skip to Main Content

Algemeen bestuur

In het kort

 • Een betrouwbare, open en transparante overheid;
 • Verbetering van de communicatie in de gemeente;
 • Voldoende ruimte en faciliteiten voor ideeën en initiatieven van bewoners, waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol zal spelen;
 • Duurzaamheid op alle beleidsterreinen, maar doordacht en zonder subsidie;
 • Compacter, deskundig en meewerkend ambtenarenkorps;
 • Snelle afgifte van vergunningen voor iedereen, waarbij iedere inwoner gelijk behandeld wordt;
 • BOA’s zelf aansturen vanuit het gemeentehuis;
 • BOA toezicht ook in het buitengebied, ook in de nacht;
 • BOA’s moeten opvoedkundig werken en niet alleen bonnen schrijven;
 • Wijkagenten moeten eenvoudig bereikbaar, herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners;
 • Brandweerposten moeten behouden blijven;
 • Ambulances moeten op tijd aanwezig zijn;
 • Tegen ontgassen van gevaarlijke stoffen op Rijn-Scheldekanaal en Volkerak;

Taken van de gemeente

Het college en de raad verrichten hun taken zichtbaar en transparant voor de burger. Adviezen aan college en raad worden in beginsel door eigen ambtenaren gemaakt, waarbij inhuur van externe bureaus zoveel mogelijk wordt vermeden. Wanneer externe expertise nodig is, wordt geprobeerd deze bij andere gemeenten te verkrijgen. Dat kan tegen een wederdienst in plaats van een betaling. Is dit niet mogelijk, dan kan voor korte duur een expert worden ingehuurd.

Het college doet binnen een periode van 6 maanden na haar benoeming door de raad voorstellen, welke taken al dan niet kunnen vervallen. De keuzes worden door de raad gemaakt. De raad doet zo nodig zelf aanvullende voorstellen tot vermindering van de gemeentelijke taken.

Communicatie

De kwaliteit van de communicatie in de gemeente Steenbergen moet fors verbeterd worden. Hiervoor is een kwalitatief goede manager op deze afdeling noodzakelijk. Vragen van de raad worden niet tijdig beantwoord en gemeentelijke correspondentie staat regelmatig vol taalfouten.  In de komende raadsperiode moet dit uitmuntend werken.

De burgemeester en wethouders spreken in principe zelf met de pers, in plaats zich te verschuilen achter een woordvoerder. De burgers van de gemeente hebben recht op een directe uitleg over het gevoerde beleid en belangrijke zaken binnen de gemeente van de bestuurders.

Bij burgerinitiatieven is het niet de bedoeling dat wethouders de rol van filmster krijgen. Op de foto met de initiatiefnemers is prima, maar ere wie ere toekomt.

De communicatie met burgers over hun omgeving moet transparanter. Er moet beter en duidelijker overleg met burgers zijn als er in hun buurt iets gebeurt. Burgers hebben dikwijls goede oplossingen, maar als daar niet naar geluisterd wordt, dan verdwijnt het vertrouwen in de ambtelijke organisatie.

De ambtelijke organisatie moet zich beter verdiepen in de problemen van inwoners en zich meer inleven. Hulpdiensten die niet dichtbij een woning kunnen komen, omdat de organisatie geen voetpad aanlegt, mag niet voorkomen, maar gebeurt wel.

Digitale media

De website van de gemeente, de gemeente-app en de gemeenteraads-app worden actueel bijgehouden. Persberichten worden rechtstreeks op de digitale media geplaatst. Daarom moeten zij worden voorzien van een logo en foto. De app voor het legen van de vuilnisbakken is daar een goed voorbeeld van nodig.

Infopagina

De infopagina is een ideale manier van berichtgeving. Ook Steenbergen is sterk gedigitaliseerd, maar met name ouderen hebben behoefte aan een eenvoudig bereikbaar medium.

Vergunningsaanvragen en besluiten moeten weer op de infopagina in de krant verschijnen.

Burgerparticipatie

Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en de evaluatie van beleid zoveel mogelijk betrokken worden. Veel kennis is bij de inwoners van Steenbergen zelf aanwezig en zij zijn uiteindelijk degenen waar het om draait. Burgerparticipatie moet dan ook speerpunt zijn bij de ontwikkeling van beleid.

