skip to Main Content
Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingsprogramma 21 maart 2018

Voorwoord

De Volkspartij is in 2013 opgericht om de belangen van de inwoners van de gemeente Steenbergen optimaal te kunnen behartigen. Wij hanteren als uitgangspunt dat alle besluiten welke in de gemeente door de gemeenteraad worden genomen, primair het welzijn en de welvaart van onze inwoners moeten verbeteren met het gelijkheidsbeginsel als uitgangspunt.

Zo nodig wordt daarbij samen gewerkt met omliggende gemeenten, de provincies Noord Brabant en Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en de rijksoverheid.
Er worden door de raad van de gemeente Steenbergen geen besluiten genomen welke een ander primair doel dienen, zoals bijvoorbeeld verbetering van imago van bestuurders of zaken welke vooral tot doel hebben om andere overheden, bestuurders of instanties te bevoordelen.

De Volkspartij vindt dat alle dorpen en de stad Steenbergen in onze gemeente gelijk dienen te worden gewaardeerd. Voorzieningen in de dorpen en de stad worden evenredig verdeeld; indien noodzakelijk vindt overleg plaats met dorpsraden en/of leefbaarheidsgroepering en buurtpreventie teams over compensatie en de mogelijkheden om de activiteiten welke werden georganiseerd zoveel mogelijk te benutten. De eigen identiteit van de diverse kernen moet beter worden geaccepteerd en erkend. Initiatieven van inwoners zal de Volkspartij stimuleren.

De dorpsraden vormen geen nieuwe of zelfstandige bestuurslaag. Zij functioneren zelfstandig en zijn geen verantwoordelijkheid verschuldigd aan het gemeentebestuur. Zij vormen wel het gestructureerd overlegplatform tussen de inwoners van het dorp en het gemeentebestuur.

Behoud van het Plattelandskarakter van de gemeente Steenbergen is uitgangspunt van het beleid.

Hoofdstuk 1: Algemeen Bestuur

Taken van de gemeente

Het college en de raad verrichten hun taken zichtbaar en transparant voor de burger. Adviezen aan college en raad worden in beginsel door eigen ambtenaren gemaakt, waarbij inhuur van externe bureaus zoveel mogelijk wordt vermeden. Wanneer externe expertise nodig is, wordt zoveel mogelijk geprobeerd deze bij andere gemeenten te verkrijgen. Dat kan tegen een wederdienst in plaats van een betaling.

Het college doet binnen een periode van 6 maanden na haar benoeming door de raad voorstellen, welke taken al dan niet kunnen vervallen. De keuzes worden door de raad gemaakt. De raad doet zo nodig zelf aanvullende voorstellen tot vermindering van de gemeentelijke taken.

Communicatie

De kwaliteit van de communicatie in de gemeente Steenbergen moet fors verbeterd worden. Niet door opnieuw het aantal adviseurs uit te breiden, maar eenvoudig door snelle en duidelijke boodschappen. Voorbeeld hoe het goed kan gaan is met de gemeente-app. De gemeente Steenbergen moet deze beter promoten.

De burgemeester en wethouders spreken in principe zelf met de pers, in plaats zich te verschuilen achter een woordvoerder. De burgers van de gemeente hebben recht op een directe uitleg over het gevoerde beleid en belangrijke zaken binnen de gemeente van de bestuurders.

Digitale media

De website van de gemeente, de gemeente-app en de gemeenteraads-app worden actueel bijgehouden. Persberichten worden rechtstreeks op de digitale media geplaatst. Daarom moeten zij worden voorzien van een logo en foto.

Infopagina

De infopagina in de Steenbergse Courant wordt heringevoerd. Ook Steenbergen is sterk gedigitaliseerd, maar met name ouderen hebben behoefte aan een eenvoudig bereikbaar medium. Dat kan worden bereikt door herinvoering van de Infopagina, waar de belangrijkste zaken van de gemeente Steenbergen in worden gepubliceerd.

Wifi

Voor zover daar niet op andere wijze voor wordt gezorgd, maakt het gemeentebestuur zich sterk voor de aanleg van een openbaar wifi-net in de centra van de kernen en de havens van de gemeente Steenbergen.

Burgerparticipatie

Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en de evaluatie van beleid zoveel mogelijk betrokken worden. Veel kennis is bij de inwoners van Steenbergen zelf aanwezig en zij zijn uiteindelijk degenen waar het om draait. Burgerparticipatie moet dan ook speerpunt zijn bij de ontwikkeling van beleid.

Handhaving, openbare orde en veiligheid

De politie is als gevolg van landelijk beleid zo uitgedund, dat voor het lichtere toezicht noodgedwongen een beroep moet worden gedaan op BOA’s. Zij moeten veel zichtbaarder aanwezig zijn in alle kernen van de gemeente, niet alleen gemakkelijk overdag om een paar parkeerbonnen te schrijven, maar vooral ook wanneer toezicht nodig is. Dat kan zijn tijdens duisternis voor de controle op drugsoverlast, maar ook bij grotere evenementen. Naast hun toezicht houdende taak zijn de BOA’s ook aanspreekpunten voor de burgers op straat en in de openbare ruimte. Van de BOA’s wordt inlevingsvermogen verwacht of adviserend, dan wel verbaliserend worden opgetreden. Het streven moet er op gericht zijn dat de BOA’s hun regelmatige standplaats in Steenbergen hebben.

Met de politie en de leidinggevende van de BOA’s heeft de gemeenteraad alsmede de voorzitters van de Dorpsraden en Stadsraad samen met de burgemeester ten minste een maal per jaar een driehoeksoverleg over actuele zaken.

De kosten van de Veiligheidsregio worden sterk in de gaten gehouden. De Volkspartij wil de huidige voorzieningen zoals de brandweerkazernes in Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord en Steenbergen behouden evenals de politiepost in het gemeentehuis van Steenbergen.

De organisator van evenementen is verantwoordelijk voor handhaving orde, veiligheid en hygiëne. De kosten van toezicht worden gedragen door de organisator. Kosten welke worden gemaakt om de evenementen mogelijk te maken komen primair ten laste van de organisatie. Hierover worden voorafgaand aan het evenement afspraken gemaakt door de organisatie en hulpverleningsdiensten.

