skip to Main Content

Verkeer en Vervoer

In het kort

  • Beperking van zwaar vervoer in de kernen;
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • Rondweg Steenbergen en Dinteloord;
  • Verbetering van de fietsroutes;
  • Rotonde bij De Heen;
  • Verbod op overnachten van chauffeurs op de industrieterreinen;
  • Onderzoek naar inrichting van de markt;

Verkeersveiligheid

De Volkspartij vindt dat er een onderzoek moet komen om in overleg met de ondernemers in de gemeente Steenbergen de overlast van winkelbevoorrading door vrachtauto’s in de centra te verminderen. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de tijden waarop wordt geladen en/ of gelost. Er wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal grote vrachtauto’s en combinaties. In het onderzoek wordt ook de ontwikkeling van een centraal distributiesysteem opgenomen om de overlast nog verder te beperken. Doel hiervan is met name het tegengaan van beschadiging van het wegdek en het blokkeren van de straten, alsmede verhoging van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Bijkomend voordeel is een milieuvriendelijker winkelgebied.

De Volkspartij wil dat om de verkeersdoorstroming in de kernen van Steenbergen en Dinteloord te verbeteren een onderzoek naar de mogelijkheid van rondwegen rond de kernen wordt gehouden.

Voorts wil de Volkspartij zo spoedig mogelijk onderzoek naar de mogelijkheden van een afrit van de A4 naar Steenbergen-noord.

Fietsroutes

Voor het fietsverkeer in de gemeente Steenbergen dienen zo veilig mogelijk ingerichte voorzieningen te worden getroffen. Aandachtpunten zijn met name de fietsverbindingen Nieuw-Vossemeer naar Steenbergen en Bergen op Zoom alsmede Dinteloord naar Steenbergen. Anders dan naar en van de dorpen Welberg, De Heen en Kruisland ontbreken op die tracés volledig vrij liggende fietspaden.

De Volkspartij vindt dat het ontbrekende stuk van ca. 300 meter fietspad naast de A4 tussen de Drielindekensweg en de Zeelandweg-oost zo spoedig mogelijk moet worden aangelegd. Dit betekent een verkorting voor het fietsverkeer met ca. drie kilometer en bevordert de recreatiemogelijkheden.

Er vindt overleg plaats met het gemeentebestuur van Bergen op Zoom om de aansluitende fietsroute in beide gemeenten te revitaliseren ten behoeve van het vooral door scholieren gebruikte fietsverbinding, welke nu over het gehele traject van Steenbergen tot Bergen op Zoom bestaat uit te veel oncomfortabele verschillende wegverhardingen.

Ontsluiting De Heen

De toegang tot De Heen is moeizaam. Nadat de uitvoegstroken voor afslaand verkeer zijn verwijderd, is de verkeersveiligheid niet toegenomen. De Volkspartij ondersteunt de oproep van inwoners van De Heen om de mogelijkheid om het dorp in te rijden en te verlaten te verbeteren door de aanleg van een rotonde. De provincie Noord Brabant is de bevoegde wegbeheerder. Raad en college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen dienen zich tot het uiterste in te spannen om de aanleg van een rotonde binnen de kortst mogelijke termijn door de wegbeheerder te laten realiseren. De huidige verkeersonveilige situatie laat uitstel niet langer toe.

Parkeerbeleid

Parkeeroverlast dient adequaat te worden bestreden. De BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) vervult daarbij een nuttige rol. Naast de controlerende taakuitoefening functioneert hij ook als de ogen en oren van het gemeentebestuur. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden waarbij de BOA´s voor de uitvoering van hun niet altijd eenvoudige taak door het gemeentebestuur een goede en repeterende communicatieopleiding wordt aangeboden. Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Parkeren van vrachtauto’s op de bedrijventerreinen wordt niet langer toegestaan gedurende de nacht en in het weekeinde. Dit is schadelijk voor het ondernemersklimaat en de uitstraling van de bedrijventerreinen. Het is een taak van de transportondernemers en TLN om te voorzien in een voorziening. Dit is een commerciële- en geen overheidstaak.

Glasvezel

Te lang al wordt de aanleg van glasvezelkabel uitgesteld. Met name in het buitengebied van de gemeente Steenbergen dient voortgang te worden gemaakt met de realisatie van hoogwaardige internetverbindingen. Het gemeentebestuur moet zich eindelijk inzetten voor een snelle en betaalbare aansluiting.

Inrichting Markt Steenbergen

De Volkspartij bepleit een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Markt in Steenbergen. Daarbij worden zowel de openstelling, verkeersdoorstroming als het parkeren betrokken.

In geval van grootschalige evenementen kan de Markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het Beach Volleybaltoernooi, het Ijsfestijn, de Kleine Tour, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Back To Top