Het is de bedoeling dat de inspraak van inwoners professioneel gebruikt wordt en dat dit als volwaardig wordt meegenomen in besluiten door de organisatie.

Wij zijn voorstander om de mogelijkheid van een referendum opnieuw in het leven te roepen. Als er vanuit inwoners een referendum wordt georganiseerd zullen wij deze uitslag respecteren en meenemen in de besluitvorming.

Handhaving, openbare orde en veiligheid

De politie is als gevolg van landelijk beleid zo uitgedund, dat voor het lichtere toezicht noodgedwongen een beroep moet worden gedaan op BOA’s. Zij moeten zichtbaarder aanwezig zijn in alle kernen van de gemeente en de prioriteiten moeten worden herzien.

De Volkspartij wil de BOA’s uit de BOA pool halen en deze mensen zelf gaan aansturen vanuit de gemeente Steenbergen. Zodoende kunnen de kosten inzichtelijker worden en kunnen de BOA’s flexibeler ingezet worden.

Alleen op deze manier kan de gemeente volledig en op een efficiëntere manier gebruik maken van de BOA’s, voor betere controle op drugsoverlast en witwassen, bij grotere evenementen en waar mogelijk minder voor parkeerbonnen.

Naast hun toezicht houdende taak en verbetering van de veiligheid zijn de BOA’s ook aanspreekpunten voor de burgers op straat en in de openbare ruimte. Van de BOA’s wordt inlevingsvermogen verwacht of adviserend, dan wel verbaliserend worden opgetreden. Het streven moet er op gericht zijn dat de BOA’s hun standplaats in Steenbergen hebben.

Met de politie en de leidinggevende van de BOA’s heeft de gemeenteraad alsmede de voorzitters van de dorpsraden en stadsraad samen met de burgemeester ten minste een maal per jaar een driehoeksoverleg over actuele zaken.

De wijkagenten moeten bekender worden in de gemeente. Voor de meeste burgers zijn zij niet bekend.

De kosten van de Veiligheidsregio worden sterk in de gaten gehouden. De Volkspartij wil de huidige voorzieningen zoals de brandweerkazernes in Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord en Steenbergen behouden evenals de politiepost in het gemeentehuis van Steenbergen.

De organisator van evenementen is verantwoordelijk voor handhaving orde, veiligheid en hygiëne. De kosten van toezicht worden gedragen door de organisator. Kosten welke worden gemaakt om de evenementen mogelijk te maken komen primair ten laste van de organisatie. Hierover worden voorafgaand aan het evenement afspraken gemaakt door de organisatie en hulpverleningsdiensten.

Personeel en Organisatie

Het ambtelijk apparaat moet toegerust zijn om de door de raad vastgestelde, evenals wettelijke taken uit te kunnen voeren. De omvang van het ambtelijk apparaat is daarop afgestemd.

Bij gelijke geschiktheid krijgen personeelsleden die in de gemeente Steenbergen wonen of zich willen vestigen de voorkeur.

De ambtelijke organisatie werkt op sommige vlakken nog steeds niet naar behoren, ondanks de reorganisatie.  Om deze organisatie in goede banen te leiden, is een sterk persoon nodig, die als kerntaak heeft een efficiënt werkend team te vormen. Een middel om de efficiënte van organisatie inzichtelijk te maken is het opzetten van een urenregistratie systeem.

De focus van de ambtelijke organisatie moet op de uitvoering van het coalitieakkoord gericht zijn naast de wettelijke taken. De nieuwe gemeenteraad moet onnodige werkzaamheden van ambtenaren gaan schrappen.

De omvang van de organisatie mag niet verder worden uitgebreid zonder toestemming van de Raad. Herindeling van afdelingen en andere verdeling van werkzaamheden heeft de voorkeur.

De Volkspartij wil een lobbyist voor het Rijk en de Europese Unie die met actief beleid voor betere contacten en de juiste ingangen weet te vinden om de beoogde groei van de gemeente te bewerkstelligen. Ook voor het binnenhalen van subsidies moet er actiever beleid komen, zodat de gemeente geen subsidies misloopt.