Personeel en Organisatie

Het ambtelijk apparaat moet toegerust zijn om de door de raad vastgestelde, evenals wettelijke taken uit te kunnen voeren. De omvang van het ambtelijk apparaat is daarop afgestemd.

Bij gelijke geschiktheid krijgen personeelsleden die in de gemeente Steenbergen wonen of zich willen vestigen de voorkeur.

Indien blijkt dat de ambtelijke organisatie groter is dan aantoonbaar nodig, wordt deze afgeslankt. Als gevolg hiervan zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde, maar wel actieve en natuurlijke afvloeiing of outplacement in goed overleg met betrokkene. Facilitering van outplacement waarover overeenstemming bestaat, geniet de voorkeur boven onnodige instandhouding van functieplaatsen. Het belang van de ambtenaar wordt hierbij gerespecteerd.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Gelet op de omvang van de gemeente Steenbergen is de Volkspartij van opvatting, dat kan worden volstaan met een college waarin naast de burgemeester drie wethouders functioneren, die samen niet meer dan 2.4 fte zullen kosten. Een fte wethouder minder leidt in de gemeente Steenbergen tot een besparing van ongeveer honderdduizend euro.

De burgemeester in de gemeente Steenbergen behoeft niet te functioneren met een uitgeklede portefeuille, maar kan ook bestuurlijk verantwoordelijke taken beheren waarbij de onafhankelijke positie dient te worden gewaarborgd.

De Volkspartij vindt dat wethouders uiterlijk drie maanden na aanstelling in de gemeente Steenbergen moeten wonen. Indien de Volkspartij aan het college deelneemt zijn de wethouders woonachtig in de gemeente Steenbergen.

Burgercommissieleden

De Volkspartij vindt dat leden van de raad gekozen dienen te zijn door de burgers. De raadsleden kunnen de voorbereidende besluitvorming binnen hun eigen taakuitoefening eenvoudig combineren. Dit komt overeen met het democratisch gehalte van de raadsbenoeming. Daarom dienen in de raadscommissies en oordeelsvormende vergaderingen alleen gekozen raadsleden het openbaar bestuur te vertegenwoordigen.

Omgaan met rampen

Het rampenplan wordt ten minste een maal per jaar door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd. Rampoefeningen vinden in de gemeente Steenbergen ten minste twee maal per jaar plaats. Het college doet hiervan verslag aan de raad. Beoordelingsrapporten van de Veiligheidsregio en adviezen van brandweer en daarmee gelijk te stellen organisaties worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Intergemeentelijke samenwerking

Herindeling van de gemeente Steenbergen is niet bespreekbaar voor de Volkspartij. Samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is een logisch uitvloeisel van het rapport Veerkrachtig Bestuur. De samenwerking dient per onderdeel te worden beoordeeld; als deze in het nadeel werkt van de gemeente Steenbergen doen wij niet mee. Samenwerking is niet bedoeld om andere gemeenten of overheden beter te maken ten laste van de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen neemt geen deel aan een regionaal ontwikkelingsfonds als dat betekent dat wij wel de lasten dragen, maar niet de lusten.
Het college legt alle verslagen van overleg met andere overheden, zeker wanneer het zogenaamde verbonden partijen betreft, ongevraagd voor aan de gemeenteraad ter kennisneming.

Leefbaarheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar burgers. Om dit mede te bereiken zorgt het college er samen met de raad voor dat het voorzieningenniveau zo hoog mogelijk blijft in alle kernen.

Hoofdstuk 2: Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid

De Volkspartij vindt dat er een onderzoek moet komen om in overleg met de ondernemers in de gemeente Steenbergen de overlast van winkelbevoorrading door vrachtauto’s in de centra te verminderen. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de tijden waarop wordt geladen en/ of gelost. Er wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal grote vrachtauto’s en combinaties. In het onderzoek wordt ook de ontwikkeling van een centraal distributiesysteem opgenomen om de overlast nog verder te beperken. Doel hiervan is met name het tegengaan van beschadiging van het wegdek en het blokkeren van de straten, alsmede verhoging van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Bijkomend voordeel is een milieuvriendelijker winkelgebied.

De Volkspartij wil dat om de verkeersdoorstroming in de kernen van Steenbergen en Dinteloord te verbeteren een onderzoek naar de mogelijkheid van rondwegen rond de kernen wordt gehouden.

Voorts wil de Volkspartij zo spoedig mogelijk onderzoek naar de mogelijkheden van een afrit van de A4 naar Steenbergen-noord.

Fietsroutes

Voor het fietsverkeer in de gemeente Steenbergen dienen zo veilig mogelijk ingerichte voorzieningen te worden getroffen. Aandachtpunten zijn met name de fietsverbindingen Nieuw-Vossemeer naar Steenbergen en Bergen op Zoom alsmede Dinteloord naar Steenbergen. Anders dan naar en van de dorpen Welberg, De Heen en Kruisland ontbreken op die tracés volledig vrij liggende fietspaden.

De Volkspartij vindt dat het ontbrekende stuk van ca. 300 meter fietspad naast de A4 tussen de Drielindekensweg en de Zeelandweg-oost zo spoedig mogelijk moet worden aangelegd. Dit betekent een verkorting voor het fietsverkeer met ca. drie kilometer en bevordert de recreatiemogelijkheden.

Er vindt overleg plaats met het gemeentebestuur van Bergen op Zoom om de aansluitende fietsroute in beide gemeenten te revitaliseren ten behoeve van het vooral door scholieren gebruikte fietsverbinding, welke nu over het gehele traject van Steenbergen tot Bergen op Zoom bestaat uit te veel oncomfortabele verschillende wegverhardingen.

Ontsluiting De Heen

De toegang tot De Heen is moeizaam. Nadat de uitvoegstroken voor afslaand verkeer zijn verwijderd, is de verkeersveiligheid niet toegenomen. De Volkspartij ondersteunt de oproep van inwoners van De Heen om de mogelijkheid om het dorp in te rijden en te verlaten te verbeteren door de aanleg van een rotonde. De provincie Noord Brabant is de bevoegde wegbeheerder. Raad en college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen dienen zich tot het uiterste in te spannen om de aanleg van een rotonde binnen de kortst mogelijke termijn door de wegbeheerder te laten realiseren. De huidige verkeersonveilige situatie laat uitstel niet langer toe.

