skip to Main Content

Sociale voorzieningen

In het kort

  • Behoud van zorg en hulpmiddelen zoals het is;
  • Actief ouderen- en jongerenbeleid;
  • Geen voorrang voor statushouders;
  • Plusbus: gewaardeerde voorziening;

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel van de inwoners van de gemeente Steenbergen een ingrijpende verandering in de zorg. Zaken die als vanzelfsprekend goed waren geregeld, moeten worden uitgevoerd door de gemeente.

Behalve dat dit van onze ambtenaren uiterste inspanning vraagt om op deskundige wijze onze inwoners, die hulp nodig hebben, deze te kunnen blijven bieden, zal ook de financiële bijdrage van het rijk verminderd worden. De geldstromen die vanzelfsprekend waren in de AWBZ en WMO staan onder druk.

Zorg en hulpmiddelen

De Volkspartij vindt dat iedereen die al behoefte had aan zorg en ondersteuning deze op basis van de al bestaande indicatie dient te behouden. De zorg van onze inwoners is belangrijker dan al bestaande of nieuwe prestigeprojecten. Waar nodig worden daartoe keuzes gemaakt in het voordeel van de zwakkere of behoeftige inwoners van onze gemeente.

De huishoudelijke verzorging dient te worden aangeboden op hetzelfde niveau als deze gebruikelijk plaats vond. Dat geldt even zeer voor noodzakelijke woningaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen. Er wordt een systeem ingevoerd om goederen en hulpmiddelen welke zijn verstrekt, maar niet worden gebruikt, terug te nemen en daardoor kosten te besparen.

Inkomensondersteuning

Ieder die dat kan, dient door te werken in eigen onderhoud te voorzien. Voor hen, die daar door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet toe in staat zijn, bestaan er voorzieningen uitgevoerd door het UWV. In die gevallen waar in dit ontoereikend is, kan de gemeente op basis van haar eigen regelingen individueel bijspringen. Dit dient van zo kort mogelijke duur te zijn.

Onze inwoners die wel kunnen werken, maar door omstandigheden een beroep moeten doen op de bijstandskas, worden door de gemeente Steenbergen actief gestimuleerd en ondersteund om weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces.

De Volkspartij zet zich in voor omscholingsprogramma’s in West Brabant. Daarmee wordt perspectief geboden aan hen die zonder werk te zitten.

Asielbeleid

De Volkspartij vindt dat zo min mogelijk asielzoekers en statushouders moeten worden opgevangen. Niet meer dan nodig is. Bij de verdeling in 2015/2017 zijn met name de gemeenten die de noodopvang zouden verzorgen er heel gemakkelijk van af gekomen. De Volkspartij zal er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en niet worden overschreden. De gemeente Steenbergen hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn.

Huisvesting van asielzoekers in de gemeente Steenbergen gebeurt alleen voor gezinnen. Er worden geen eenpersoonswoningen, zeker geen Finch-woningen, gebouwd of beschikbaar gesteld voor de huisvesting van alleenstaande asielzoekers. Asielzoekers krijgen geen voorrang op de wachtlijst ten opzichte van de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Ouderenbeleid

Ouderen maken deel uit van de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de jongeren. De pensioengerechtigde leeftijd loopt steeds verder op en de tijd dat de babyboomers met de VUT gingen is voorbij. In dat licht bezien, is het organiseren van 55-plus beurzen met gemeentelijke subsidie achterhaald en dienen daar dan ook geen gemeentelijke gelden aan te worden besteed. Dat geldt ook voor de subsidie van ouderenmagazines door de gemeente en het subsidiëren van wandel- en fietstochten voor 55-plussers.

Seniorenbeleid dient naar het oordeel van de Volkspartij te zijn gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijk leven. Daartoe is het bouwen van levensloopbestendige woningen noodzaak. Deelname aan het maatschappelijk leven door ouderen wordt door de Volkspartij gewaardeerd en dient door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd. Mede omdat ouderen beschikken over ruime ervaring en grote kennis in zaken die de samenleving aangaan.

In alle kernen dient voor de inwoners voldoende verpleeghuiszorg beschikbaar te zijn. In de woningvoorraad wordt zo veel mogelijk levensloopbestendig gebouwd.

Seniorenvervoer

Ouderen nemen evenals anderen actief deel aan het verkeer. Dat mensen op oudere leeftijd komen, wil niet meteen zeggen dat zij behoeftig worden. Aangepast taxivervoer is in die gevallen beschikbaar wanneer ouderen niet meer in staat zijn in hun eigen vervoerbehoefte te voorzien. De Volkspartij is terughoudend met subsidie van deze vorm van vervoer, anders dan de meerkosten in vergelijking tot eigen vervoer.

Voor lokaal vervoer vervult de Plusbus een door de Volkspartij zeer gewaardeerde voorziening in onze gemeente. Dit is het beste voorbeeld van een particulier al jarenlang bestaand initiatief dat geheel door vrijwilligers wordt verzorgd en door het bedrijfsleven wordt gesponsord.

Gehandicapten

Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen met een handicap moeten kunnen rekenen op actieve ondersteuning indien zij niet zelfstandig kunnen functioneren of deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Openbare gebouwen, recreatie-, sport- en groenvoorzieningen dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Dat geldt ook alle vormen van openbaar vervoer.

Jongerenbeleid

Ouders en verzorgers zijn in alle gevallen primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen vervullen daarbij een ondersteunende en aanvullende rol. Jongeren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de ouderen. Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het goed.

Jeugdhulpverlening vormt onderdeel van het jeugdbeleid. De eerste aandacht dient uit te gaan naar preventie en het zo vroeg mogelijk onderkennen van problemen.

De jeugdhonken in de gemeente Steenbergen worden gecoördineerd door de jongerenwerker. Een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de jongerenwerkers en de leden van de raad. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de groep 13 tot 21-jarigen. Van de jongeren in de gemeente Steenbergen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de samenleving.

Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een rapportage op basis waarvan het college haar jeugd- en jongerenbeleid baseert.

Back To Top