skip to Main Content
Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingsprogramma 16 maart 2022

 

 

Voorwoord

De Volkspartij wil voor u de echte pleitbezorger en vertegenwoordiger zijn in het gemeentebestuur van Steenbergen. Er staan belangrijke ontwikkelingen voor ons, met name op economisch gebied en de verbetering van de wegen en verkeersmogelijkheden. De Rondwegen in Dinteloord en Steenbergen liggen op de tekentafels. Nu is het zaak door te pakken en te zorgen dat de verkeersdruk zal worden verminderd. Hierna komen ook andere omleidingswegen aan de orde, waarover een studie naar de mogelijkheden een belangrijke optie is. In Kruisland is gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken. Maar niet alleen dat. Ook de andere kernen verdienen het om meer aandacht te krijgen voor de knelpunten op het gebied van verkeer. Te denken aan de erg onhandige toegang naar de Heen. Weliswaar is de provincie beheerder van de weg, maar daar moet het gemeentebestuur dan maar mee in overleg treden.

Er is veel belangstelling voor de woningbouw in onze gemeente. De Volkspartij heeft als mede-initiatiefnemer een voorstel ingediend om zogenaamde Nestverlaters versneld in aanmerking te laten komen voor een woning. We moeten er in een knellende woningmarkt als gemeentebestuur voor zorgen, dat met name voor onze eigen jongeren die zelfstandig gaan wonen, voldoende betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn. Even goed als dat de Volkspartij zich sterk maakt voor voldoende woningen voor ouderen die hun na het uitvliegen van de kinderen vaak te grote huis willen omruilen voor een comfortabel, liefst levensloop bestendige, kleinere woning met minder onderhoud.

Wij zullen het beleid voortzetten om zoveel mogelijk hoogwaardige bedrijven te interesseren om in de gemeente Steenbergen te ondernemen. De gemeente Steenbergen ligt heel gunstig langs de A4 en is voor landbouw gerelateerde bedrijvigheid maar evengoed voor alle soorten van arbeidsintensieve schone bedrijvigheid, een goede kans voor ontwikkeling

Corona heeft veel ellende veroorzaakt in onze samenleving.  De horeca moest deels sluiten, winkels vroeg gesloten en er lijkt een tweedeling te zijn ontstaan in onze samenleving. De Volkspartij wil alles op alles zetten om het leven in de gemeente Steenbergen in de komende periode zoveel mogelijk normaal te laten verlopen. Dit uit zich in de ondersteuningsregelingen voor onze ondernemers en het bieden van maatschappelijke zorg voor al onze inwoners. De gemeenteraad heeft als taak om samen met het college van B&W er voor te zorgen dat iedereen in de gemeente Steenbergen zo normaal en volwaardig als mogelijk kan leven en neemt daarvoor de nodige besluiten met respect voor elkaars opvatting. Dit zal een van de speerpunten zijn van het beleid waarvoor de Volkspartij zich hard zal maken.

In de afgelopen periode zijn we er met alle andere belanghebbenden in geslaagd om de vestiging van hele hoge windmolens tegen te houden. Hiervoor wordt zo mogelijk intensief samengewerkt met dorps- en stadraden zodat de gemeenteraad uiteindelijk de juiste besluiten kan nemen. Dat geldt eveneens voor de ontwikkeling van nieuwe varkens- en kippenstallen waar geen enkele relatie met de natuur meer mee bestaat. Daartegen over willen wij dat de normale landbouw die onze gemeente groot heeft gemaakt alle ruimte krijgt om door te kunnen ontwikkelen.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Volkspartij. Wij willen ons blijven inzetten om tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk welvaart en welzijn in de gemeente Steenbergen tot stand te brengen en te behouden. Dat betekent sturen op lage belastingen en onnodige uitgaven tegen gaan. In de komende periode viert de Volkspartij haar tienjarig jubileum. Geen reden voor uitgebreid feest, maar wel een attentiesein om net zo hard voor u te blijven werken als in de afgelopen periodes. Wij doen dat graag samen en met u en hopen op uw stem.

Volkspartij

Hoofdstuk 1: Algemeen Bestuur

Taken van de gemeente

Het college en de raad verrichten hun taken zichtbaar en transparant voor de burger. Adviezen aan college en raad worden in beginsel door eigen ambtenaren gemaakt, waarbij inhuur van externe bureaus zoveel mogelijk wordt vermeden. Wanneer externe expertise nodig is, wordt geprobeerd deze bij andere gemeenten te verkrijgen. Dat kan tegen een wederdienst in plaats van een betaling. Is dit niet mogelijk, dan kan voor korte duur een expert worden ingehuurd.

Het college doet binnen een periode van 6 maanden na haar benoeming door de raad voorstellen, welke taken al dan niet kunnen vervallen. De keuzes worden door de raad gemaakt. De raad doet zo nodig zelf aanvullende voorstellen tot vermindering van de gemeentelijke taken.

Communicatie

De kwaliteit van de communicatie in de gemeente Steenbergen moet fors verbeterd worden. Hiervoor is een kwalitatief goede manager op deze afdeling noodzakelijk. Vragen van de raad worden niet tijdig beantwoord en gemeentelijke correspondentie staat regelmatig vol taalfouten.  In de komende raadsperiode moet dit uitmuntend werken.

De burgemeester en wethouders spreken in principe zelf met de pers, in plaats zich te verschuilen achter een woordvoerder. De burgers van de gemeente hebben recht op een directe uitleg over het gevoerde beleid en belangrijke zaken binnen de gemeente van de bestuurders.

Bij burgerinitiatieven is het niet de bedoeling dat wethouders de rol van filmster krijgen. Op de foto met de initiatiefnemers is prima, maar ere wie ere toekomt.

De communicatie met burgers over hun omgeving moet transparanter. Er moet beter en duidelijker overleg met burgers zijn als er in hun buurt iets gebeurt. Burgers hebben dikwijls goede oplossingen, maar als daar niet naar geluisterd wordt, dan verdwijnt het vertrouwen in de ambtelijke organisatie.

De ambtelijke organisatie moet zich beter verdiepen in de problemen van inwoners en zich meer inleven. Hulpdiensten die niet dichtbij een woning kunnen komen, omdat de organisatie geen voetpad aanlegt, mag niet voorkomen, maar gebeurt wel.

Digitale media

De website van de gemeente, de gemeente-app en de gemeenteraads-app worden actueel bijgehouden. Persberichten worden rechtstreeks op de digitale media geplaatst. Daarom moeten zij worden voorzien van een logo en foto. De app voor het legen van de vuilnisbakken is daar een goed voorbeeld van nodig.

Infopagina

De infopagina is een ideale manier van berichtgeving. Ook Steenbergen is sterk gedigitaliseerd, maar met name ouderen hebben behoefte aan een eenvoudig bereikbaar medium.

Vergunningsaanvragen en besluiten moeten weer op de infopagina in de krant verschijnen.