Parkeerbeleid

Parkeeroverlast dient adequaat te worden bestreden. De BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) vervult daarbij een nuttige rol. Naast de controlerende taakuitoefening functioneert hij ook als de ogen en oren van het gemeentebestuur. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden waarbij de BOA´s voor de uitvoering van hun niet altijd eenvoudige taak door het gemeentebestuur een goede en repeterende communicatieopleiding wordt aangeboden. Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Parkeren van vrachtauto’s op de bedrijventerreinen wordt niet langer toegestaan gedurende de nacht en in het weekeinde. Dit is schadelijk voor het ondernemersklimaat en de uitstraling van de bedrijventerreinen. Het is een taak van de transportondernemers en TLN om te voorzien in een voorziening. Dit is een commerciële- en geen overheidstaak.

Glasvezel

Te lang al wordt de aanleg van glasvezelkabel uitgesteld. Met name in het buitengebied van de gemeente Steenbergen dient voortgang te worden gemaakt met de realisatie van hoogwaardige internetverbindingen. Het gemeentebestuur moet zich eindelijk inzetten voor een snelle en betaalbare aansluiting.

Inrichting Markt Steenbergen

De Volkspartij bepleit een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Markt in Steenbergen. Daarbij worden zowel de openstelling, verkeersdoorstroming als het parkeren betrokken.

In geval van grootschalige evenementen kan de Markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het Beach Volleybaltoernooi, het Ijsfestijn, de Kleine Tour, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Hoofdstuk 3: Economische zaken

Economische ontwikkeling

De Volkspartij wil meer economische ontwikkelingen realiseren in Steenbergen. Inwoners die willen starten met een onderneming en deze in Steenbergen willen vestigen moeten gestimuleerd worden. De Volkspartij wil dit onder meer realiseren door Bijstandsregeling voor ondernemers uit te breiden en deze ook beschikbaar maken voor inwoners die geen uitkering hebben maar vanuit loondienst willen starten met een eigen onderneming. De gemeente moet daarnaast inzetten op de bekendmaking van deze regeling voor alle startende ondernemers.

Het college van burgemeester en wethouders pleegt periodiek overleg met vertegenwoordigers van ondernemers en doet daarvan verslag aan de raad.

Recreatie en toeristische ontwikkeling

De Volkspartij zet zich in om ondernemers in de gelegenheid te stellen optimaal te kunnen investeren in projecten. De gemeentelijke overheid stelt zich daarbij faciliterend op en draagt er middels haar contacten met andere overheden en instanties aan bij dat geen onnodige belemmeringen optreden.

Haalbare initiatieven van ondernemers in algemene zin en op het gebied van recreatie en sport in het bijzonder dienen door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd en waar nodig en mogelijk met enthousiasme te worden begeleid. Oneindige praatsessies, waarbij steeds opnieuw problemen aan de orde komen en barrières worden opgeworpen, dienen verleden tijd te zijn.

Steenbergen moet “minder lullen en meer poetsen” om haar economische doelen te bereiken. Er moet worden ingezet op het binnenhalen van ondernemers die Steenbergen op de kaart willen zetten.

De toeristisch aantrekkelijke plaatsen in de gehele gemeente Steenbergen worden meer gepromoot. Daarvoor wordt de VVV in de gemeente Steenbergen eindelijk volwassen gemaakt. De VVV moet herkenbaarder worden en actief naar buiten treden. De bezetting van de VVV kan plaats vinden op een aantrekkelijke plaats zoals de haven van Steenbergen. Samenwerking met de havenmeesters wordt onderzocht.

Ontwikkeling bedrijventerreinen

De gemeente Steenbergen zet zichzelf beter op de kaart. Het is niet uit te leggen, dat naast Reinierpark op nog geen 10 kilometer afstand een nieuw soortgelijk bedrijventerrein in Lepelstraat wordt ontwikkeld, waar het zelfde product gaat worden aangeboden. De bedrijventerreinen worden in de toekomst beter beheerd. Ook grotere bedrijven moeten zich kunnen vestigen op Reinierpark.

Parkmanagement is slechts een optie als dat gebeurt tegen reële en voor ondernemers draagbare kosten. Ondernemers zijn ook belastingbetalers en evenals in de winkelstraten dient de openbare ruimte een taak te zijn voor de overheid, waarbij de gebruikers zelf zorgen dat het leefbaar blijft.

Aanstelling van een BOA die zich uitsluitend richt op toezicht op de bedrijventerreinen is geen taak van de gemeente. Evenals iedere ingezetene in de gemeente heeft ieder even veel recht op toezicht van de politie en de onder verantwoordelijkheid van de gemeente opererende BOA’s.
Bij de verkoop van percelen ten behoeve van bedrijven door de gemeente wordt aandacht besteed aan het aantal werknemers dat per vierkante meter aan de slag kan, evenals een goede mix van opleiding. Er dient werkgelegenheid te worden gecreëerd voor zowel laag, middelbaar als hoog geschoolden.

Lokale ondernemers dienen zoveel als mogelijk betrokken te worden bij inkopen die door de gemeente Steenbergen gedaan worden. Het regionaal inkoopbureau krijgt de opdracht om lokale ondernemers in staat te stellen opdrachten van de gemeente Steenbergen te verwerven. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met oog voor efficiënt en effectief besteden van belastinggeld.

Landbouw

De gemeente Steenbergen is vooral een uitgestrekte en grote plattelandsgemeente. De belangen van de agrarische sector wegen dan ook zwaar. Bedrijfsbebouwing voor boeren en tuinders dient optimaal te kunnen worden afgestemd op de bedrijfsvoering. Ook hier geldt dat het gemeentebestuur zich in zal spannen om het ondernemen, mits uiteraard voldaan aan de normale milieuregelgeving, zo goed mogelijk te faciliteren. Het antwoord op reële vragen van ondernemers kan nooit zijn: “Neen, tenzij” maar altijd “ja, mits”.

Alle ondernemers horen bij het indienen van plannen aan het begin van het traject wat de verwachtingsprognose is.

Woonfuncties op het platteland en nieuwe economische ontwikkelingen welke geen oorspronkelijk agrarische oorsprong hebben, mogen de normale ontwikkelingen in de landbouw niet hinderen of belemmeren.

