skip to Main Content

Onderwijs

In het kort

  • Ook Havo en VWO brugklas in Steenbergen;
  • Samenwerking bedrijfsleven stimuleren;
  • Afgestemd herscholen;
  • Voorkomen vroegtijdig schooluitval;

Algemeen

Rust, regelmaat en orde vormen de basis voor goed onderwijs. Goed onderwijs is heel belangrijk; het vormt de hoeksteen van onze samenleving. De Volkspartij vindt dat onderwijs bij uitstek het middel is om mensen de kans te geven naar eigen inzicht, aard en aanleg zich te ontplooien.

Het basisonderwijs en VMBO-onderwijs in de gemeente Steenbergen wordt op verantwoorde wijze met de daarvoor door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen goed bestuurd.

De ouders in de gemeente Steenbergen mogen rekenen op de school en goed onderwijs. De scholen op hun beurt moeten kunnen rekenen op de ouders. Scholen zijn verantwoordelijk voor de aan hen toevertrouwde kinderen. De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen blijft altijd bij de ouders.

De Volkspartij pleit voor de mogelijkheid om het eerste en/of tweede jaar van het HAVO en VWO ook in de gemeente Steenbergen te laten plaats vinden. Heropening van overleg met de schoolbesturen van zowel de openbare als bijzondere scholen in Roosendaal en Bergen op Zoom dient daartoe plaats te vinden.

Het op “Overeenstemming gericht overleg” is een essentiële schakel in het contact tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Daarbij komen onderwerpen als achterstandenbeleid, voor- en naschoolse educatie, volwasseneneducatie, huisvesting, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en huisvesting nadrukkelijk aan de orde.

Uitgebreidere taken dan wettelijk zijn voorgeschreven kunnen, wanneer de schoolbesturen dat wensen, worden vervuld. De financiering daarvan dient primair door de schoolbesturen te worden gegarandeerd. Wanneer scholen taken overnemen, waar de gemeente verantwoording voor draagt, vindt overleg plaats over de overdracht van middelen.

Leerplichtambtenaar

Om schoolverzuim en voor- en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, is in de gemeente Steenbergen de leerplichtambtenaar aangesteld. Deze pleegt regelmatig overleg met de schoolbesturen en directies over de vroegtijdige aanpak van probleemzaken. De schoolbesturen en directies behouden daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Leerplichtbeleid en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval maken integraal deel uit van het gemeentelijk achterstandenbeleid.

Met de scholen vindt overleg plaats in hoeverre zij een functie kunnen vervullen bij het bieden van voor- en naschoolse opvang. De kwaliteit van onderwijs prevaleert daarbij altijd boven de niet-onderwijs taken. De primaire verantwoordelijkheid en bekostiging van de voor- en naschoolse opvang is eerder een verantwoordelijkheid van ouders dan van de rijks- en gemeentelijke overheid. Waar nodig faciliteert de gemeente binnen de door het rijk daartoe beschikbaar gestelde middelen.

Leerlingenvervoer

Het wettelijk voorgeschreven leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs wordt door de gemeente Steenbergen gefaciliteerd. Alle overige vormen van vervoer van en naar school behoren tot de verantwoordelijkheid van de ouders.

Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking tussen in Steenbergen gevestigde bedrijven en de scholen wordt toegejuicht. Voor de basisscholen geldt al dat excursies naar bijvoorbeeld de brandweer of een bakkerij als heel leerzaam werden ervaren. Voorbeeld voor het voortgezet onderwijs is het inrichten van werkervaringsprojecten in de bouw en het verzorgen van snuffelstages in Steenbergse ondernemingen zoals glastuinbouw, recreatiebedrijven, MKB-bedrijven en dienstverlening. Ook kennismakingsprojecten in de zorg, zoals in de verpleeghuizen, verbeteren de band tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijs dient daarbij haar onafhankelijke positie te behouden.

De Volkspartij is van mening dat stageplaatsen belangrijk zijn en de gemeente er op moet aansturen dat bij zichzelf, andere overheden en bedrijfsleven stageplaatsen worden gerealiseerd.

Back To Top