skip to Main Content

Volksgezondheid, Energie en Ruimte

In het kort

  • Aanpakken van “lelijke plekken” in de kernen;
  • Betere onkruidbestrijding;
  • Geen pasjessysteem (diftar)voor afval en beheersing van de kosten;
  • De milieustraat blijft in Steenbergen en wordt uitgebreid;
  • Een gezondheidscentrum in de gemeente Steenbergen;
  • Geen windturbines;
  • Geen zonneparken op waardevol landschap;
  • Zonnepanelen op dak;
  • Een duurzaamheidsboulevard waar bedrijven inwoners kunnen adviseren en helpen op het gebied van duurzaamheid;

Leefomgeving en openbaar groen

Een schone en gezonde leefomgeving wordt door de gemeente bevorderd door onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Dit is met name zichtbaar door opgeruimde plantsoenen en schone straten. Het groenbeheer wordt verzorgd door de gemeente in samenspraak en overleg met de omwonenden en gebruikers.

Er moet meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van zwerfafval en drugsafval binnen onze gemeente. Dat kan door extra vuilnisbakken op strategische plaatsen, voorlichting op scholen en informatie naar detacheringsbureaus.

De Volkspartij bepleit de verkoop of verhuur van openbare niet benutte grond en snippergroen aan omwonenden die daarvoor belangstelling hebben en daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud.

Elke kern heeft wel enkele lelijke plekken. De Volkspartij wil die graag aangepakt zien.

De Volkspartij is voorstander van meer bomen en struiken voor een betere leefomgeving voor mens en dier en voor de reductie van CO2. Zeker langs de A4 kan een dichte begroeiing bijdragen als natuurlijke geluidswal.

Het extra aanplanten van bomen is ook een opdracht vanuit de provincie. De Volkspartij streeft de komende 4 jaar naar minimaal 1 boom per inwoner erbij (25.000).

Onkruidbestrijding

De Volkspartij streeft naar een beter en actiever groenonderhoud binnen de bebouwde kom van de kernen. Het huidige maaibeleid is een voorbeeld van doorgeschoten beleid, waardoor de kernen er onaantrekkelijk en armoedig uitzien. Om al het over de fietspaden groeiende onkruid, ook buiten de bebouwde kom, te voorkomen, moeten de bermen naast de fietspaden 30 cm gemaaid worden.

Biodiversiteit is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van de (verkeers)veiligheid en uitstraling. Waar mogelijk kunnen inwoners betrokken worden bij de onkruidbestrijding.

Riool

De kosten van riolering zullen door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Om wateroverlast te voorkomen vindt de Volkspartij dat bij nieuwe woningen de vaste regel moet worden dat minimaal 25% van het grondoppervlak waterdoorlatend moet zijn. De gemeente kan hier zelf ook in bijdragen door deels ook voor waterdoorlatende bestratingen te kiezen.

In samenspraak met het Waterschap moet voorkomen worden dat natuurlijke waterafvoer  sloten en andere watergangen zoveel mogelijk in tact blijven. Verstoring hiervan kunnen de waterafvoer verstoren met overlast als mogelijk gevolg.

In samenspraak met het waterschap moet gekeken worden of natuurlijke waterbeheersing in woonwijken in de vorm van brede sloten een oplossing kan bieden om de rioollasten binnen de perken te houden. Dit biedt gelijk een positieve bijdrage aan het milieu en het draagt bij aan de leefbaarheid in een woonwijk.

Volksgezondheid

Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ieder mens. De overheid respecteert keuzes van haar burgers en gaat daar integer mee om. Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen moeten kunnen rekenen op goede eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Ten aanzien van het rijks- en provinciaal beleid stelt de gemeente zich terughoudend en complementair op. De Volkspartij is van mening dat aanvullende diensten zoals dementiezorg primair een verantwoordelijkheid zijn van zorgverzekeraars en pas daarna van de lokale overheid. Dat geldt ook voor alle vormen van begeleiding waarvoor burgers zich zelf door middel van een aanvullende zorgpolis kunnen verzekeren.