Intensieve veehouderij

Niet grondgebonden intensieve veehouderij hoort niet thuis in de gemeente Steenbergen. De bedrijven welke op dit moment feitelijk bestaan, houden zich aan de milieu- en omgevingsvoorschriften. Uitbreiding van niet grondgebonden intensieve veehouderij op deze bedrijven wordt niet toegestaan. De feitelijk nooit echt in gebruik genomen stalinrichting van niet grondgebonden intensieve veehouderij nabij het dorp De Heen dient ook niet nader te worden ingericht. Stankoverlast en mogelijke veroorzaking van veehouderij gerelateerde ziekte wordt strikt gecontroleerd. Moderne stalsystemen zoals deze de laatste jaren ook in Steenbergen vooral in de rundveehouderij zijn gekomen, tonen aan dat het ook beter en anders kan.

Glastuinbouw

De invulling van Nieuw Prinsenland biedt kansen op hoogwaardige werkgelegenheid en innovatieve ontwikkeling.

Voor beide gebieden geldt dat de mogelijkheid van een bijzondere inrichtingsvorm wordt onderzocht waarbij de operationele uitvoering van taken niet langer door de gemeente wordt uitgevoerd maar onder verantwoordelijkheid van de ondernemers en bewoners in het gebied. De raad van de gemeente Steenbergen stelt het programma van eisen en het plan van aanpak vast en stelt tevens de onderhoudsmiddelen voor dat gebied beschikbaar aan de ondernemers en bewoners. Hierdoor is het mogelijk de basisvoorziening in stand te houden terwijl door hen gewenste verbeteringen zo nodig door de ondernemers en bewoners kan worden bekostigd.

MKB

Bestemmingsplannen dienen duidelijkheid te geven aan ondernemers. De winkels in de kernen van de dorpen en in de stad Steenbergen zijn daar immers op afgestemd. Afspraken tot waar het kernwinkelgebied ligt, dienen te worden gerespecteerd. Er is sprake van een afname van de vraag naar winkelruimte. Vertrek uit de centra van dorpen en stad om zich vervolgens te vestigen op een industrieterrein is, met uitzondering van de handel in volumineuze- en partijgoederen, ongewenst. Daartegen dient handhavend te worden opgetreden. Dat geldt ook voor detailhandelsvestigingen in woningen en op plaatsen waar het bestemmingsplan dat niet toelaat. Winkelleegstand wordt daardoor onnodig vergroot waarmee tevens de aantrekkelijkheid van het winkelgebied afneemt. Waar middels vaststaand beleid herbestemming van panden mogelijk is, of dit door de gemeenteraad gewenst wordt, wordt deze optie benut om vestiging van andere bedrijvigheid mogelijk te maken.

Over de wijziging van bestemmingen vindt zoveel mogelijk overleg plaats met de ondernemersvertegenwoordigingen. Dit om te voorkomen dat sprake kan zijn van een onwenselijke situatie waarbij de concurrentiepositie van de aanvrager altijd moet worden bewaakt.

Van de periodieke overleggen met de ondernemersvertegenwoordigers waaronder RPS, de Winkeliersvereniging Dinteloord, OPS, ZLTO en Horeca Steenbergen ontvangt de raad de verslagen van dat overleg.

Reclamebelasting

De Volkspartij wenst de ingevoerde reclamebelasting met ingang van het belastingjaar 2019 direct af te schaffen. Deze extra lastendruk voor ondernemers is selectief vastgesteld. Het is de taak van de overheid om zonder onderscheid al haar inwoners en ondernemers te behandelen. Als er al sprake is van een verbetering van de centrumfunctie dan zou de spin-off ook mee moeten worden betaald door ondernemers die net buiten de rand van het gebied zijn gevestigd. Ook dat zou echter geen eerlijke ontwikkeling zijn. Er is sprake van een oneerlijke en onevenredige belastingheffing, omdat alleen een select gezelschap van de winkeliers en dienstverleners in het centrum van Steenbergen hier aan moeten betalen.

Evenals bij de dorpskernen, die vrijwel iedere keer met het vervangen van een college of individuele wethouders zijn aangepakt, is dat nu het geval geweest met het centrum van Steenbergen. De ingevoerde reclamebelasting is daarbij mede de opmaat om, bij weer een nieuwe wethouder die een dorp wil herinrichten, naar hetzelfde middel te grijpen. De Volkspartij vindt dat ongewenst.

Noodzakelijke aanpassingen vinden plaats, mits de middelen daarvoor beschikbaar zijn, zonder onderscheid in dorpen en stad.

Ontwikkeling centrum Steenbergen

Voor veel gemeenschapsgeld zijn de straten in het centrum van Steenbergen smaller gemaakt waardoor fietsverkeer in de knel geraakt. De herinrichting van de Markt heeft zichtbaar niet geleid tot meer terrasbezoekers, ondanks de mooie zomer welke achter ons ligt. De waterpartij blijft beperkt tot een stalen plaat in het straatwerk en het aantal te benutten parkeerplaatsen is afgenomen.

De Volkspartij bepleit onderzoek naar de verbetering van de gebruiksfunctie van de Markt. In geval van grootschalige evenementen kan de Markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het Beach Volleybaltoernooi, de Kleine Tour, de plaatsing van de ijsbaan, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Parkeerbeleid

Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Contactfunctionaris economische zaken

De functie van contactfunctionaris economische zaken dient meer inhoud te krijgen. Koppeling met de functie van coördinator economische zaken/centrumontwikkeling wordt binnen zes maanden na het vormen van het college van burgemeester en wethouders onderzocht waarna de raad over verbeteringen wordt geïnformeerd. De contactfunctionaris economische zaken dient bij voorkeur kennis te hebben van en te wonen in de gemeente Steenbergen en te beschikken over meer dan een 9 tot 5 instelling.

Windenergie

De Volkspartij wenst de openheid van de gemeente Steenbergen te behouden. Daarin passen geen windturbines.

Het gemeentebestuur waakt er voor dat buurgemeenten nabij de grenzen wel windturbines oprichten waardoor de inwoners van de gemeente Steenbergen overlast ondervinden.