Burgerparticipatie

Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en de evaluatie van beleid zoveel mogelijk betrokken worden. Veel kennis is bij de inwoners van Steenbergen zelf aanwezig en zij zijn uiteindelijk degenen waar het om draait. Burgerparticipatie moet dan ook speerpunt zijn bij de ontwikkeling van beleid.

Het is de bedoeling dat de inspraak van inwoners professioneel gebruikt wordt en dat dit als volwaardig wordt meegenomen in besluiten door de organisatie.

Wij zijn voorstander om de mogelijkheid van een referendum opnieuw in het leven te roepen. Als er vanuit inwoners een referendum wordt georganiseerd zullen wij deze uitslag respecteren en meenemen in de besluitvorming.

Handhaving, openbare orde en veiligheid

De politie is als gevolg van landelijk beleid zo uitgedund, dat voor het lichtere toezicht noodgedwongen een beroep moet worden gedaan op BOA’s. Zij moeten zichtbaarder aanwezig zijn in alle kernen van de gemeente en de prioriteiten moeten worden herzien.

De Volkspartij wil de BOA’s uit de BOA pool halen en deze mensen zelf gaan aansturen vanuit de gemeente Steenbergen. Zodoende kunnen de kosten inzichtelijker worden en kunnen de BOA’s flexibeler ingezet worden.

Alleen op deze manier kan de gemeente volledig en op een efficiëntere manier gebruik maken van de BOA’s, voor betere controle op drugsoverlast en witwassen, bij grotere evenementen en waar mogelijk minder voor parkeerbonnen.

Naast hun toezicht houdende taak en verbetering van de veiligheid zijn de BOA’s ook aanspreekpunten voor de burgers op straat en in de openbare ruimte. Van de BOA’s wordt inlevingsvermogen verwacht of adviserend, dan wel verbaliserend worden opgetreden. Het streven moet er op gericht zijn dat de BOA’s hun standplaats in Steenbergen hebben.

Met de politie en de leidinggevende van de BOA’s heeft de gemeenteraad alsmede de voorzitters van de dorpsraden en stadsraad samen met de burgemeester ten minste een maal per jaar een driehoeksoverleg over actuele zaken.

De wijkagenten moeten bekender worden in de gemeente. Voor de meeste burgers zijn zij niet bekend.

De kosten van de Veiligheidsregio worden sterk in de gaten gehouden. De Volkspartij wil de huidige voorzieningen zoals de brandweerkazernes in Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord en Steenbergen behouden evenals de politiepost in het gemeentehuis van Steenbergen.

De organisator van evenementen is verantwoordelijk voor handhaving orde, veiligheid en hygiëne. De kosten van toezicht worden gedragen door de organisator. Kosten welke worden gemaakt om de evenementen mogelijk te maken komen primair ten laste van de organisatie. Hierover worden voorafgaand aan het evenement afspraken gemaakt door de organisatie en hulpverleningsdiensten.

Personeel en Organisatie

Het ambtelijk apparaat moet toegerust zijn om de door de raad vastgestelde, evenals wettelijke taken uit te kunnen voeren. De omvang van het ambtelijk apparaat is daarop afgestemd.

Bij gelijke geschiktheid krijgen personeelsleden die in de gemeente Steenbergen wonen of zich willen vestigen de voorkeur.

De ambtelijke organisatie werkt op sommige vlakken nog steeds niet naar behoren, ondanks de reorganisatie.  Om deze organisatie in goede banen te leiden, is een sterk persoon nodig, die als kerntaak heeft een efficiënt werkend team te vormen. Een middel om de efficiënte van organisatie inzichtelijk te maken is het opzetten van een urenregistratie systeem.

De focus van de ambtelijke organisatie moet op de uitvoering van het coalitieakkoord gericht zijn naast de wettelijke taken. De nieuwe gemeenteraad moet onnodige werkzaamheden van ambtenaren gaan schrappen.

De omvang van de organisatie mag niet verder worden uitgebreid zonder toestemming van de Raad. Herindeling van afdelingen en andere verdeling van werkzaamheden heeft de voorkeur.

De Volkspartij wil een lobbyist voor het Rijk en de Europese Unie die met actief beleid voor betere contacten en de juiste ingangen weet te vinden om de beoogde groei van de gemeente te bewerkstelligen. Ook voor het binnenhalen van subsidies moet er actiever beleid komen, zodat de gemeente geen subsidies misloopt.

De gemeente Steenbergen staat voor grote uitdagingen. Daarbij is het noodzakelijk dat de raad, het college en de ambtenaren goed samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. Dat is nu niet het geval. De Volkspartij wil graag meer overleg tussen de ambtenaren, de raadsleden en onze inwoners, en ziet graag dat de afstand wordt verkleind.

Bovenstaande punten moeten de eerste taak worden van het nieuwe college.

Indien blijkt dat de ambtelijke organisatie groter is dan aantoonbaar nodig, wordt deze afgeslankt. Als gevolg hiervan zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde, maar wel actieve en natuurlijke afvloeiing of outplacement in goed overleg met betrokkene. Facilitering van outplacement waarover overeenstemming bestaat, geniet de voorkeur boven onnodige instandhouding van functieplaatsen. Het belang van de ambtenaar wordt hierbij gerespecteerd.

Eind 2022 moet er een evaluatie komen over de werking van de organisatie vanuit verschillende kanten bekeken. Niet alleen een beoordeling van binnenuit, maar ook van de bevolking, het college en de gemeenteraad. Dit om de samenwerking op alle gebied te verbeteren.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De Volkspartij vindt dat de gemeente Steenbergen een college nodig heeft met, naast de burgemeester, een oneven aantal wethouders.

De burgemeester in de gemeente Steenbergen behoeft niet te functioneren met een uitgeklede portefeuille, maar kan ook bestuurlijk verantwoordelijke taken beheren waarbij de onafhankelijke positie dient te worden gewaarborgd.

De Volkspartij heeft een sterke voorkeur dat wethouders in de gemeente Steenbergen wonen. Indien de Volkspartij aan het college deelneemt zijn de wethouders woonachtig in de gemeente Steenbergen.

Wethouders moeten beschikken over voldoende managers capaciteiten evengoed als bestuurlijke om voldoende gezag te hebben.

Omgaan met rampen

Het rampenplan wordt ten minste een maal per jaar door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd. Rampoefeningen vinden in de gemeente Steenbergen ten minste twee maal per jaar plaats. Het college doet hiervan verslag aan de raad. Beoordelingsrapporten van de Veiligheidsregio en adviezen van brandweer en daarmee gelijk te stellen organisaties worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Intergemeentelijke samenwerking

Herindeling van de gemeente Steenbergen is niet bespreekbaar voor de Volkspartij.

Samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is een logisch uitvloeisel van het rapport Veerkrachtig Bestuur. De samenwerking dient per onderdeel te worden beoordeeld en moet voordelen bieden; als deze in het nadeel werkt van de gemeente Steenbergen doen wij niet mee. Samenwerking is niet bedoeld om andere gemeenten of overheden beter te maken ten laste van de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen neemt geen deel aan een regionaal ontwikkelingsfonds als dat betekent dat wij wel de lasten dragen, maar niet de lusten.

Het college legt alle verslagen van overleg met andere overheden, zeker wanneer het zogenaamde verbonden partijen betreft, ongevraagd voor aan de gemeenteraad ter kennisneming.

De Volkspartij vindt dat de gemeente Steenbergen moet zich goed manifesteren in de regio, daarbij is de “ Regio West Brabant (RWB) “ belangrijk, waar 16 west Brabantse gemeenten bij zijn aangesloten die o.a. samenwerken aan voorstellen naar de Provincie.

De 4de stedelijke regio van Noord Brabant, “West Brabant West (WBW)” waar 7 gemeenten deel van uitmaken gaat ons helpen op o.a. economisch vlak en met de Regionale Investerings Agenda (RIA) .

De “Regio Brabantse Wal” waar 3 gemeenten bij zijn aangesloten is een middel maar geen doel op zich.

De gemeente Steenbergen moet open staan voor eventuele andere gebiedsallianties, op het moment dat de agenda of het onderwerp daar om vraagt.

Leefbaarheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar burgers. Om dit mede te bereiken zorgt het college er samen met de raad voor dat het voorzieningenniveau zo hoog mogelijk blijft in alle kernen.

 

Hoofdstuk 2: Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid

Rondwegen

In 2021 is het GVVP, gemeentelijk Verkeers- en Vervoers- Plan door de raad aangenomen. De Volkspartij wil dat de afspraken uit het amendement integraal worden uitgevoerd met nadruk op de rondwegen in Steenbergen West en Dinteloord.

Onderzoeken adviesraad

De adviesraad moet vaart zetten achter de diverse onderzoeken, zodat de gemeente Steenbergen verkeersveiliger en bereikbaarder wordt. Enkele voorbeelden:

  • Een rondweg in Kruisland
  • Een rotonde bij De Heen
  • Ontsluiting van Steenbergen Noord naar Dinteloordseweg
  • Een afrit van de A4 naar Steenbergen-noord.

Als de adviesraad en de betrokken bewoners niet zijn geraadpleegd door de organisatie bij een project, dan wordt dit project als het aan de Volkspartij ligt niet behandeld in de raad.

Vermindering verkeersbewegingen

De Volkspartij vindt dat er een onderzoek moet komen om in overleg met de ondernemers in de gemeente Steenbergen de overlast van winkelbevoorrading door vrachtauto’s in de centra te verminderen. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de tijden waarop wordt geladen en/ of gelost. Er wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal grote vrachtauto’s en combinaties.

In het onderzoek wordt ook de ontwikkeling van een centraal distributiesysteem, een hub, opgenomen om de overlast van pakketdiensten te beperken. Doel hiervan is met name het tegengaan van het blokkeren van de straten, alsmede verhoging van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Dit wordt in diverse gemeenten al toegepast, waarbij de pakketten vanaf de hub met (langzame) elektrische voertuigen kunnen worden gedistribueerd.

Bewegwijzering

De bewegwijzering naar parkeerplaatsen of het centrum in Steenbergen is slecht, waardoor recreanten/passanten niet weten waar ze naartoe moeten en makkelijk de gemeente weer verlaten. Duidelijk leesbare verkeersborden kunnen dit probleem oplossen. Het is bezoekersvriendelijk en maakt de kernen volwassen.

Bollen, Paaltjes en Drempels

In de gemeente staan op de meest ongelukkige plaatsen paaltjes of er liggen bollen, die eerder zorgen voor gevaarlijke situaties, dan dat iemand er profijt van heeft. De Volkspartij wil deze verwijderd hebben en alleen daar waar het een veiligheid verhogende functie heeft, laten staan. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met de eisen uit Duurzaam veilig in verband met snelheidscontroles. Samenspraak met de politie in verband met handhaving is derhalve nodig.

Met drempels moet de gemeente terughoudend zijn.  De Volkspartij wil eerst alle alternatieven bekijken voordat drempels worden aangelegd.

Fietsroutes

Voor het fietsverkeer in de gemeente Steenbergen dienen zo veilig mogelijk ingerichte voorzieningen te worden getroffen. Aandachtpunten zijn met name de fietsverbindingen tussen de diverse kernen.

Met het toenemend gebruik van elektrische fietsen is het noodzakelijk om de fietspaden hierop aan te passen naar snelfietspaden. Dit project moet over een langere termijn worden uitgesmeerd. Onderzocht moet worden hoeveel kilometer per jaar gemodificeerd kan worden naar voorbeeld van het fietspad van de rondweg-oost bij Steenbergen.

De Volkspartij vindt dat het ontbrekende stuk van ca. 300 meter fietspad naast de A4 tussen de Drielindekensweg en de Zeelandweg-oost zo spoedig mogelijk moet worden aangelegd. Dit betekent een verkorting voor het fietsverkeer met ca. drie kilometer en bevordert de recreatiemogelijkheden.

Rolstoelen en Rollators

De trottoirs moeten beter toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of die gebruik maken van een rollator. Daar moet meer rekening mee gehouden worden bij aanleg. Het  komt regelmatig voor, dat een obstakel in de weg staat, zodat men er niet door kan.

Parkeerbeleid

Parkeeroverlast dient adequaat te worden bestreden. De BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) vervult daarbij een nuttige rol. Naast de controlerende taakuitoefening functioneert hij ook als de ogen en oren van het gemeentebestuur. Waar nodig wordt verbaliserend opgetreden waarbij de BOA´s voor de uitvoering van hun niet altijd eenvoudige taak door het gemeentebestuur een goede en repeterende communicatieopleiding wordt aangeboden.

Parkeren in de gemeente Steenbergen blijft gratis. Hierdoor onderscheidt onze gemeente zich van omliggende gemeenten en wordt de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen en haar ondernemers versterkt.

Parkeren van vrachtauto’s op de bedrijventerreinen wordt niet langer toegestaan gedurende de nacht en in het weekeinde. Het loskoppelen en achterlaten van trailers wordt verboden. Dit is schadelijk voor het ondernemersklimaat en de uitstraling van de bedrijventerreinen. De Volkspartij is voorstander van een regionaal parkeerterrein voor vrachtwagens.

Inrichting markt en ontwikkeling centrum Steenbergen

De Volkspartij wil in samenspraak met inwoners en de ondernemers een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de markt in Steenbergen. Daarbij worden zowel de openstelling, verkeersdoorstroming als het parkeren betrokken.

In geval van grootschalige evenementen kan de markt per keer worden afgesloten, bijvoorbeeld bij het beachvolleybaltoernooi, het ijsfestijn, de Kleine Tour, antiek- rommel of automarkt, historische activiteiten etc.