Gezondheidscentrum

De Volkspartij ziet graag een uitgebreid gezondheidscentrum waarin alle zorg gecentraliseerd is in één gebouw. Met zorg, huisartsen, Apotheek en Bravis bij elkaar.

Milieustraat

De milieustraat vervult een belangrijke functie in de afvalstroom. Door afval gescheiden in te zamelen, worden de verwerkingskosten beperkt. Bruikbare reststoffen worden hergebruikt. De Volkspartij vindt dat de milieustraat voor de in Steenbergen wonende en belasting betalende burgers op de bestaande locatie onbeperkt en gratis toegankelijk moet blijven.

De milieustraat blijft eenvoudig en goed ingericht.

Het op afspraak af laten halen van grof tuinafval en huisraad tegen een redelijke vergoeding, kan de milieustraat mogelijk ontlasten. Ook is het een extra service voor mensen die zelf niet meer naar de milieustraat kunnen.

Laadpunten elektrische auto’s

Bij het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen wordt een aansluitpunt voor het opladen van elektrische auto’s direct meegenomen. Lantaarnpalen die gelijk als laadpaal gebruikt kunnen worden, nemen geen extra ruimte in.

Windenergie

De Volkspartij wenst de openheid van de gemeente Steenbergen te behouden. Daarin passen geen windturbines.

Bij het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en structuurvisies wordt expliciet vermeld dat de bouw van windturbines niet wordt toegestaan anders dan op Nieuw Prinsenland. De gemeente Steenbergen is niet langer te koop voor de hoogste bieder.

Het gemeentebestuur waakt er voor dat buurgemeenten nabij de grenzen wel windturbines oprichten waardoor de inwoners van de gemeente Steenbergen overlast ondervinden.

Zonnepanelen

De plaatsing van zonnepanelen wordt bevorderd maar niet door de gemeente gesubsidieerd. Op gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk zonnecollectoren geplaatst mits dit een win-win situatie oplevert voor zowel milieu als financiën.

Woningcorporaties worden gestimuleerd/geëist om actief mee te werken aan zoveel mogelijk zonnepanelen op hun daken. Vooral van grote daken zoals appartementen en plegen daarvoor overleg met VVE’s (Vereniging van Eigenaren).

Plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke- en rijksmonumenten geniet niet de voorkeur van de Volkspartij.

Zonneweiden

Akkerland, bruikbare weidegrond en natuurgebieden zijn niet beschikbaar voor zonneweiden of enige andere oppervlakte-  of horizon vervuilende toepassingen. Alleen waar het landschap op geen enkele manier verstoort, zoals bijvoorbeeld op geluidswallen, worden zonnepanelen op de grond toegestaan.

Kernenergie

De Volkspartij is voorstander van kernenergie. Een locatie die geschikt is voor kernenergie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Steenbergen beschikt niet over een locatie die geschikt is. Het Rijk heeft mogelijke locaties aangewezen, onder meer Borsele en de Maasvlakte.

Overige vormen van energie

Biogas opwekking uit lokaal geproduceerde grondstoffen vormt een goede aanvulling in de energieketen. Her en der verspreid staande installaties op het platteland acht de Volkspartij niet gewenst. Het is immers geen primaire agrarische activiteit. Bundeling van belangen, bijvoorbeeld in een coöperatie waardoor gezamenlijk een biogas-installatie kan worden gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, wordt door de Volkspartij sterk toegejuicht.

De Volkspartij is voor het stimuleren van groene energie, onder meer door middel van warmtepompen en zonne-energie. Wij willen dat de gemeente de burgers proactief gaat helpen bij de omzetting van hun bestaande woningen naar energie-neutrale woningen om daarmee een voorschot te nemen op de toekomstige milieu- en energie eisen.

Daarnaast wil de Volkspartij dat de gemeente de groene brug is tussen het bedrijfsleven en de inwoners van onze gemeente om zonnepanelen te kunnen exploiteren.

Back To Top