Overige vormen van energie

De plaatsing van zonnepanelen wordt bevorderd maar niet door de gemeente gesubsidieerd. Op gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk zonnecollectoren geplaatst mits dit een win-win situatie oplevert voor zowel milieu als financiën.

Plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke- en rijksmonumenten geniet niet de voorkeur van de Volkspartij.

Biogas opwekking uit lokaal geproduceerde grondstoffen vormt een goede aanvulling in de energieketen. Her en der verspreid staande installaties op het platteland acht de Volkspartij niet gewenst. Het is immers geen primaire agrarische activiteit. Bundeling van belangen, bijvoorbeeld in een coöperatie waardoor gezamenlijk een biogas-installatie kan worden gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, wordt door de Volkspartij sterk toegejuicht.

De Volkspartij is voor het stimuleren van groene energie, onder meer door middel van warmtepompen en zonne-energie, Wij willen dat de gemeente de burgers pro-actief gaat helpen bij de omzetting van hun bestaande woningen naar energieneutrale woningen om daarmee een voorschot te nemen op de toekomstige milieu- en energie eisen.

Daarnaast wil de Volkspartij dat de gemeente de groene brug is tussen het bedrijfsleven en de inwoners van onze gemeente om zonnepanelen te kunnen exploiteren.

Aanbestedingsbeleid

De Volkspartij streeft naar een gemeente waar het goed leven is voor haar bewoners en ondernemers. Belastinggeld, dat tegen een juiste prijs-kwaliteitsverhouding wordt besteed, draagt daar aan bij.

Voor aankopen en investeringen waarbij onderhands dan wel Europese aanbesteden noodzakelijk is, wil de Volkspartij aansturen op een verstandige en weloverwogen keuze tussen laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor beste prijs-kwaliteitsverhouding dient enkel gekozen te worden als de wet dit expliciet voorschrijft of wanneer de kwaliteit volgens het SMART-principe hard gemaakt kan worden en dit zeker en vast tot meerwaarde leidt voor de inwoner van de gemeente Steenbergen.
Tevens draagt de gemeente Steenbergen zorg voor een optimale toegankelijkheid van de gemeente voor ondernemers waar het gaat om informatieverstrekking over inkoop en aanbestedingen en het plegen van acquisitie door lokale en regionale ondernemingen, zoals een ondernemersbijeenkomst of een vermelding van de jaarlijkse opdrachten op de website van de gemeente.

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Algemeen

Rust, regelmaat en orde vormen de basis voor goed onderwijs. Goed onderwijs is heel belangrijk; het vormt de hoeksteen van onze samenleving. De Volkspartij vindt dat onderwijs bij uitstek het middel is om mensen de kans te geven naar eigen inzicht, aard en aanleg zich te ontplooien.

Het basisonderwijs en VMBO-onderwijs in de gemeente Steenbergen wordt op verantwoorde wijze met de daarvoor door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen goed bestuurd.

De ouders in de gemeente Steenbergen mogen rekenen op de school en goed onderwijs. De scholen op hun beurt moeten kunnen rekenen op de ouders. Scholen zijn verantwoordelijk voor de aan hen toevertrouwde kinderen. De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen blijft altijd bij de ouders.

De Volkspartij pleit voor de mogelijkheid om het eerste en/of tweede jaar van het HAVO en VWO ook in de gemeente Steenbergen te laten plaats vinden. Heropening van overleg met de schoolbesturen van zowel de openbare als bijzondere scholen in Roosendaal en Bergen op Zoom dient daartoe plaats te vinden.

Het op “Overeenstemming gericht overleg” is een essentiële schakel in het contact tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Daarbij komen onderwerpen als achterstandenbeleid, voor- en naschoolse educatie, volwasseneneducatie, huisvesting, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en huisvesting nadrukkelijk aan de orde.

Uitgebreidere taken dan wettelijk zijn voorgeschreven kunnen, wanneer de schoolbesturen dat wensen, worden vervuld. De financiering daarvan dient primair door de schoolbesturen te worden gegarandeerd. Wanneer scholen taken overnemen, waar de gemeente verantwoording voor draagt, vindt overleg plaats over de overdracht van middelen.

Leerplichtambtenaar

Om schoolverzuim en voor- en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, is in de gemeente Steenbergen de leerplichtambtenaar aangesteld. Deze pleegt regelmatig overleg met de schoolbesturen en directies over de vroegtijdige aanpak van probleemzaken. De schoolbesturen en directies behouden daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Leerplichtbeleid en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval maken integraal deel uit van het gemeentelijk achterstandenbeleid.
Met de scholen vindt overleg plaats in hoeverre zij een functie kunnen vervullen bij het bieden van voor- en naschoolse opvang. De kwaliteit van onderwijs prevaleert daarbij altijd boven de niet-onderwijs taken. De primaire verantwoordelijkheid en bekostiging van de voor- en naschoolse opvang is eerder een verantwoordelijkheid van ouders dan van de rijks- en gemeentelijke overheid. Waar nodig faciliteert de gemeente binnen de door het rijk daartoe beschikbaar gestelde middelen.

Leerlingenvervoer

Het wettelijk voorgeschreven leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs wordt door de gemeente Steenbergen gefaciliteerd. Alle overige vormen van vervoer van en naar school behoren tot de verantwoordelijkheid van de ouders.

Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking tussen in Steenbergen gevestigde bedrijven en de scholen wordt toegejuicht. Voor de basisscholen geldt al dat excursies naar bijvoorbeeld de brandweer of een bakkerij als heel leerzaam werden ervaren. Voorbeeld voor het voortgezet onderwijs is het inrichten van werkervaringsprojecten in de bouw en het verzorgen van snuffelstages in Steenbergse ondernemingen zoals glastuinbouw, recreatiebedrijven, MKB-bedrijven en dienstverlening. Ook kennismakingsprojecten in de zorg, zoals in de verpleeghuizen, verbeteren de band tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijs dient daarbij haar onafhankelijke positie te behouden.

De Volkspartij is van mening dat stageplaatsen belangrijk zijn en de gemeente er op moet aansturen dat bij zichzelf, andere overheden en bedrijfsleven stageplaatsen worden gerealiseerd.