Openbaar vervoer

De Volkspartij wil graag dat de haltes blijven zoals het nu is, ook al heeft de provincie daar een doorslaggevende rol in.

Tussen de kernen en het ziekenhuis moet altijd een vorm van openbaar vervoer blijven bestaan. Dat is van essentieel belang voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer.

Veiligheid op het water

Het zogenoemde ontgassen van schepen op het Rijn-Scheldekanaal en het Volkerak moet verboden worden. Deze gassen zijn kankerverwekkend en behoren met speciale ontgassingsinstallaties verwijderd te worden.

 

Hoofdstuk 3: Economische zaken

Economische ontwikkeling

De Volkspartij wil meer economische ontwikkelingen realiseren in Steenbergen. Inwoners die willen starten met een onderneming en deze in Steenbergen willen vestigen moeten gestimuleerd worden. De Volkspartij wil dit onder meer realiseren door de Bijstandsregeling voor ondernemers uit te breiden en deze ook beschikbaar maken voor inwoners die geen uitkering hebben maar vanuit loondienst willen starten met een eigen onderneming. De gemeente moet daarnaast inzetten op de bekendmaking van deze regeling voor alle startende ondernemers.

De gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van gesprekken die burgemeesters en wethouders hebben met brancheorganisaties.

Aantrekken nieuwe bedrijven

De Volkspartij wil een unieke Duurzaamheidsboulevard in de gemeente opzetten, bij voorkeur op een nieuw bedrijventerrein langs de A4. Een boulevard met specialisten op het gebied van elke vorm van duurzaamheid, recycling en milieu. Met andere woorden bedrijven die gericht zijn op de R-ladder: Reduce (reduceren), Re-use (hergebruiken), Repair (repareren), Recycling.

De positie langs de A4 moet meer benut worden.

Bij de verkoop van percelen ten behoeve van bedrijven moet niet alleen aandacht besteed worden aan de werkgelegenheid in het hogere segment, maar ook aan duurzaamheid en circulaire economie.

Het vullen van lege winkelpanden is moeilijk met standaardwinkels te realiseren. Een mogelijkheid is misschien het aantrekken van (oude) ambachtswinkels. Winkels met een thema.

Het beleid voor bedrijven en winkels kan per kern verschillen. De Volkspartij wil de weekmarkten graag uitgebreid zien met meerdere kramen.

Met name voor de jongeren wil de Volkspartij een (FastFood) Horeca Hub realiseren, waar ze kunnen samenkomen, wat eten en zich vermaken.

De gemeente kan strategisch grond aankopen voor economische ontwikkelingen, mits dit aantoonbaar noodzakelijk is.

Recreatie en toeristische ontwikkeling

De Volkspartij zet zich in om ondernemers in de gelegenheid te stellen optimaal te kunnen investeren in projecten. De gemeentelijke overheid stelt zich daarbij faciliterend op en draagt er middels haar contacten met andere overheden en instanties aan bij dat geen onnodige belemmeringen optreden.

 

Haalbare initiatieven van ondernemers in algemene zin en op het gebied van recreatie en sport in het bijzonder dienen door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd en waar nodig en mogelijk met enthousiasme te worden begeleid. Oneindige praatsessies, waarbij steeds opnieuw problemen aan de orde komen en barrières worden opgeworpen, dienen verleden tijd te zijn.

De gemeente moet zich blijven inzetten op het binnenhalen van ondernemers die Steenbergen op de kaart willen zetten.

De toeristisch aantrekkelijke plaatsen in de gehele gemeente Steenbergen, waaronder ook de havens en campings, moeten meer worden gepromoot. Daarvoor is een marketingplan gemaakt. De gemeente Steenbergen moet zichzelf beter op de kaart zetten in de breedste zin.

Het gebied langs het Rijn-Scheldekanaal bij Nieuw Vossemeer moet ontwikkeld worden voor toeristen. Ook het gebied langs de Vliet van de Heen naar Steenbergen heeft een hoge ontwikkelpotentie om een toeristische trekpleister te worden in de toekomst.

Bedrijventerreinen

Parkmanagement is geen optie zoals bleek uit eerder onderzoek onder de ondernemers op de bedrijventerreinen. Ondernemers zijn ook belastingbetalers en evenals in de winkelstraten dient de openbare ruimte een taak te zijn voor de overheid, waarbij de gebruikers zelf zorgen dat het leefbaar blijft.

Aanstelling van een BOA of een bewaker die zich richt op toezicht op de bedrijventerreinen is een taak van de gemeente. Door continue bewaking zullen ongeregeldheden zoals onder andere wietplantages, drugshandel, ongewenst geparkeerde trailers en meer, makkelijk traceerbaar zijn en voorkomen kunnen worden.

Een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) om te stimuleren en faciliteren om bijv. gezamenlijk zonnepanelen in te kopen ziet de Volkspartij als een mogelijkheid.

In de komende jaren wordt er 30 hectare bedrijventerrein ontwikkeld, waarvan 20 hectare regionaal strategisch en 10 hectare voor lokale MKB bedrijven met een duurzaamheidspark.

Agrarische sector

De gemeente Steenbergen is vooral een uitgestrekte en grote plattelandsgemeente. De belangen van de agrarische sector wegen dan ook zwaar. Bedrijfsbebouwing voor boeren en tuinders dient optimaal te kunnen worden afgestemd op de bedrijfsvoering. Ook hier geldt dat het gemeentebestuur zich in zal spannen om het ondernemen, mits uiteraard voldaan aan de normale milieuregelgeving, zo goed mogelijk te faciliteren.

Alle ondernemers horen bij het indienen van plannen aan het begin van het traject wat de verwachtingsprognose is.

Woonfuncties op het platteland en nieuwe economische ontwikkelingen welke geen oorspronkelijk agrarische oorsprong hebben, mogen de normale ontwikkelingen in de landbouw niet hinderen of belemmeren.

Arbeidsmigranten

De arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest nabij of op eigen terrein van de bedrijven waar zij voor werken. De gemeente Steenbergen zal waar mogelijk hulp bieden zoals is afgesproken.

Intensieve veehouderij

Niet grondgebonden intensieve veehouderij hoort niet thuis in de gemeente Steenbergen. De bedrijven welke op dit moment feitelijk bestaan, houden zich aan de milieu- en omgevingsvoorschriften. Uitbreiding van niet grondgebonden intensieve veehouderij op deze bedrijven wordt niet toegestaan. De feitelijk nooit echt in gebruik genomen stalinrichting van niet grondgebonden intensieve veehouderij nabij het dorp De Heen dient ook niet nader te worden ingericht. Stankoverlast en mogelijke veroorzaking van veehouderij gerelateerde ziekte wordt strikt gecontroleerd. Moderne stalsystemen zoals deze de laatste jaren ook in Steenbergen vooral in de rundveehouderij zijn gekomen, tonen aan dat het ook beter en anders kan.

