skip to Main Content

Verkeer en Vervoer

In het kort

 • Beperking van zwaar vervoer in de kernen;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • Rondweg Steenbergen, Dinteloord en Kruisland;
 • Verbetering van de fietsroutes;
 • Rotonde bij De Heen;
 • Verbod op overnachten van chauffeurs op de industrieterreinen;
 • Pakketdiensten weren uit kern Steenbergen – hub met E-karretjes;
 • Aanleg parkeerterrein voor beroepsvervoer met regio functie;

Verkeersveiligheid

Rondwegen

In 2021 is het GVVP, gemeentelijk Verkeers- en Vervoers- Plan door de raad aangenomen. De Volkspartij wil dat de afspraken uit het amendement integraal worden uitgevoerd met nadruk op de rondwegen in Steenbergen West en Dinteloord.

Onderzoeken adviesraad

De adviesraad moet vaart zetten achter de diverse onderzoeken, zodat de gemeente Steenbergen verkeersveiliger en bereikbaarder wordt. Enkele voorbeelden:

 • Een rondweg in Kruisland
 • Een rotonde bij De Heen
 • Ontsluiting van Steenbergen Noord naar Dinteloordseweg
 • Een afrit van de A4 naar Steenbergen-noord.

Als de adviesraad en de betrokken bewoners niet zijn geraadpleegd door de organisatie bij een project, dan wordt dit project als het aan de Volkspartij ligt niet behandeld in de raad.

Vermindering verkeersbewegingen

De Volkspartij vindt dat er een onderzoek moet komen om in overleg met de ondernemers in de gemeente Steenbergen de overlast van winkelbevoorrading door vrachtauto’s in de centra te verminderen. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de tijden waarop wordt geladen en/ of gelost. Er wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal grote vrachtauto’s en combinaties.

In het onderzoek wordt ook de ontwikkeling van een centraal distributiesysteem, een hub, opgenomen om de overlast van pakketdiensten te beperken. Doel hiervan is met name het tegengaan van het blokkeren van de straten, alsmede verhoging van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Dit wordt in diverse gemeenten al toegepast, waarbij de pakketten vanaf de hub met (langzame) elektrische voertuigen kunnen worden gedistribueerd.

Bewegwijzering

De bewegwijzering naar parkeerplaatsen of het centrum in Steenbergen is slecht, waardoor recreanten/passanten niet weten waar ze naartoe moeten en makkelijk de gemeente weer verlaten. Duidelijk leesbare verkeersborden kunnen dit probleem oplossen. Het is bezoekersvriendelijk en maakt de kernen volwassen.

Bollen, Paaltjes en Drempels

In de gemeente staan op de meest ongelukkige plaatsen paaltjes of er liggen bollen, die eerder zorgen voor gevaarlijke situaties, dan dat iemand er profijt van heeft. De Volkspartij wil deze verwijderd hebben en alleen daar waar het een veiligheid verhogende functie heeft, laten staan. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met de eisen uit Duurzaam veilig in verband met snelheidscontroles. Samenspraak met de politie in verband met handhaving is derhalve nodig.

Met drempels moet de gemeente terughoudend zijn.  De Volkspartij wil eerst alle alternatieven bekijken voordat drempels worden aangelegd.

Paaltjes en bollen bepalen het straatbeeld en veroorzaken veel schades aan auto’s

 

 

 

 

 

Fietsroutes

Voor het fietsverkeer in de gemeente Steenbergen dienen zo veilig mogelijk ingerichte voorzieningen te worden getroffen. Aandachtpunten zijn met name de fietsverbindingen tussen de diverse kernen.

Met het toenemend gebruik van elektrische fietsen is het noodzakelijk om de fietspaden hierop aan te passen naar snelfietspaden. Dit project moet over een langere termijn worden uitgesmeerd. Onderzocht moet worden hoeveel kilometer per jaar gemodificeerd kan worden naar voorbeeld van het fietspad van de rondweg-oost bij Steenbergen.

Veilige, brede fietspaden.

 

 

 

 

De Volkspartij vindt dat het ontbrekende stuk van ca. 300 meter fietspad naast de A4 tussen de Drielindekensweg en de Zeelandweg-oost zo spoedig mogelijk moet worden aangelegd. Dit betekent een verkorting voor het fietsverkeer met ca. drie kilometer en bevordert de recreatiemogelijkheden.

Rolstoelen en Rollators

De trottoirs moeten beter toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of die gebruik maken van een rollator. Daar moet meer rekening mee gehouden worden bij aanleg. Het  komt regelmatig voor, dat een obstakel in de weg staat, zodat men er niet door kan.

Parkeerbeleid

Parkeeroverlast dient adequaat te worden bestreden. De BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) vervult daarbij een nuttige rol. Naast de controlerende taakuitoefening functioneert hij ook als de ogen en oren van het gemeentebestuur. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden waarbij de BOA´s voor de uitvoering van hun niet altijd eenvoudige taak door het gemeentebestuur een goede en repeterende communicatieopleiding wordt aangeboden.

Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Parkeren van vrachtauto’s op de bedrijventerreinen wordt niet langer toegestaan gedurende de nacht en in het weekeinde. Het loskoppelen en achterlaten van trailers wordt verboden. Dit is schadelijk voor het ondernemersklimaat en de uitstraling van de bedrijventerreinen. De Volkspartij is voorstander van een regionaal parkeerterrein voor vrachtwagens.

Inrichting markt en ontwikkeling centrum Steenbergen

De Volkspartij wil in samenspraak met inwoners en de ondernemers een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de markt in Steenbergen. Daarbij worden zowel de openstelling, verkeersdoorstroming als het parkeren betrokken.

In geval van grootschalige evenementen kan de markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het beachvolleybaltoernooi, het ijsfestijn, de Kleine Tour, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Openbaar vervoer

De Volkspartij wil graag dat de haltes blijven zoals het nu is, ook al heeft de provincie daar een doorslaggevende rol in.

Tussen de kernen en het ziekenhuis moet altijd een vorm van openbaar vervoer blijven bestaan. Dat is van essentieel belang voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer.

Veiligheid op het water

Het zogenoemde ontgassen van schepen op het Rijn-Scheldekanaal en het Volkerak moet verboden worden. Deze gassen zijn kankerverwekkend en behoren met speciale ontgassingsinstallaties verwijderd te worden.

Back To Top