Hoofdstuk 5: Cultuur en Sport

Gemeenschapshuizen

Het Cromwiel in Steenbergen functioneert onvoldoende. Het mag lijken dat verenigingen tevreden zijn, maar de investering rendeert niet. Het Cromwiel is aangewezen als ouderensoos als vervanging van de “De oude stempel”. Daar komt in de praktijk niets van terecht. Ernstig is dat de horeca in de ochtenden meestal gesloten is en het gebouw niet kan worden gebruikt. De ouderen in de gemeente snakken naar een eigen ontmoetingsruimte. Het is onbegrijpelijk dat dit wel functioneert in de dorpen van de gemeente maar niet in de stad Steenbergen.

Vele clubs en verenigingen hebben Het Cromwiel verlaten maar zouden liefst hun activiteiten in Het Cromwiel hebben behouden. De Volkspartij zal zich inspannen om dit opnieuw te realiseren.

Vrijwilligers

De gemeente Steenbergen is een sportgemeente maar het is niet vanzelfsprekend dat vele vrijwilligers dit mogelijk maken, daarom wil De Volkspartij de initiatieven van deze vrijwilligers faciliteren.

De waardering voor vrijwilligers is onvoldoende. Om deze belangrijke inzet te waarderen wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond zoals door de stichting CCVS werd georganiseerd nieuw leven in geblazen. De organisatie kan worden geregeld door vrijwilligers, niet door ambtenaren.

Sport, Kunst en Cultuur

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk in Steenbergen. De Volkspartij wil waar mogelijk verenigingen stimuleren en faciliteren. We mogen niet vergeten dat wanneer er iets verdwijnt, dit niet snel meer zal terugkomen. Daarom vindt de Volkspartij dat verenigingen meer vrijheid moeten krijgen hun accommodaties in te zetten om ruimere financiële middelen te kunnen genereren en de mogelijkheid hebben om de sluitingstijd van kantines te verruimen. De Volkspartij verwacht dan ook dat verenigingen activiteiten buiten hun vereniging organiseren om bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten) uit hun isolement te halen. Dit alles draagt bij om gezond te blijven en graag in onze gemeente te willen blijven wonen, sporten en recreëren
Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen via sport, toneel en muziek.
Kunst en cultuur moeten meer gestimuleerd worden in bijvoorbeeld meer uitvoeringen en voorstellingen.

Wij willen de komende periode geen verdere bezuinigingen op Sport, Kunst en Cultuur.

Sport en cultuur zijn de aanjager van sociale integratie. Het lid zijn van een vereniging gaat de eenzaamheid onder senioren tegen, maar is ook een geweldige kans voor jongeren om een plek binnen de gemeenschap te vinden.

Hoofdstuk 6: Sociale Voorzieningen

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel van de inwoners van de gemeente Steenbergen een ingrijpende verandering in de zorg. Zaken die als vanzelfsprekend goed waren geregeld, moeten worden uitgevoerd door de gemeente.

Behalve dat dit van onze ambtenaren uiterste inspanning vraagt om op deskundige wijze onze inwoners, die hulp nodig hebben, deze te kunnen blijven bieden, zal ook de financiële bijdrage van het rijk verminderd worden. De geldstromen die vanzelfsprekend waren in de AWBZ en WMO staan onder druk.

Zorg en hulpmiddelen

De Volkspartij vindt dat iedereen die al behoefte had aan zorg en ondersteuning deze op basis van de al bestaande indicatie dient te behouden. De zorg van onze inwoners is belangrijker dan al bestaande of nieuwe prestigeprojecten. Waar nodig worden daartoe keuzes gemaakt in het voordeel van de zwakkere of behoeftige inwoners van onze gemeente.

De huishoudelijke verzorging dient te worden aangeboden op hetzelfde niveau als deze gebruikelijk plaats vond. Dat geldt even zeer voor noodzakelijke woningaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen. Er wordt een systeem ingevoerd om goederen en hulpmiddelen welke zijn verstrekt, maar niet worden gebruikt, terug te nemen en daardoor kosten te besparen.

Inkomensondersteuning

Ieder die dat kan, dient door te werken in eigen onderhoud te voorzien. Voor hen, die daar door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet toe in staat zijn, bestaan er voorzieningen uitgevoerd door het UWV. In die gevallen waar in dit ontoereikend is, kan de gemeente op basis van haar eigen regelingen individueel bijspringen. Dit dient van zo kort mogelijke duur te zijn.

Onze inwoners die wel kunnen werken, maar door omstandigheden een beroep moeten doen op de bijstandskas, worden door de gemeente Steenbergen actief gestimuleerd en ondersteund om weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces.

De Volkspartij zet zich in voor omscholingsprogramma’s in West Brabant. Daarmee wordt perspectief geboden aan hen die zonder werk te zitten.

Asielbeleid

De Volkspartij vindt dat zo min mogelijk asielzoekers en statushouders moeten worden opgevangen. Niet meer dan nodig is. Bij de verdeling in 2015/2017 zijn met name de gemeenten die de noodopvang zouden verzorgen er heel gemakkelijk van af gekomen. De Volkspartij zal er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en niet worden overschreden. De gemeente Steenbergen hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn.

Huisvesting van asielzoekers in de gemeente Steenbergen gebeurt alleen voor gezinnen. Er worden geen eenpersoonswoningen, zeker geen Finch-woningen, gebouwd of beschikbaar gesteld voor de huisvesting van alleenstaande asielzoekers. Asielzoekers krijgen geen voorrang op de wachtlijst ten opzichte van de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Ouderenbeleid

Ouderen maken deel uit van de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de jongeren. De pensioengerechtigde leeftijd loopt steeds verder op en de tijd dat de babyboomers met de VUT gingen is voorbij. In dat licht bezien, is het organiseren van 55-plus beurzen met gemeentelijke subsidie achterhaald en dienen daar dan ook geen gemeentelijke gelden aan te worden besteed. Dat geldt ook voor de subsidie van ouderenmagazines door de gemeente en het subsidiëren van wandel- en fietstochten voor 55-plussers.

Seniorenbeleid dient naar het oordeel van de Volkspartij te zijn gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijk leven. Daartoe is het bouwen van levensloopbestendige woningen noodzaak. Deelname aan het maatschappelijk leven door ouderen wordt door de Volkspartij gewaardeerd en dient door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd. Mede omdat ouderen beschikken over ruime ervaring en grote kennis in zaken die de samenleving aangaan.