Glastuinbouw

Steenbergen moet zich als innovatieve agrarische gemeente nog verder ontwikkelen door samen te werken met andere gemeentes en/of overheden en bedrijven. Vitaal buitengebied en het AFC zijn zeer belangrijk omdat een derde van de banen uit deze sector komen.

Voor de komende raadsperiode van 4 jaar wil de Volkspartij geen uitbreidingen van de glastuinbouw met uitzondering van eerder gemaakte afspraken.

Retail

Bestemmingsplannen dienen duidelijkheid te geven aan ondernemers. De winkels in de kernen van de dorpen en in de stad Steenbergen zijn daar immers op afgestemd. Afspraken tot waar het kernwinkelgebied ligt, dienen te worden gerespecteerd. Er is sprake van een afname van de vraag naar winkelruimte. Vertrek uit de centra van dorpen en stad om zich vervolgens te vestigen op een industrieterrein is, met uitzondering van de handel in volumineuze- en partijgoederen, ongewenst. Daartegen dient handhavend te worden opgetreden. Dat geldt ook voor detailhandelsvestigingen in woningen en op plaatsen waar het bestemmingsplan dat niet toelaat. Winkelleegstand wordt daardoor onnodig vergroot waarmee tevens de aantrekkelijkheid van het winkelgebied afneemt. Waar middels vaststaand beleid herbestemming van panden mogelijk is, of dit door de gemeenteraad gewenst wordt, wordt deze optie benut om vestiging van andere bedrijvigheid mogelijk te maken.

Over de wijziging van bestemmingen vindt zoveel mogelijk overleg plaats met de ondernemersvertegenwoordigingen. Dit om te voorkomen dat sprake kan zijn van een onwenselijke situatie waarbij de concurrentiepositie van de aanvrager altijd moet worden bewaakt.

Van de periodieke overleggen met de ondernemersvertegenwoordigers waaronder ONS Steenbergen, de Winkeliersvereniging Dinteloord, ZLTO  en Horeca Steenbergen ontvangt de raad de verslagen van dat overleg.

Reclamebelasting

De Volkspartij wenst de ingevoerde reclamebelasting met ingang van het belastingjaar 2023  af te schaffen of te heroverwegen in samenspraak met de betrokken partijen. Deze extra lastendruk voor ondernemers is selectief vastgesteld. Het is de taak van de overheid om zonder onderscheid al haar inwoners en ondernemers te behandelen.

Er is sprake van een oneerlijke en onevenredige belastingheffing, omdat alleen een select gezelschap van de winkeliers en dienstverleners in het centrum van Steenbergen hier aan moeten betalen.

De gemeente moet zelf zorgdragen voor de uitstraling van de kernen, maar ondernemers mogen daar op basis van vrijwilligheid altijd ondersteunen.

Noodzakelijke aanpassingen vinden plaats, mits de middelen daarvoor beschikbaar zijn, zonder onderscheid in dorpen en stad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lokale ondernemers dienen zoveel als mogelijk betrokken te worden bij inkopen die door de gemeente Steenbergen gedaan worden. Het regionaal inkoopbureau krijgt de opdracht om lokale ondernemers in staat te stellen opdrachten van de gemeente Steenbergen te verwerven. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met oog voor efficiënt en effectief  besteden van belastinggeld.

Voor aankopen en investeringen waarbij onderhands dan wel Europese aanbesteden noodzakelijk is, wil de Volkspartij aansturen op een verstandige en weloverwogen keuze tussen laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor beste prijs-kwaliteitsverhouding dient enkel gekozen te worden als de wet dit expliciet voorschrijft of wanneer de kwaliteit volgens het SMART-principe hard gemaakt kan worden en dit zeker en vast tot meerwaarde leidt voor de inwoner van de gemeente Steenbergen.

Tevens draagt de gemeente Steenbergen zorg voor een optimale toegankelijkheid van de gemeente voor ondernemers waar het gaat om informatieverstrekking over inkoop en aanbestedingen en het plegen van acquisitie door lokale en regionale ondernemingen, zoals een ondernemersbijeenkomst of een vermelding van de jaarlijkse opdrachten op de website van de gemeente.

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Rust, regelmaat en orde vormen de basis voor goed onderwijs. Goed onderwijs is heel belangrijk; het vormt de hoeksteen van onze samenleving. De Volkspartij vindt dat onderwijs bij uitstek het middel is om mensen de kans te geven naar eigen inzicht, aard en aanleg zich te ontplooien.

Het basisonderwijs en VMBO-onderwijs in de gemeente Steenbergen wordt op verantwoorde wijze met de daarvoor door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen goed bestuurd.

In de gemeente bestaan verschillende typen basisscholen. De Volkspartij ziet graag dat de basis van deze scholen blijft bestaan. Op die manier hebben ouders een keuzemogelijkheid voor hun kinderen.

De Volkspartij wil van het verschil af tussen digitaal (hoge kosten) en analoog (gratis boeken) onderwijs. In overleg moeten de scholen die digitaal onderwijs willen geven, dat ook zelf bekostigen. Anders beperkt de school de toetreding voor kinderen, waarvan de ouders dat niet kunnen betalen. De Volkspartij wil daarom dat digitaal onderwijs net als analoog onderwijs ook voor iedereen gratis is.

Leerlingen uit de gemeente Steenbergen moeten voorrang hebben op kinderen buiten de gemeente. Het kan niet zo zijn dat eigen inwoners hun kinderen buiten de gemeente naar school moeten sturen als er een geschikte/gewenste school binnen de gemeente aanwezig is.

De ouders in de gemeente Steenbergen mogen rekenen op de school en goed onderwijs. De scholen op hun beurt moeten kunnen rekenen op de ouders. Scholen zijn verantwoordelijk voor de aan hen toevertrouwde kinderen. De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen blijft altijd bij de ouders.

De Volkspartij pleit voor de mogelijkheid om het eerste en/of tweede jaar van het HAVO en VWO ook in de gemeente Steenbergen te laten plaats vinden. Heropening van overleg met de schoolbesturen van zowel de openbare als bijzondere scholen in Roosendaal en Bergen op Zoom dient daartoe plaats te vinden.

De Volkspartij zou graag de mogelijkheid bieden voor de vestiging van een campus voor de agrarische sector.

Het op “Overeenstemming gericht overleg” is een essentiële schakel in het contact tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Daarbij komen onderwerpen als achterstandenbeleid, voor- en naschoolse educatie, volwasseneneducatie, huisvesting, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en huisvesting nadrukkelijk aan de orde.

Uitgebreidere taken dan wettelijk zijn voorgeschreven kunnen, wanneer de schoolbesturen dat wensen, worden vervuld. De financiering daarvan dient primair door de schoolbesturen te worden gegarandeerd. Wanneer scholen taken overnemen, waar de gemeente verantwoording voor draagt, vindt overleg plaats over de overdracht van middelen.

