zes wekelijks overleg over belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk is de samenwerking tussen Volkspartij en de wethouder van Gewoon Lokaal zeer werkbaar gebleken.

Wilma daarvoor zeggen we je dank en wensen je een hele goede en mooie toekomst samen met Peter, je gezin en je kleinkinderen voor wie je nu in ieder geval meer tijd zult krijgen.

Koos Krook

Koos als wethouder van buiten de raad hebben wij elkaar leren kennen in een periode waarin de Volkspartij aanvankelijk oppositie voerde. We weten niet wat er allemaal over ons verteld is in dat eerste jaar maar de echte toenadering tot elkaar begon pas toen we deel konden nemen aan de coalitie. De Volkspartij heeft je leren kennen als niet alleen een schatkistbewaarder, die net als tijdens de Nachtwakerstaat regeringen verder niets ondernam, maar vooral in het sociale domein  en gezondheidszorg binnen je portefeuilles zocht naar mogelijkheden om het leven en welzijn in de gemeente Steenbergen steeds beter te maken en vooral ook nog financieel gezond te laten blijven. Om in de termen van de staten te blijven; je wist de ideale combinatie van de verzorgingsstaat en welvaartsstaat voor de gemeente Steenbergen te realiseren. Dit zal mede ingegeven zijn door je meegebrachte achtergrond op het gebied van Gezondheidswetenschappen, maar veel belangrijker voor ons was nog je gerichte ambitie om op heldere wijze nieuw beleid te ontwikkelen dat bovendien ook uitlegbaar was om de gemeente Steenbergen inhoudelijk en financieel verder te brengen.

Met name de laatste twee jaar waren zwaar voor het gemeentebestuur. Met betrekking tot de ontwikkeling van het coronafonds heb je met de medecollegeleden en de raad de basis gelegd voor een optimaal ondersteuningspakket voor onze inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. De gemeente Steenbergen stelde niet minder dan 1 miljoen euro beschikbaar om hen door de crisis heen te helpen. Het is weer zomer, het is uiterst onzeker of corona het komende najaar wegblijft en ook dan weer soortgelijke maatregelen moeten worden getroffen of dat de middelen uit dat fonds opnieuw nodig blijken. Die keuze en antwoorden zullen niet meer door jou worden gemaakt en dat is jammer. Je analytische uitleg die vaak kritisch werd gevolgd maar vrijwel altijd werd beantwoord met brede instemming zullen we zeker gaan missen als dat onverhoopt weer aan de orde komt.

Een bijzonder aandachtspunt in je portefeuille was het sociaal domein, waaronder met name WMO en Jeugdzorg. Twee onderwerpen die ten onrechte wel eens tot de “zachte sector” worden gerekend. Dat dit niet klopt bleek keer op keer als het over geld ging. Met name Jeugdzorg lag fel onder een vergrootglas maar toch heb je er voor weten te zorgen dat de raad verantwoorde keuzes kon maken. Met betrekking tot de ontwikkelingen in het aandachtgebied van de WMO heb je samen met andere portefeuillehouders sociale zaken steeds ook bij het ministerie gehamerd op het voor de gemeente betaalbaar houden van onze lasten en uitgaven op dat gebied. Geen enkele inwoner kiest voor zijn eigen handicap en juist de zorgvuldige ontzorging van onze inwoners door het beschikbaar stellen van ondersteuning en voorzieningen is steeds de rode draad geweest in jouw beleid. Dat uitte zich met name heel zichtbaar bij het bezoek aan de Ontmoetingswinkel in februari 2020. Steeds was je voor de gemeente Steenbergen en haar inwoners op zoek naar een laagdrempelige voorziening om mensen die dat nodig hebben te ontzorgen.

Daarnaast, ik begon daar eigenlijk al even mee, was je een uitstekende financieel regisseur die regelmatig de raad de spiegel voorhield waar het betreft verantwoordelijkheden. De raad heeft op basis van jouw voorstellen, ondersteund door uitstekende ambtelijke adviezen, steeds goede keuzes kunnen maken om de gemeente Steenbergen gezonder te maken en te houden. Sluitende begrotingen, maar vooral een vooruitziende blik. De grote mogelijkheid om 25 miljoen euro te kunnen lenen tegen een zeer verantwoorde vaste lage rente levert ons uitstekende mogelijkheden voor ontwikkeling in de toekomst.

Zo was je in de gemeente Steenbergen actief in een breed spectrum van ons bestuur. Wij zijn je daarvoor erkentelijk en wensen jou en je echtgenote een mooie toekomst. Wellicht ontmoeten wij elkaar nog eens en we weten nu al dat dat aangenaam zal zijn.

Esther Prent

Esther je gaat niet weg en wilt de gemeente Steenbergen nog tenminste vier jaar dienstbaar zijn in het college. Om met een oude en voormalige CDA term te spreken: “Laat Prent haar karwei afmaken!”  Er ligt nog werk genoeg. We zullen binnen korte tijd besluiten moeten nemen over talloze zaken en het zal jou en niemand verbazen dat er ook een aantal zijn die de Volkspartij nu eindelijk wil afronden. Denk daarbij met name aan het feuilleton Fort Henricus. Niet jouw idee, maar je moet er niettemin wel mee bezig zijn.  De Volkspartij zal je graag helpen door voorstellen te doen daar zo snel mogelijk mee te stoppen en meer tijd en aandacht te kunnen geven aan de core business in je portefeuille zoals Maatschappelijk Vastgoed.

Het Cromwiel en ook de kwestie van de kleedlokalen bij VV Steenbergen heb je afgelopen periode uitstekend opgelost en we zullen soortgelijke kwalitatieve  voorstellen in de toekomst graag blijven beoordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting. Onderwijs is immers mede de basis voor een goed ontwikkelde samenleving. Cultuur, recreatie, recreatie en kunst waren en zijn bij jou in goede handen. Wij hopen dat we samen, college en raad de steeds uitdijende kosten van ICT, informatica en automatisering in de hand kunnen houden.

De vorming van de nieuwe coalitie en dito college is een voldongen feit. Namens de Volkspartij spreek ik de wens uit dat we even vriendelijk en constructief als de afgelopen vier jaren beleid voor de gemeente Steenbergen kunnen maken en uitvoeren.

Het live videofragment

Back To Top