In alle kernen dient voor de inwoners voldoende verpleeghuiszorg beschikbaar te zijn. In de woningvoorraad wordt zo veel mogelijk levensloopbestendig gebouwd.

Seniorenvervoer

Ouderen nemen evenals anderen actief deel aan het verkeer. Dat mensen op oudere leeftijd komen, wil niet meteen zeggen dat zij behoeftig worden. Aangepast taxivervoer is in die gevallen beschikbaar wanneer ouderen niet meer in staat zijn in hun eigen vervoerbehoefte te voorzien. De Volkspartij is terughoudend met subsidie van deze vorm van vervoer, anders dan de meerkosten in vergelijking tot eigen vervoer.

Voor lokaal vervoer vervult de Plusbus een door de Volkspartij zeer gewaardeerde voorziening in onze gemeente. Dit is het beste voorbeeld van een particulier al jarenlang bestaand initiatief dat geheel door vrijwilligers wordt verzorgd en door het bedrijfsleven wordt gesponsord.

Gehandicapten

Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen met een handicap moeten kunnen rekenen op actieve ondersteuning indien zij niet zelfstandig kunnen functioneren of deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Openbare gebouwen, recreatie-, sport- en groenvoorzieningen dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Dat geldt ook alle vormen van openbaar vervoer.

Jongerenbeleid

Ouders en verzorgers zijn in alle gevallen primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen vervullen daarbij een ondersteunende en aanvullende rol. Jongeren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de ouderen. Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het goed.

Jeugdhulpverlening vormt onderdeel van het jeugdbeleid. De eerste aandacht dient uit te gaan naar preventie en het zo vroeg mogelijk onderkennen van problemen.

De jeugdhonken in de gemeente Steenbergen worden gecoördineerd door de jongerenwerker. Een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de jongerenwerkers en de leden van de raad. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de groep 13 tot 21-jarigen. Van de jongeren in de gemeente Steenbergen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de samenleving.

Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een rapportage op basis waarvan het college haar jeugd- en jongerenbeleid baseert.

Hoofdstuk 7: Volksgezondheid, Milieu en Cultuur

Leefomgeving

Een schone en gezonde leefomgeving wordt door de gemeente bevorderd door onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Dit is met name zichtbaar door opgeruimde plantsoenen en schone straten. Het groenbeheer wordt verzorgd door de gemeente in samenspraak en overleg met de omwonenden en gebruikers.

De Volkspartij bepleit de verkoop of verhuur van openbare niet benutte grond en snippergroen aan omwonenden die daarvoor belangstelling hebben en daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud.

Onkruidbestrijding

De onkruidbestrijding met verwarmd water is een mislukking gebleken. De gemeente Steenbergen streeft naar duurzame onkruidbestrijding, waarbij het eerste doel is het onkruid te voorkomen of verwijderen. Tot dat even effectieve duurzamere middelen beschikbaar zijn wordt het onkruid selectief bespoten.

Volksgezondheid

Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ieder mens. De overheid respecteert keuzes van haar burgers en gaat daar integer mee om. Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen moeten kunnen rekenen op goede eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Ten aanzien van het rijks- en provinciaal beleid stelt de gemeente zich terughoudend en complementair op. De Volkspartij is van mening dat aanvullende diensten zoals dementiezorg primair een verantwoordelijkheid zijn van zorgverzekeraars en pas daarna van de lokale overheid. Dat geldt ook voor alle vormen van begeleiding waarvoor burgers zich zelf door middel van een aanvullende zorgpolis kunnen verzekeren.

Afvalinzameling

Het systeem van omgekeerd afval inzamelen is een kostenverhogende en voor de burgers overlast veroorzakend besluit geweest. De techniek in afvalverwerkingsbedrijven heeft het omgekeerd inzamelen achterhaald, deze bedrijven kunnen afval beter scheiden dan burgers. De Volkspartij wenst vast te houden aan het systeem wat we hadden, waarbij de burger de keuze had tussen een groene en grijze container voor groen- en restafval. Met de komst van de blauwe container voor papier is het in veel tuinen al een compleet milieupark.
Er is inmiddels veel gemeenschapsgeld onder de grond verdwenen. De Volkspartij zal er alles aan doen om de overlast voor de burgers zo veel mogelijk te beperken.
Het inzamelen van afval wordt in de gemeente Steenbergen op gelijke wijze gedaan. De Volkspartij staat er borg voor dat er geen pasjessysteem komt waarbij het aantal tikken de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt.
Een bijkomend effect van het sturen op de hoeveelheid restafval van huishoudens (door tarifering of het lastiger maken om restafval kwijt te raken door omgekeerd inzamelen) is dat hiermee de kans op vervuiling van overige afvalstromen, zoals groente- en tuinafval, toeneemt. Plastic in compost vormt in Nederland een belangrijke bron voor plastic in het oppervlaktewater en daarmee de plasticsoep. (bron: CPP publicatie 20-9-2017. De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval).
De Volkspartij zal niet instemmen met een nieuw kosten verslindend inzamelsysteem voor plastics. Vrijkomende grijze afvalcontainers worden door de gemeente ingezameld en verkocht. Het is nu primair een taak van de rijksoverheid om met doortastend beleid een statiegeldsysteem in te voeren voor plastic verpakkingen.

Milieustraat

De milieustraat vervult een belangrijke functie in de afvalstroom. Door afval gescheiden in te zamelen, worden de verwerkingskosten beperkt. Bruikbare reststoffen worden hergebruikt. De Volkspartij vindt dat de milieustraat voor de in Steenbergen wonende en belasting betalende burgers op de bestaande locatie onbeperkt toegankelijk moet blijven.
De milieustraat blijft eenvoudig en goed ingericht. Een milieudroom om de milieustraat luxe in te richten met kantoren en vergaderlocatie zoals in het zittend college voorgesteld wordt door de Volkspartij afgewezen. Er vindt in geen geval verhuizing plaats naar of over de grenzen van de gemeente Steenbergen.