De gemeente Steenbergen staat voor grote uitdagingen. Daarbij is het noodzakelijk dat de raad, het college en de ambtenaren goed samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Dat is nu niet het geval. De Volkspartij wil graag meer overleg tussen de ambtenaren, de raadsleden en onze inwoners, en ziet graag dat de afstand wordt verkleind.

Bovenstaande punten moeten de eerste taak worden van het nieuwe college.

Indien blijkt dat de ambtelijke organisatie groter is dan aantoonbaar nodig, wordt deze afgeslankt. Als gevolg hiervan zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde, maar wel actieve en natuurlijke afvloeiing of outplacement in goed overleg met betrokkene. Facilitering van outplacement waarover overeenstemming bestaat, geniet de voorkeur boven onnodige instandhouding van functieplaatsen. Het belang van de ambtenaar wordt hierbij gerespecteerd.

Eind 2022 moet er een evaluatie komen over de werking van de organisatie vanuit verschillende kanten bekeken. Niet alleen een beoordeling van binnenuit, maar ook van de bevolking, het college en de gemeenteraad. Dit om de samenwerking op alle gebied te verbeteren.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De Volkspartij vindt dat de gemeente Steenbergen een college nodig heeft met, naast de burgemeester, een oneven aantal wethouders.

De burgemeester in de gemeente Steenbergen behoeft niet te functioneren met een uitgeklede portefeuille, maar kan ook bestuurlijk verantwoordelijke taken beheren waarbij de onafhankelijke positie dient te worden gewaarborgd.

De Volkspartij heeft een sterke voorkeur dat wethouders in de gemeente Steenbergen wonen. Indien de Volkspartij aan het college deelneemt zijn de wethouders woonachtig in de gemeente Steenbergen.

Wethouders moeten beschikken over voldoende managers capaciteiten evengoed als bestuurlijke om voldoende gezag te hebben.

Omgaan met rampen

Het rampenplan wordt ten minste een maal per jaar door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd. Rampoefeningen vinden in de gemeente Steenbergen ten minste twee maal per jaar plaats. Het college doet hiervan verslag aan de raad. Beoordelingsrapporten van de Veiligheidsregio en adviezen van brandweer en daarmee gelijk te stellen organisaties worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Intergemeentelijke samenwerking

Herindeling van de gemeente Steenbergen is niet bespreekbaar voor de Volkspartij.

Samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is een logisch uitvloeisel van het rapport Veerkrachtig Bestuur. De samenwerking dient per onderdeel te worden beoordeeld en moet voordelen bieden; als deze in het nadeel werkt van de gemeente Steenbergen doen wij niet mee. Samenwerking is niet bedoeld om andere gemeenten of overheden beter te maken ten laste van de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen neemt geen deel aan een regionaal ontwikkelingsfonds als dat betekent dat wij wel de lasten dragen, maar niet de lusten.

Het college legt alle verslagen van overleg met andere overheden, zeker wanneer het zogenaamde verbonden partijen betreft, ongevraagd voor aan de gemeenteraad ter kennisneming.

De Volkspartij vindt dat de gemeente Steenbergen moet zich goed manifesteren in de regio, daarbij is de “ Regio West Brabant (RWB) “ belangrijk, waar 16 west Brabantse gemeenten bij zijn aangesloten die o.a. samenwerken aan voorstellen naar de Provincie.

De 4de stedelijke regio van Noord Brabant, “West Brabant West (WBW)” waar 7 gemeenten deel van uitmaken gaat ons helpen op o.a. economisch vlak en met de Regionale Investerings Agenda (RIA) .

De “Regio Brabantse Wal” waar 3 gemeenten bij zijn aangesloten is een middel maar geen doel op zich.

De gemeente Steenbergen moet open staan voor eventuele andere gebiedsallianties, op het moment dat de agenda of het onderwerp daar om vraagt.

Leefbaarheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar burgers. Om dit mede te bereiken zorgt het college er samen met de raad voor dat het voorzieningenniveau zo hoog mogelijk blijft in alle kernen.

 

 

Back To Top