skip to Main Content

Sociale voorzieningen

In het kort

  • Behoud van zorg en hulpmiddelen zoals het is;
  • Actief ouderen- en jongerenbeleid;
  • Geen voorrang voor statushouders;
  • Plusbus: gewaardeerde voorziening;
  • Betaalbare jeugdzorg en WMO voor iedereen die het nodig heeft;
  • Ongelijkheid bij “stille armoede” bij ondernemers en mensen in loondienst met een laag inkomen of uitkering, gelijk trekken;
  • Betaalbaar openbaar vervoer vanuit iedere kern naar het nieuwe Bravis ziekenhuis;

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel van de inwoners van de gemeente Steenbergen een ingrijpende verandering in de zorg. Zaken die als vanzelfsprekend goed waren geregeld, moeten worden uitgevoerd door de gemeente.

Behalve dat dit van onze ambtenaren uiterste inspanning vraagt om op deskundige wijze onze inwoners, die hulp nodig hebben, deze te kunnen blijven bieden, zal ook de financiële bijdrage van het rijk verminderd worden. De geldstromen die vanzelfsprekend waren in de WLZ  en WMO staan onder druk.

Zorg en hulpmiddelen

De Volkspartij vindt dat iedereen die al behoefte had aan zorg en ondersteuning deze op basis van de al bestaande indicatie dient te behouden. De zorg van onze inwoners is belangrijker dan al bestaande of nieuwe prestigeprojecten. Waar nodig worden daartoe keuzes gemaakt in het voordeel van de zwakkere of behoeftige inwoners van onze gemeente. Ambtenaren dienen flexibel mee te denken om gericht of maatwerk te kunnen leveren.

De huishoudelijke verzorging dient te worden aangeboden op hetzelfde niveau als deze gebruikelijk plaats vond. Dat geldt even zeer voor noodzakelijke woningaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen. Er wordt een systeem ingevoerd om goederen en hulpmiddelen welke zijn verstrekt, maar niet worden gebruikt, terug te nemen en daardoor kosten te besparen.

Een woning van een woningcorporatie die aangepast is voor gehandicapten, dient behouden te blijven voor gehandicapten en moet niet wederom worden verbouwd, waarbij alle investeringen worden weggegooid.

Inkomensondersteuning

Ieder die dat kan, dient door te werken in eigen onderhoud te voorzien. Voor hen, die daar door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet toe in staat zijn, bestaan er voorzieningen uitgevoerd door het UWV. In die gevallen waar in dit ontoereikend is, kan de gemeente op basis van haar eigen regelingen individueel bijspringen. Dit dient van zo kort mogelijke duur te zijn.

Onze inwoners die wel kunnen werken, maar door omstandigheden een beroep moeten doen op de bijstandskas, worden door de gemeente Steenbergen actief gestimuleerd en ondersteund om weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierbij mag binnen de wettelijke mogelijkheden harder worden opgetreden tegen mensen die wel kunnen maar niet willen werken.

De Volkspartij zet zich in voor omscholingsprogramma’s in West Brabant. Daarmee wordt perspectief geboden aan hen die zonder werk te zitten.

De Volkspartij wil een systeem ontwikkelen zodat direct kan worden gezien wat voor kosten er kwijt gescholden worden of extra voorzieningen gegeven worden. Doel is om aan te tonen dat inwoners met werk mogelijk een lager besteedbaar inkomen hebben en van minder voorzieningen kunnen genieten, dan inwoners zonder werk, maar met een bijstandsuitkering, kwijtscheldingen en toeslagen.

Tevens wil de Volkspartij de ongelijkheid bij “stille armoede” bij ondernemers en mensen in loondienst met een laag inkomen of uitkering gelijktrekken. Ondernemers in een moeilijke tijd kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op voorzieningen zoals gratis sport of zwemles voor hun kinderen.

Er moet een lobby komen om de rente voor een bbz lening(ISD) voor bedrijven, nu 8%, gelijk te trekken aan een particuliere ISD lening met 3,5%. De ISD is er voor tijdelijke ondersteuning voor een particulier of bedrijf in een moeilijke periode. Met 8% rente in deze tijd kun je niet spreken van helpen.