De Volkspartij pleit voor politieke neutraliteit op de scholen en wil dat in overleg met de scholen waarborgen.

Er moet beter toezicht komen op taalonderwijs en inburgering van statushouders. Mensen die hier al jaren verblijven en de taal nog steeds niet spreken kunnen nooit fatsoenlijk deelnemen aan de maatschappij.

Leerplichtambtenaar

Om schoolverzuim en voor- en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, is in de gemeente Steenbergen de leerplichtambtenaar aangesteld. Deze pleegt regelmatig overleg met de schoolbesturen en directies over de vroegtijdige aanpak van probleemzaken. De schoolbesturen en directies behouden daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Leerplichtbeleid en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval maken integraal deel uit van het gemeentelijk achterstandenbeleid.

Met de scholen vindt overleg plaats in hoeverre zij een functie kunnen vervullen bij het bieden van voor- en naschoolse opvang. De kwaliteit van onderwijs prevaleert daarbij altijd boven de niet-onderwijs taken. De primaire verantwoordelijkheid en bekostiging van de voor- en naschoolse opvang is eerder een verantwoordelijkheid van ouders dan van de rijks- en gemeentelijke overheid. Waar nodig faciliteert de gemeente binnen de door het rijk daartoe beschikbaar gestelde middelen.

Leerlingenvervoer

Het wettelijk voorgeschreven leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs wordt door de gemeente Steenbergen gefaciliteerd. Alle overige vormen van vervoer van en naar school behoren tot de verantwoordelijkheid van de ouders.

Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking tussen in Steenbergen gevestigde bedrijven en de scholen wordt toegejuicht. Voor de basisscholen geldt al dat excursies naar bijvoorbeeld de brandweer of een bakkerij als heel leerzaam werden ervaren. Voorbeeld voor het voortgezet onderwijs is het inrichten van werkervaringsprojecten in de bouw en het verzorgen van snuffelstages in Steenbergse ondernemingen zoals glastuinbouw, recreatiebedrijven, MKB-bedrijven en dienstverlening. Ook kennismakingsprojecten in de zorg, zoals in de verpleeghuizen, verbeteren de band tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijs dient daarbij haar onafhankelijke positie te behouden.

De Volkspartij is van mening dat stageplaatsen belangrijk zijn en de gemeente er op moet aansturen dat bij zichzelf, andere overheden en bedrijfsleven stageplaatsen worden gerealiseerd.

Ouderen

Tegen de eenzaamheid bij ouderen en mogelijk ter invulling van het lerarentekort in het onderwijs kunnen in overleg met de school jong en oud op geregelde tijden op vrijwillige basis bij elkaar komen. De ouderen kunnen de jeugd dingen bijbrengen, voorlezen, enz. Oud blijft jong en jong leert wat.

Bibliotheek

Een goede infrastructuur van toegankelijke en bereikbare bibliotheken in wijken en buurten is nodig om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de kosten van maatschappelijke uitval (geen werk, geen opleiding) terug te dringen.

Bibliotheken vormen een goede basis voor de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Mensen met een lage taalvaardigheid zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en zijn minder maatschappelijk actief. De Bibliotheek West-Brabant draagt op veel manieren bij aan de zelfredzaamheid van de inwoners, onder meer door het verbeteren van de taalvaardigheid, door middel van taalcursussen, workshops, trainingen, de Bibliotheek op school en het reguliere uitleenproces.

Een goede basis van (het kunnen) lezen en schrijven zorgt voor een actievere participatie in de samenleving.

De Volkspartij ziet deze voorzieningen als basis van een ontwikkelde maatschappij en zal zich inzetten voor het behoud van bereikbare bibliotheken.

 

Hoofdstuk 5: Cultuur en Sport

Gemeenschapshuizen

De Volkspartij is van mening dat gemeenschapshuizen een zeer nuttige functie hebben binnen de gemeenschap. De gemeente moet dat mede blijven faciliteren, zodat er op een zo efficiënt mogelijke manier gebruik van wordt gemaakt. Dat komt het bestaansrecht op lange termijn ten goed.

Vrijwilligers

De gemeente Steenbergen is een sportgemeente maar het is niet vanzelfsprekend dat vele vrijwilligers dit mogelijk maken, daarom wil De Volkspartij  de initiatieven van deze vrijwilligers faciliteren.

De waardering voor vrijwilligers is onvoldoende. Om deze belangrijke inzet te waarderen wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond zoals door de stichting CCVS werd georganiseerd nieuw leven in geblazen. De organisatie kan worden geregeld door vrijwilligers, niet door ambtenaren.

Sport, Kunst en Cultuur

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk in Steenbergen. De Volkspartij wil waar mogelijk verenigingen stimuleren en faciliteren. We mogen niet vergeten dat wanneer er iets verdwijnt, dit niet snel meer zal terugkomen. Daarom vindt de Volkspartij dat verenigingen meer vrijheid moeten krijgen hun accommodaties in te zetten om ruimere financiële middelen te kunnen genereren

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen via sport, toneel en muziek. Kunst en cultuur moeten meer gestimuleerd worden in bijvoorbeeld meer uitvoeringen en voorstellingen. Dit alles draagt bij om gezond te blijven en graag in onze gemeente te willen blijven wonen, sporten en recreëren.

De Volkspartij wil de behandeling van alle sportverenigingen gelijktrekken, ook ten aanzien van de subsidies.

Wij willen de komende periode geen verdere bezuinigingen op Sport, Kunst en Cultuur.

Sport en cultuur zijn de aanjager van sociale integratie. Het lid zijn van een vereniging  gaat de eenzaamheid onder senioren tegen, maar is ook een geweldige kans voor jongeren om een plek binnen de gemeenschap te vinden.

Muziek, Kunst en Cultuur zouden gestimuleerd moeten worden om in de centra, gemeenschapshuizen, ovd-huizen of bij verenigingen tentoon te stellen om een breder publiek te bereiken of ter verbetering van de sfeer.

Zwembaden

De Volkspartij is voor het behoud van de zwembaden. Jaarlijks zijn er vele kinderen die er hun zwemdiploma halen. De zwembaden zijn een uitstekende plaats voor sociale contacten voor jong en oud. Bij een mooie nazomer moet er een mogelijkheid zijn om het zwemseizoen te verlengen.

Afgelopen zomer is het regelmatig voorgekomen dat probleemjongeren van buiten de gemeente de sfeer kwamen verpesten in met name de Meermin. De Volkspartij is van mening dat probleemjongeren geweerd dienen te worden door na klachten of ordeverstoring hen de toegang tijdelijk of voor de rest van het seizoen te ontzeggen. De zwembaden moeten een gezellige en veilige uitgaansgelegenheid zijn voor jong en oud, jongens en meisjes.

Hoofdstuk 6: Sociale Voorzieningen

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel van de inwoners van de gemeente Steenbergen een ingrijpende verandering in de zorg. Zaken die als vanzelfsprekend goed waren geregeld, moeten worden uitgevoerd door de gemeente.

