skip to Main Content

Algemeen bestuur

In het kort

  • Een betrouwbare, open en transparante overheid;
  • Verbetering van de communicatie in de gemeente;
  • Voldoende ruimte en faciliteiten voor ideeën en initiatieven van bewoners, waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol zal spelen;
  • Duurzaamheid op alle beleidsterreinen, maar doordacht en zonder subsidie;
  • Compacter, deskundig en meewerkend ambtenarenkorps;
  • Snelle afgifte van vergunningen voor iedereen, waarbij iedere inwoner gelijk behandeld wordt;

Taken van de gemeente

Het college en de raad verrichten hun taken zichtbaar en transparant voor de burger. Adviezen aan college en raad worden in beginsel door eigen ambtenaren gemaakt, waarbij inhuur van externe bureaus zoveel mogelijk wordt vermeden. Wanneer externe expertise nodig is, wordt zoveel mogelijk geprobeerd deze bij andere gemeenten te verkrijgen. Dat kan tegen een wederdienst in plaats van een betaling.

Het college doet binnen een periode van 6 maanden na haar benoeming door de raad voorstellen, welke taken al dan niet kunnen vervallen. De keuzes worden door de raad gemaakt. De raad doet zo nodig zelf aanvullende voorstellen tot vermindering van de gemeentelijke taken.

Communicatie

De kwaliteit van de communicatie in de gemeente Steenbergen moet fors verbeterd worden. Niet door opnieuw het aantal adviseurs uit te breiden, maar eenvoudig door snelle en duidelijke boodschappen. Voorbeeld hoe het goed kan gaan is met de gemeente-app. De gemeente Steenbergen moet deze beter promoten.

De burgemeester en wethouders spreken in principe zelf met de pers, in plaats zich te verschuilen achter een woordvoerder. De burgers van de gemeente hebben recht op een directe uitleg over het gevoerde beleid en belangrijke zaken binnen de gemeente van de bestuurders.

Digitale media

De website van de gemeente, de gemeente-app en de gemeenteraads-app worden actueel bijgehouden. Persberichten worden rechtstreeks op de digitale media geplaatst. Daarom moeten zij worden voorzien van een logo en foto.

Infopagina

De infopagina in de Steenbergse Courant wordt heringevoerd. Ook Steenbergen is sterk gedigitaliseerd, maar met name ouderen hebben behoefte aan een eenvoudig bereikbaar medium. Dat kan worden bereikt door herinvoering van de Infopagina, waar de belangrijkste zaken van de gemeente Steenbergen in worden gepubliceerd.

Wifi

Voor zover daar niet op andere wijze voor wordt gezorgd, maakt het gemeentebestuur zich sterk voor de aanleg van een openbaar wifi-net in de centra van de kernen en de havens van de gemeente Steenbergen.

Burgerparticipatie

Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en de evaluatie van beleid zoveel mogelijk betrokken worden. Veel kennis is bij de inwoners van Steenbergen zelf aanwezig en zij zijn uiteindelijk degenen waar het om draait. Burgerparticipatie moet dan ook speerpunt zijn bij de ontwikkeling van beleid.

Handhaving, openbare orde en veiligheid

De politie is als gevolg van landelijk beleid zo uitgedund, dat voor het lichtere toezicht noodgedwongen een beroep moet worden gedaan op BOA’s. Zij moeten veel zichtbaarder aanwezig zijn in alle kernen van de gemeente, niet alleen gemakkelijk overdag om een paar parkeerbonnen te schrijven, maar vooral ook wanneer toezicht nodig is. Dat kan zijn tijdens duisternis voor de controle op drugsoverlast, maar ook bij grotere evenementen. Naast hun toezicht houdende taak zijn de BOA’s ook aanspreekpunten voor de burgers op straat en in de openbare ruimte. Van de BOA’s wordt inlevingsvermogen verwacht of adviserend, dan wel verbaliserend worden opgetreden. Het streven moet er op gericht zijn dat de BOA’s hun regelmatige standplaats in Steenbergen hebben.

Met de politie en de leidinggevende van de BOA’s heeft de gemeenteraad alsmede de voorzitters van de Dorpsraden en Stadsraad samen met de burgemeester ten minste een maal per jaar een driehoeksoverleg over actuele zaken.