Asielbeleid

De Volkspartij vindt dat zo min mogelijk asielzoekers en statushouders moeten worden opgevangen. Bij de verdeling in 2015/2017 zijn met name de gemeenten die de noodopvang zouden verzorgen er heel gemakkelijk van af gekomen. De Volkspartij zal er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en niet worden overschreden. De gemeente Steenbergen hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn.

Huisvesting van asielzoekers in de gemeente Steenbergen gebeurt alleen voor gezinnen. Er worden geen eenpersoonswoningen gebouwd of beschikbaar gesteld voor de huisvesting van alleenstaande asielzoekers. Asielzoekers krijgen geen voorrang of extra punten op de wachtlijst ten opzichte van de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Er wordt geen tijdelijke opvang van asielzoekers, statushouders of vluchtelingen toegestaan in welke vorm dan ook in de gemeente Steenbergen, zoals tentenkampen, tijdelijke huisvesting op vakantieparken, enz. De Volkspartij is van mening dat het voor iedereen beter is om opvang in de regio van de betreffende personen te faciliteren.

Ouderenbeleid

Ouderen maken deel uit van de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de jongeren. De pensioengerechtigde leeftijd loopt steeds verder op en de tijd dat de babyboomers met de VUT gingen is voorbij.

Seniorenbeleid dient naar het oordeel van de Volkspartij te zijn gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijk leven. Daartoe is het bouwen van levensloopbestendige woningen noodzaak. Deelname aan het maatschappelijk leven door ouderen wordt door de Volkspartij gewaardeerd en dient door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd. Mede omdat ouderen beschikken over ruime ervaring en grote kennis in zaken die de samenleving aangaan.

In de gemeente Steenbergen dient voor de inwoners voldoende verpleeghuiszorg beschikbaar te zijn. In de woningvoorraad wordt zo veel mogelijk levensloopbestendig gebouwd.

Seniorenvervoer

Ouderen nemen evenals anderen actief deel aan het verkeer. Dat mensen op oudere leeftijd komen, wil niet meteen zeggen dat zij behoeftig worden. Aangepast taxivervoer is in die gevallen beschikbaar wanneer ouderen niet meer in staat zijn in hun eigen vervoerbehoefte te voorzien. De Volkspartij is terughoudend met subsidie van deze vorm van vervoer, anders dan de meerkosten in vergelijking tot eigen vervoer.

Voor lokaal vervoer vervult de Plusbus een door de Volkspartij zeer gewaardeerde voorziening in onze gemeente. Dit is het beste voorbeeld van een particulier al jarenlang bestaand initiatief dat geheel door vrijwilligers wordt verzorgd en naast de sponsoring door het bedrijfsleven met name ook wordt bekostigd doordat de chauffeurs deur aan deur collecteren en bij de bevolking van de gemeente Steenbergen geld ophalen.

Gehandicapten

Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen met een handicap moeten kunnen rekenen op actieve ondersteuning indien zij niet zelfstandig kunnen functioneren of deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Openbare gebouwen, recreatie-, sport- en groenvoorzieningen dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Dat geldt ook alle vormen van openbaar vervoer.

Jongerenbeleid

Ouders en verzorgers zijn in alle gevallen primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen vervullen daarbij een ondersteunende en aanvullende rol. Jongeren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de ouderen. Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het goed.

Jeugdhulpverlening vormt onderdeel van het jeugdbeleid. De eerste aandacht dient uit te gaan naar preventie en het zo vroeg mogelijk onderkennen van problemen.

De jeugdhonken in de gemeente Steenbergen worden gecoördineerd door de jongerenwerkers. Een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de jongerenwerkers en de leden van de raad. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de groep 13 tot 21-jarigen. Van de jongeren in de gemeente Steenbergen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de samenleving.

Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een rapportage op basis waarvan het college haar jeugd- en jongerenbeleid baseert.

 

 

Back To Top