Hoofdstuk 8: Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Woningbouw

De woningbouw vindt in Steenbergen plaats op de gronden van de gemeente in het plan Buiten de Veste. Bouwen in Dinteloord gebeurt op de gronden van de voormalige voetbalvelden en bij vrijkomend industriegebied in het centrum. In de dorpen Kruisland, Welberg, De Heen en Nieuw Vossemeer worden woningbouwlocaties aangewezen in overleg met de dorpsraden. In alle gevallen worden zij en in Steenbergen de Stadsraad, betrokken bij ontwikkelingsplannen.

Van de woningcorporaties wordt verwacht dat zij voldoende woningen bouwen om te voldoen aan de vraag naar betaalbare huurhuizen.

In de gemeente Steenbergen worden levensloopbestendige woningen gebouwd. Er komen geen zogenaamde Finchwoningen.

De gemeente Steenbergen is geen makelaar en stelt zich niet meer garant aan de woningcorporaties voor koop of verkoop voor de huisvesting van speciale doelgroepen.

Bestemmingsplannen

De burgers van de gemeente Steenbergen hebben recht op duidelijkheid met betrekking tot hun woonomgeving. Praktijken waarbij op oneigenlijke wijze zogenaamde kruimelgevallenregelingen worden getroffen om in strijd met die rechtszekerheid persoonlijke belangen te faciliteren ten nadele van het algemeen belang zullen met ingang van de bestuursperiode 2018-2022 niet meer voorkomen.

Wijziging van bestemmingsplannen vindt plaats met in acht neming van zorgvuldige procedures. Alle aanvragen worden gelijk behandeld.

Windturbines

Bij het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en structuurvisies wordt expliciet vermeld dat de bouw van windturbines niet wordt toegestaan anders dan op Nieuw Prinsenland. De gemeente Steenbergen is niet langer te koop voor de hoogste bieder.

Kernenergie

Kernenergie dient veilig te worden opgewekt. De inwoners van de gemeente Steenbergen mogen op geen enkele wijze worden bloot gesteld aan gevaar van de kerncentrales in onze omgeving.

Sunclass Park aan het Veer

Het gemeentebestuur pleegt overleg met de Dorpsraad van Nieuw Vossemeer over de functie en gebruiksmogelijkheden van Sunclass in Nieuw Vossemeer. De Volkspartij vindt dat rekening moet worden gehouden met de belangen van alle gebruikers en eigenaren van Sunclass. Het college van burgemeester en wethouders doet binnen een jaar na benoeming een concreet voorstel aan de gemeenteraad waarmee op basis van argumenten wordt besloten of handhavingsacties nog haalbaar en wenselijk zijn dan wel wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Hoofdstuk 9: Financiën

De lastendruk voor de burger dient zo laag mogelijk te worden gehouden. De Volkspartij vindt dat de burger, die toch al wordt geconfronteerd met rijksbelastingen, provinciale opcenten en heffingen en waterschapslasten, al zwaar wordt belast. Verhoging van de OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten mag voor de Volkspartij gezamenlijk met niet meer dan het prijsindexcijfer toenemen. Het beleid van de gemeente Steenbergen moet er volgens de Volkspartij op zijn gericht dat de uitgaven in ieder geval beneden die maximale verhoging blijven. Beter nog is het om het beleid zodanig te vormen dat geen verhoging van de gemeentelijke lasten plaats vindt waardoor de burger minder wordt geconfronteerd met lastenstijging. Dat vraagt van de gemeenteraad zorgvuldige keuzes en van het college van burgemeester en wethouders bijzondere aandacht bij aanbestedingen.

Meerjarenperspectief

De Volkspartij vindt dat niet langer overschotten van gelden door een portefeuillehouder in diens eigen begrotingsonderdeel kunnen worden verrekend.

Jaarrekening

De controle op de jaarrekening is een belangrijke taak van de raad. Juist in die gevallen waar sprake is van overschotten kan de indruk ontstaan dat een door de raad gevraagd verantwoord en terughoudend beleid is gevoerd. Dat is echter geen zekerheid dat dit ook werkelijk het geval is. Ook dan kan nog sprake zijn geweest van onverstandige uitgaven wat niet meteen blijkt wanneer de uitgavegrens niet is overschreden. De jaarrekening, begroting en perspectiefnota in combinatie met het meerjarig investeringsplan vormt de beste basis voor gezond financieel beleid.

Hondenbelasting

De door de Volkspartij in het verkiezingsprogramma 2014 voorgestelde afschaffing van de hondenbelasting is door de huidige coalitie niet overgenomen. Door de druk van de Volkspartij heeft het college nu onlangs voorgesteld 50% besparing te realiseren. De eerste stap is gezet. De Volkspartij stelt voor dit nu af te maken.

De hondenbelasting in de gemeente Steenbergen wordt afgeschaft in het belastingjaar 2020. Het college van burgemeester en wethouders doet, bij de aanbieding van de begroting 2020 een voorstel daarvoor aan de gemeenteraad. De weggevallen opbrengsten worden gecompenseerd uit besparing op de onkruidbestrijding en door het aantal functionele tijdseenheden voor alle wethouders gezamenlijk te beperken tot maximaal 2.4. Dat betekent dat de vergoeding voor wethouders wordt beperkt tot gemiddeld 0.8 per wethouder. Onderlinge wisselingen worden daarbij toegestaan.

Nieuw beleid

Financiering voor nieuw beleid moet worden gevonden in bijdragen van het Rijk of de Provincie dan wel door het inleveren van uitgaven voor bestaand beleid. Iedere portefeuillehouder in het college van burgemeester en wethouders is direct aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor uitgaven in de door hem of haar beschikbaar gestelde portefeuille.

Het budgetrecht is voor de gemeenteraad een belangrijk instrument voor sturing op de uitgaven. De Rekenkamer heeft haar nut en kwaliteit in de afgelopen zittingsperiode meer dan aangetoond.

De Volkspartij vindt dat goede controle op het financiële beleid en de daarbij te beoordelen rechtmatigheid en doelmatigheid hoofdverantwoordelijkheid is van de gemeenteraad.

College- en raadsprogramma

Het raadsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen met het verzoek na een quickscan een advies uit te brengen over haalbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de realiteitszin en financiële consequenties van het te voeren beleid.
Een gelijk verzoek wordt aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen gedaan met betrekking tot het collegeprogramma. De afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen rapporteert in beide gevallen rechtstreeks aan de gemeenteraad.

Back To Top