skip to Main Content

Volksgezondheid, Milieu en Cultuur

In het kort

  • Aanpakken van “lelijke plekken” in de kernen;
  • Betere onkruidbestrijding;
  • Geen pasjessysteem voor afval en beheersing van de kosten;
  • De milieustraat blijft in Steenbergen en wordt uitgebreid;

Leefomgeving

Een schone en gezonde leefomgeving wordt door de gemeente bevorderd door onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Dit is met name zichtbaar door opgeruimde plantsoenen en schone straten. Het groenbeheer wordt verzorgd door de gemeente in samenspraak en overleg met de omwonenden en gebruikers.

De Volkspartij bepleit de verkoop of verhuur van openbare niet benutte grond en snippergroen aan omwonenden die daarvoor belangstelling hebben en daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud.

Onkruidbestrijding

De onkruidbestrijding met verwarmd water is een mislukking gebleken. De gemeente Steenbergen streeft naar duurzame onkruidbestrijding, waarbij het eerste doel is het onkruid te voorkomen of verwijderen. Tot dat even effectieve duurzamere middelen beschikbaar zijn wordt het onkruid selectief bespoten.

Volksgezondheid

Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ieder mens. De overheid respecteert keuzes van haar burgers en gaat daar integer mee om. Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen moeten kunnen rekenen op goede eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Ten aanzien van het rijks- en provinciaal beleid stelt de gemeente zich terughoudend en complementair op. De Volkspartij is van mening dat aanvullende diensten zoals dementiezorg primair een verantwoordelijkheid zijn van zorgverzekeraars en pas daarna van de lokale overheid. Dat geldt ook voor alle vormen van begeleiding waarvoor burgers zich zelf door middel van een aanvullende zorgpolis kunnen verzekeren.

Afvalinzameling

Het systeem van omgekeerd afval inzamelen is een kostenverhogende en voor de burgers overlast veroorzakend besluit geweest. De techniek in afvalverwerkingsbedrijven heeft het omgekeerd inzamelen achterhaald, deze bedrijven kunnen afval beter scheiden dan burgers. De Volkspartij wenst vast te houden aan het systeem wat we hadden, waarbij de burger de keuze had tussen een groene en grijze container voor groen- en restafval. Met de komst van de blauwe container voor papier is het in veel tuinen al een compleet milieupark.

Er is inmiddels veel gemeenschapsgeld onder de grond verdwenen. De Volkspartij zal er alles aan doen om de overlast voor de burgers zo veel mogelijk te beperken.

Het inzamelen van afval wordt in de gemeente Steenbergen op gelijke wijze gedaan. De Volkspartij staat er borg voor dat er geen pasjessysteem komt waarbij het aantal tikken de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt.

Een bijkomend effect van het sturen op de hoeveelheid restafval van huishoudens (door tarifering of het lastiger maken om restafval kwijt te raken door omgekeerd inzamelen) is dat hiermee de kans op vervuiling van overige afvalstromen, zoals groente- en tuinafval, toeneemt. Plastic in compost vormt in Nederland een belangrijke bron voor plastic in het oppervlaktewater en daarmee de plasticsoep. (bron: CPP publicatie 20-9-2017. De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval).

De Volkspartij zal niet instemmen met een nieuw kosten verslindend inzamelsysteem voor plastics. Vrijkomende grijze afvalcontainers worden door de gemeente ingezameld en verkocht. Het is nu primair een taak van de rijksoverheid om met doortastend beleid een statiegeldsysteem in te voeren voor plastic verpakkingen.

Milieustraat

De milieustraat vervult een belangrijke functie in de afvalstroom. Door afval gescheiden in te zamelen, worden de verwerkingskosten beperkt. Bruikbare reststoffen worden hergebruikt. De Volkspartij vindt dat de milieustraat voor de in Steenbergen wonende en belasting betalende burgers op de bestaande locatie onbeperkt toegankelijk moet blijven.

De milieustraat blijft eenvoudig en goed ingericht. Een milieudroom om de milieustraat luxe in te richten met kantoren en vergaderlocatie zoals in het zittend college voorgesteld wordt door de Volkspartij afgewezen. Er vindt in geen geval verhuizing plaats naar of over de grenzen van de gemeente Steenbergen.

Back To Top