Behalve dat dit van onze ambtenaren uiterste inspanning vraagt om op deskundige wijze onze inwoners, die hulp nodig hebben, deze te kunnen blijven bieden, zal ook de financiële bijdrage van het rijk verminderd worden. De geldstromen die vanzelfsprekend waren in de WLZ  en WMO staan onder druk.

Zorg en hulpmiddelen

De Volkspartij vindt dat iedereen die al behoefte had aan zorg en ondersteuning deze op basis van de al bestaande indicatie dient te behouden. De zorg van onze inwoners is belangrijker dan al bestaande of nieuwe prestigeprojecten. Waar nodig worden daartoe keuzes gemaakt in het voordeel van de zwakkere of behoeftige inwoners van onze gemeente. Ambtenaren dienen flexibel mee te denken om gericht of maatwerk te kunnen leveren.

De huishoudelijke verzorging dient te worden aangeboden op hetzelfde niveau als deze gebruikelijk plaats vond. Dat geldt even zeer voor noodzakelijke woningaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen. Er wordt een systeem ingevoerd om goederen en hulpmiddelen welke zijn verstrekt, maar niet worden gebruikt, terug te nemen en daardoor kosten te besparen.

Een woning van een woningcorporatie die aangepast is voor gehandicapten, dient behouden te blijven voor gehandicapten en moet niet wederom worden verbouwd, waarbij alle investeringen worden weggegooid.

Inkomensondersteuning

Ieder die dat kan, dient door te werken in eigen onderhoud te voorzien. Voor hen, die daar door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet toe in staat zijn, bestaan er voorzieningen uitgevoerd door het UWV. In die gevallen waar in dit ontoereikend is, kan de gemeente op basis van haar eigen regelingen individueel bijspringen. Dit dient van zo kort mogelijke duur te zijn.

Onze inwoners die wel kunnen werken, maar door omstandigheden een beroep moeten doen op de bijstandskas, worden door de gemeente Steenbergen actief gestimuleerd en ondersteund om weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierbij mag binnen de wettelijke mogelijkheden harder worden opgetreden tegen mensen die wel kunnen maar niet willen werken.

De Volkspartij zet zich in voor omscholingsprogramma’s in West Brabant. Daarmee wordt perspectief geboden aan hen die zonder werk te zitten.

De Volkspartij wil een systeem ontwikkelen zodat direct kan worden gezien wat voor kosten er kwijt gescholden worden of extra voorzieningen gegeven worden. Doel is om aan te tonen dat inwoners met werk mogelijk een lager besteedbaar inkomen hebben en van minder voorzieningen kunnen genieten, dan inwoners zonder werk, maar met een bijstandsuitkering, kwijtscheldingen en toeslagen.

Tevens wil de Volkspartij de ongelijkheid bij “stille armoede” bij ondernemers en mensen in loondienst met een laag inkomen of uitkering gelijktrekken. Ondernemers in een moeilijke tijd kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op voorzieningen zoals gratis sport of zwemles voor hun kinderen.

Er moet een lobby komen om de rente voor een bbz lening(ISD) voor bedrijven, nu 8%, gelijk te trekken aan een particuliere ISD lening met 3,5%. De ISD is er voor tijdelijke ondersteuning voor een particulier of bedrijf in een moeilijke periode. Met 8% rente in deze tijd kun je niet spreken van helpen.

Asielbeleid

De Volkspartij vindt dat zo min mogelijk asielzoekers en statushouders moeten worden opgevangen. Bij de verdeling in 2015/2017 zijn met name de gemeenten die de noodopvang zouden verzorgen er heel gemakkelijk van af gekomen. De Volkspartij zal er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en niet worden overschreden. De gemeente Steenbergen hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn.

Huisvesting van asielzoekers in de gemeente Steenbergen gebeurt alleen voor gezinnen. Er worden geen eenpersoonswoningen gebouwd of beschikbaar gesteld voor de huisvesting van alleenstaande asielzoekers. Asielzoekers krijgen geen voorrang of extra punten op de wachtlijst ten opzichte van de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Er wordt geen tijdelijke opvang van asielzoekers, statushouders of vluchtelingen toegestaan in welke vorm dan ook in de gemeente Steenbergen, zoals tentenkampen, tijdelijke huisvesting op vakantieparken, enz. De Volkspartij is van mening dat het voor iedereen beter is om opvang in de regio van de betreffende personen te faciliteren.

Ouderenbeleid

Ouderen maken deel uit van de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de jongeren. De pensioengerechtigde leeftijd loopt steeds verder op en de tijd dat de babyboomers met de VUT gingen is voorbij.

Seniorenbeleid dient naar het oordeel van de Volkspartij te zijn gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijk leven. Daartoe is het bouwen van levensloopbestendige woningen noodzaak. Deelname aan het maatschappelijk leven door ouderen wordt door de Volkspartij gewaardeerd en dient door het gemeentebestuur te worden aangemoedigd. Mede omdat ouderen beschikken over ruime ervaring en grote kennis in zaken die de samenleving aangaan.

In de gemeente Steenbergen dient voor de inwoners voldoende verpleeghuiszorg beschikbaar te zijn. In de woningvoorraad wordt zo veel mogelijk levensloopbestendig gebouwd.

Seniorenvervoer

Ouderen nemen evenals anderen actief deel aan het verkeer. Dat mensen op oudere leeftijd komen, wil niet meteen zeggen dat zij behoeftig worden. Aangepast taxivervoer is in die gevallen beschikbaar wanneer ouderen niet meer in staat zijn in hun eigen vervoerbehoefte te voorzien. De Volkspartij is terughoudend met subsidie van deze vorm van vervoer, anders dan de meerkosten in vergelijking tot eigen vervoer.

Voor lokaal vervoer vervult de Plusbus een door de Volkspartij zeer gewaardeerde voorziening in onze gemeente. Dit is het beste voorbeeld van een particulier al jarenlang bestaand initiatief dat geheel door vrijwilligers wordt verzorgd en naast de sponsoring door het bedrijfsleven met name ook wordt bekostigd doordat de chauffeurs deur aan deur collecteren en bij de bevolking van de gemeente Steenbergen geld ophalen.

Gehandicapten

Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen met een handicap moeten kunnen rekenen op actieve ondersteuning indien zij niet zelfstandig kunnen functioneren of deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Openbare gebouwen, recreatie-, sport- en groenvoorzieningen dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Dat geldt ook alle vormen van openbaar vervoer.

Jongerenbeleid

Ouders en verzorgers zijn in alle gevallen primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen vervullen daarbij een ondersteunende en aanvullende rol. Jongeren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Dat hebben zij gemeen met de ouderen. Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het goed.

Jeugdhulpverlening vormt onderdeel van het jeugdbeleid. De eerste aandacht dient uit te gaan naar preventie en het zo vroeg mogelijk onderkennen van problemen.