De kosten van de Veiligheidsregio worden sterk in de gaten gehouden. De Volkspartij wil de huidige voorzieningen zoals de brandweerkazernes in Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord en Steenbergen behouden evenals de politiepost in het gemeentehuis van Steenbergen.

De organisator van evenementen is verantwoordelijk voor handhaving orde, veiligheid en hygiëne. De kosten van toezicht worden gedragen door de organisator. Kosten welke worden gemaakt om de evenementen mogelijk te maken komen primair ten laste van de organisatie. Hierover worden voorafgaand aan het evenement afspraken gemaakt door de organisatie en hulpverleningsdiensten.

Personeel en Organisatie

Het ambtelijk apparaat moet toegerust zijn om de door de raad vastgestelde, evenals wettelijke taken uit te kunnen voeren. De omvang van het ambtelijk apparaat is daarop afgestemd.

Bij gelijke geschiktheid krijgen personeelsleden die in de gemeente Steenbergen wonen of zich willen vestigen de voorkeur.

Indien blijkt dat de ambtelijke organisatie groter is dan aantoonbaar nodig, wordt deze afgeslankt. Als gevolg hiervan zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde, maar wel actieve en natuurlijke afvloeiing of outplacement in goed overleg met betrokkene. Facilitering van outplacement waarover overeenstemming bestaat, geniet de voorkeur boven onnodige instandhouding van functieplaatsen. Het belang van de ambtenaar wordt hierbij gerespecteerd.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Gelet op de omvang van de gemeente Steenbergen is de Volkspartij van opvatting, dat kan worden volstaan met een college waarin naast de burgemeester drie wethouders functioneren, die samen niet meer dan 2.4 fte zullen kosten. Een fte wethouder minder leidt in de gemeente Steenbergen tot een besparing van ongeveer honderdduizend euro.

De burgemeester in de gemeente Steenbergen behoeft niet te functioneren met een uitgeklede portefeuille, maar kan ook bestuurlijk verantwoordelijke taken beheren waarbij de onafhankelijke positie dient te worden gewaarborgd.

De Volkspartij vindt dat wethouders uiterlijk drie maanden na aanstelling in de gemeente Steenbergen moeten wonen. Indien de Volkspartij aan het college deelneemt zijn de wethouders woonachtig in de gemeente Steenbergen.

Burgercommissieleden

De Volkspartij vindt dat leden van de raad gekozen dienen te zijn door de burgers. De raadsleden kunnen de voorbereidende besluitvorming binnen hun eigen taakuitoefening eenvoudig combineren. Dit komt overeen met het democratisch gehalte van de raadsbenoeming. Daarom dienen in de raadscommissies en oordeelsvormende vergaderingen alleen gekozen raadsleden het openbaar bestuur te vertegenwoordigen.

Omgaan met rampen

Het rampenplan wordt ten minste een maal per jaar door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd. Rampoefeningen vinden in de gemeente Steenbergen ten minste twee maal per jaar plaats. Het college doet hiervan verslag aan de raad. Beoordelingsrapporten van de Veiligheidsregio en adviezen van brandweer en daarmee gelijk te stellen organisaties worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Intergemeentelijke samenwerking

Herindeling van de gemeente Steenbergen is niet bespreekbaar voor de Volkspartij. Samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is een logisch uitvloeisel van het rapport Veerkrachtig Bestuur. De samenwerking dient per onderdeel te worden beoordeeld; als deze in het nadeel werkt van de gemeente Steenbergen doen wij niet mee. Samenwerking is niet bedoeld om andere gemeenten of overheden beter te maken ten laste van de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen neemt geen deel aan een regionaal ontwikkelingsfonds als dat betekent dat wij wel de lasten dragen, maar niet de lusten.

Het college legt alle verslagen van overleg met andere overheden, zeker wanneer het zogenaamde verbonden partijen betreft, ongevraagd voor aan de gemeenteraad ter kennisneming.

Leefbaarheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar burgers. Om dit mede te bereiken zorgt het college er samen met de raad voor dat het voorzieningenniveau zo hoog mogelijk blijft in alle kernen.

Back To Top