skip to Main Content

Financiën

In het kort

  • Zo laag mogelijke lastendruk voor burgers en bedrijven;
  • Verhoging OZB, afvalstofheffing en reinigingsrechten met maximaal het indexcijfer;
  • Beperking van kosten waar mogelijk;
  • Zoeken naar besparing door efficiënter te werken;
  • Afschaffing van nevenbelastingen, zoals honden- en reclamebelasting;
  • Overschotten van gelden niet meer verrekenen in een begrotingsonderdeel;

Lastendruk

De lastendruk voor de burger dient zo laag mogelijk te worden gehouden. De Volkspartij vindt dat de burger, die toch al wordt geconfronteerd met rijksbelastingen, provinciale opcenten en heffingen en waterschapslasten, al zwaar wordt belast. Verhoging van de OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten mag voor de Volkspartij gezamenlijk met niet meer dan het prijsindexcijfer toenemen. Het beleid van de gemeente Steenbergen moet er volgens de Volkspartij op zijn gericht dat de uitgaven in ieder geval beneden die maximale verhoging blijven. Beter nog is het om het beleid zodanig te vormen dat geen verhoging van de gemeentelijke lasten plaats vindt waardoor de burger minder wordt geconfronteerd met lastenstijging. Dat vraagt van de gemeenteraad zorgvuldige keuzes en van het college van burgemeester en wethouders bijzondere aandacht bij aanbestedingen.

Meerjarenperspectief

De Volkspartij vindt dat niet langer overschotten van gelden door een portefeuillehouder in diens eigen begrotingsonderdeel kunnen worden verrekend.

Jaarrekening

De controle op de jaarrekening is een belangrijke taak van de raad. Juist in die gevallen waar sprake is van overschotten kan de indruk ontstaan dat een door de raad gevraagd verantwoord en terughoudend beleid is gevoerd. Dat is echter geen zekerheid dat dit ook werkelijk het geval is. Ook dan kan nog sprake zijn geweest van onverstandige uitgaven wat niet meteen blijkt wanneer de uitgavegrens niet is overschreden. De jaarrekening, begroting en perspectiefnota in combinatie met het meerjarig investeringsplan vormt de beste basis voor gezond financieel beleid.

Hondenbelasting

De door de Volkspartij in het verkiezingsprogramma 2014 voorgestelde afschaffing van de hondenbelasting is door de huidige coalitie niet overgenomen. Door de druk van de Volkspartij heeft het college nu onlangs voorgesteld 50% besparing te realiseren. De eerste stap is gezet. De Volkspartij stelt voor dit nu af te maken.

De hondenbelasting in de gemeente Steenbergen wordt afgeschaft in het belastingjaar 2020. Het college van burgemeester en wethouders doet, bij de aanbieding van de begroting 2020 een voorstel daarvoor aan de gemeenteraad. De weggevallen opbrengsten worden gecompenseerd uit besparing op de onkruidbestrijding en door het aantal functionele tijdseenheden voor alle wethouders gezamenlijk te beperken tot maximaal 2.4. Dat betekent dat de vergoeding voor wethouders wordt beperkt tot gemiddeld 0.8 per wethouder. Onderlinge wisselingen worden daarbij toegestaan.

Nieuw beleid

Financiering voor nieuw beleid moet worden gevonden in bijdragen van het Rijk of de Provincie dan wel door het inleveren van uitgaven voor bestaand beleid. Iedere portefeuillehouder in het college van burgemeester en wethouders is direct aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor uitgaven in de door hem of haar beschikbaar gestelde portefeuille.

Het budgetrecht is voor de gemeenteraad een belangrijk instrument voor sturing op de uitgaven. De Rekenkamer heeft haar nut en kwaliteit in de afgelopen zittingsperiode meer dan aangetoond.

De Volkspartij vindt dat goede controle op het financiële beleid en de daarbij te beoordelen rechtmatigheid en doelmatigheid hoofdverantwoordelijkheid is van de gemeenteraad.

College- en raadsprogramma

Het raadsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen met het verzoek na een quickscan een advies uit te brengen over haalbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de realiteitszin en financiële consequenties van het te voeren beleid.

Een gelijk verzoek wordt aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen gedaan met betrekking tot het collegeprogramma. De afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen rapporteert in beide gevallen rechtstreeks aan de gemeenteraad.

Back To Top