skip to Main Content

Financiën

In het kort

  • Zo laag mogelijke lastendruk voor burgers en bedrijven;
  • Verhoging OZB, afvalstofheffing en reinigingsrechten met maximaal het indexcijfer;
  • Beperking van kosten waar mogelijk;
  • Zoeken naar besparing door efficiënter te werken;
  • Afschaffing van nevenbelastingen, zoals honden- en reclamebelasting;
  • Overschotten van gelden niet meer verrekenen in een begrotingsonderdeel;

De lastendruk voor de burger dient zo laag mogelijk te worden gehouden. De Volkspartij vindt dat de burger, die toch al wordt geconfronteerd met rijksbelastingen, provinciale opcenten en heffingen en waterschapslasten, al zwaar wordt belast. Verhoging van de OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten mag voor de Volkspartij gezamenlijk met niet meer dan het prijsindexcijfer toenemen. Het beleid van de gemeente Steenbergen moet er volgens de Volkspartij op zijn gericht dat de uitgaven in ieder geval beneden die maximale verhoging blijven. Beter nog is het om het beleid zodanig te vormen dat geen verhoging van de gemeentelijke lasten plaats vindt waardoor de burger minder wordt geconfronteerd met lastenstijging. Dat vraagt van de gemeenteraad zorgvuldige keuzes en van het college van burgemeester en wethouders bijzondere aandacht bij aanbestedingen.

Meerjarenperspectief

De Volkspartij wil minder geld verspillen aan idealistische- of andere hobbyprojecten van wethouders en ambtenaren, die niet vooraf door de raad goedgekeurd zijn.

Door de groei van het aantal inwoners en bedrijven zullen de inkomsten voor de gemeente stijgen. Dit maakt het mogelijk om te investeren in andere projecten die voordeel bieden voor de gemeente en de inwoners.

Jaarrekening

De controle op de jaarrekening is een belangrijke taak van de raad. Juist in die gevallen waar sprake is van overschotten kan de indruk ontstaan dat een door de raad gevraagd verantwoord en terughoudend beleid is gevoerd. Dat is echter geen zekerheid dat dit ook werkelijk het geval is. Ook dan kan nog sprake zijn geweest van onverstandige uitgaven wat niet meteen blijkt wanneer de uitgavegrens niet is overschreden. De jaarrekening, begroting en perspectiefnota in combinatie met het meerjarig investeringsplan vormt de beste basis voor gezond financieel beleid.

Nieuw beleid

Financiering voor nieuw beleid moet worden gevonden in bijdragen en subsidies van het Rijk of de Provincie dan wel door het inleveren van uitgaven voor bestaand beleid. De lobbyist zou zich moeten toespitsen op het verkrijgen van subsidies en specialiseren in netwerken bij provincie en andere overheden.

Iedere portefeuillehouder in het college van burgemeester en wethouders is direct aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor uitgaven in de door hem of haar beschikbaar gestelde portefeuille.

Besparing kan gezocht worden door efficiënter te werken. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om ook eens te kijken hoe andere gemeenten zaken behandelen.

Het budgetrecht is voor de gemeenteraad een belangrijk instrument voor sturing op de uitgaven. De Rekenkamer heeft haar nut en kwaliteit in de afgelopen zittingsperiode meer dan aangetoond.

De Volkspartij vindt dat goede controle op het financiële beleid en de daarbij te beoordelen rechtmatigheid en doelmatigheid hoofdverantwoordelijkheid is van de gemeenteraad.

Projecten

De Volkspartij wil een gedetailleerde voorcalculatie bij projecten. Te vaak worden de budgetten van projecten overschreden. Alleen met een goed gedetailleerde werkvoorbereiding en calculatie is het mogelijk om overschrijdingen te voorkomen. Op deze manier krijgt de raad ook een beter beeld van de te voteren financiële middelen.

College- en raadsprogramma

Het raadsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen met het verzoek na een quickscan een advies uit te brengen over haalbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de realiteitszin en financiële consequenties van het te voeren beleid.

Een gelijk verzoek wordt aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen gedaan met betrekking tot het collegeprogramma. De afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen rapporteert in beide gevallen rechtstreeks aan de gemeenteraad.

Back To Top