skip to Main Content

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In het kort

  • Vraaggericht, levensloopbestendige woningen bouwen;
  • Bouwen op grond van gemeente;
  • Bouw van betaalbare starterswoningen (casco?);
  • Gelijke behandeling bij bestemmingsplanwijziging;
  • Stimuleren van verkoop van bouwgrond voor woningen;

Woningbouw

De woningbouw vindt in Steenbergen plaats op de gronden van de gemeente in het plan Buiten de Veste. Bouwen in Dinteloord gebeurt op de gronden van de voormalige voetbalvelden en bij vrijkomend industriegebied in het centrum. In de dorpen Kruisland, Welberg, De Heen en Nieuw Vossemeer worden woningbouwlocaties aangewezen in overleg met de dorpsraden. In alle gevallen worden zij en in Steenbergen de Stadsraad, betrokken bij ontwikkelingsplannen.

Van de woningcorporaties wordt verwacht dat zij voldoende woningen bouwen om te voldoen aan de vraag naar betaalbare huurhuizen.

In de gemeente Steenbergen worden levensloopbestendige woningen gebouwd. Er komen geen zogenaamde Finchwoningen.

De gemeente Steenbergen is geen makelaar en stelt zich niet meer garant aan de woningcorporaties voor koop of verkoop voor de huisvesting van speciale doelgroepen.

Bestemmingsplannen

De burgers van de gemeente Steenbergen hebben recht op duidelijkheid met betrekking tot hun woonomgeving. Praktijken waarbij op oneigenlijke wijze zogenaamde kruimelgevallenregelingen worden getroffen om in strijd met die rechtszekerheid persoonlijke belangen te faciliteren ten nadele van het algemeen belang zullen met ingang van de bestuursperiode 2018-2022 niet meer voorkomen.

Wijziging van bestemmingsplannen vindt plaats met in acht neming van zorgvuldige procedures. Alle aanvragen worden gelijk behandeld.

Windturbines

Bij het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en structuurvisies wordt expliciet vermeld dat de bouw van windturbines niet wordt toegestaan anders dan op Nieuw Prinsenland. De gemeente Steenbergen is niet langer te koop voor de hoogste bieder.

Kernenergie

Kernenergie dient veilig te worden opgewekt. De inwoners van de gemeente Steenbergen mogen op geen enkele wijze worden bloot gesteld aan gevaar van de kerncentrales in onze omgeving.

Sunclass Park aan het Veer

Het gemeentebestuur pleegt overleg met de Dorpsraad van Nieuw Vossemeer over de functie en gebruiksmogelijkheden van Sunclass in Nieuw Vossemeer. De Volkspartij vindt dat rekening moet worden gehouden met de belangen van alle gebruikers en eigenaren van Sunclass. Het college van burgemeester en wethouders doet binnen een jaar na benoeming een concreet voorstel aan de gemeenteraad waarmee op basis van argumenten wordt besloten of handhavingsacties nog haalbaar en wenselijk zijn dan wel wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Back To Top