De jeugdhonken in de gemeente Steenbergen worden gecoördineerd door de jongerenwerkers. Een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de jongerenwerkers en de leden van de raad. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de groep 13 tot 21-jarigen. Van de jongeren in de gemeente Steenbergen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de samenleving.

Tenminste eenmaal per jaar overlegt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een rapportage op basis waarvan het college haar jeugd- en jongerenbeleid baseert.

 

Hoofdstuk 7: Volksgezondheid, Milieu en Cultuur

Leefomgeving en openbaar groen

Een schone en gezonde leefomgeving wordt door de gemeente bevorderd door onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Dit is met name zichtbaar door opgeruimde plantsoenen en schone straten. Het groenbeheer wordt verzorgd door de gemeente in samenspraak en overleg met de omwonenden en gebruikers.

Er moet meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van zwerfafval en drugsafval binnen onze gemeente. Dat kan door extra vuilnisbakken op strategische plaatsen, voorlichting op scholen en informatie naar detacheringsbureaus.

De Volkspartij bepleit de verkoop of verhuur van openbare niet benutte grond en snippergroen aan omwonenden die daarvoor belangstelling hebben en daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud.

Elke kern heeft wel enkele lelijke plekken. De Volkspartij wil die graag aangepakt zien.

De Volkspartij is voorstander van meer bomen en struiken voor een betere leefomgeving voor mens en dier en voor de reductie van CO2. Zeker langs de A4 kan een dichte begroeiing bijdragen als natuurlijke geluidswal.

Het extra aanplanten van bomen is ook een opdracht vanuit de provincie. De Volkspartij streeft de komende 4 jaar naar minimaal 1 boom per inwoner erbij (25.000).

Onkruidbestrijding

De Volkspartij streeft naar een beter en actiever groenonderhoud binnen de bebouwde kom van de kernen. Het huidige maaibeleid is een voorbeeld van doorgeschoten beleid, waardoor de kernen er onaantrekkelijk en armoedig uitzien. Om al het over de fietspaden groeiende onkruid, ook buiten de bebouwde kom, te voorkomen, moeten de bermen naast de fietspaden 30 cm gemaaid worden.

Biodiversiteit is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van de (verkeers)veiligheid en uitstraling. Waar mogelijk kunnen inwoners betrokken worden bij de onkruidbestrijding.

Riool

De kosten van riolering zullen door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Om wateroverlast te voorkomen vindt de Volkspartij dat bij nieuwe woningen de vaste regel moet worden dat minimaal 25% van het grondoppervlak waterdoorlatend moet zijn. De gemeente kan hier zelf ook in bijdragen door deels ook voor waterdoorlatende bestratingen te kiezen.

In samenspraak met het Waterschap moet voorkomen worden dat natuurlijke waterafvoer  sloten en andere watergangen zoveel mogelijk in tact blijven. Verstoring hiervan kunnen de waterafvoer verstoren met overlast als mogelijk gevolg.

In samenspraak met het waterschap moet gekeken worden of natuurlijke waterbeheersing in woonwijken in de vorm van brede sloten een oplossing kan bieden om de rioollasten binnen de perken te houden. Dit biedt gelijk een positieve bijdrage aan het milieu en het draagt bij aan de leefbaarheid in een woonwijk.

Volksgezondheid

Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ieder mens. De overheid respecteert keuzes van haar burgers en gaat daar integer mee om. Inwoners en bezoekers van de gemeente Steenbergen moeten kunnen rekenen op goede eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Ten aanzien van het rijks- en provinciaal beleid stelt de gemeente zich terughoudend en complementair op. De Volkspartij is van mening dat aanvullende diensten zoals dementiezorg primair een verantwoordelijkheid zijn van zorgverzekeraars en pas daarna van de lokale overheid. Dat geldt ook voor alle vormen van begeleiding waarvoor burgers zich zelf door middel van een aanvullende zorgpolis kunnen verzekeren.

Gezondheidscentrum

De Volkspartij ziet graag een uitgebreid gezondheidscentrum waarin alle zorg gecentraliseerd is in één gebouw. Met zorg, huisartsen, Apotheek en Bravis bij elkaar.

Milieustraat

De milieustraat vervult een belangrijke functie in de afvalstroom. Door afval gescheiden in te zamelen, worden de verwerkingskosten beperkt. Bruikbare reststoffen worden hergebruikt. De Volkspartij vindt dat de milieustraat voor de in Steenbergen wonende en belasting betalende burgers op de bestaande locatie onbeperkt en gratis toegankelijk moet blijven.

De milieustraat blijft eenvoudig en goed ingericht.

Het op afspraak af laten halen van grof tuinafval en huisraad tegen een redelijke vergoeding, kan de milieustraat mogelijk ontlasten. Ook is het een extra service voor mensen die zelf niet meer naar de milieustraat kunnen.

Laadpunten elektrische auto’s

Bij het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen wordt een aansluitpunt voor het opladen van elektrische auto’s direct meegenomen. Lantaarnpalen die gelijk als laadpaal gebruikt kunnen worden, nemen geen extra ruimte in.

Windenergie

De Volkspartij wenst de openheid van de gemeente Steenbergen te behouden. Daarin passen geen windturbines.

Bij het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en structuurvisies wordt expliciet vermeld dat de bouw van windturbines niet wordt toegestaan anders dan op Nieuw Prinsenland. De gemeente Steenbergen is niet langer te koop voor de hoogste bieder.

Het gemeentebestuur waakt er voor dat buurgemeenten nabij de grenzen wel windturbines oprichten waardoor de inwoners van de gemeente Steenbergen overlast ondervinden.

Zonnepanelen

De plaatsing van zonnepanelen wordt bevorderd maar niet door de gemeente gesubsidieerd. Op gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk zonnecollectoren geplaatst mits dit een win-win situatie oplevert voor zowel milieu als financiën.

Woningcorporaties worden gestimuleerd/geëist om actief mee te werken aan zoveel mogelijk zonnepanelen op hun daken. Vooral van grote daken zoals appartementen en plegen daarvoor overleg met VVE’s (Vereniging van Eigenaren).

Plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke- en rijksmonumenten geniet niet de voorkeur van de Volkspartij.

Zonneweiden

Akkerland, bruikbare weidegrond en natuurgebieden zijn niet beschikbaar voor zonneweiden of enige andere oppervlakte-  of horizon vervuilende toepassingen. Alleen waar het landschap op geen enkele manier verstoort, zoals bijvoorbeeld op geluidswallen, worden zonnepanelen op de grond toegestaan.

Kernenergie

De Volkspartij is voorstander van kernenergie. Een locatie die geschikt is voor kernenergie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Steenbergen beschikt niet over een locatie die geschikt is. Het Rijk heeft mogelijke locaties aangewezen, onder meer Borsele en de Maasvlakte.

Overige vormen van energie

Biogas opwekking uit lokaal geproduceerde grondstoffen vormt een goede aanvulling in de energieketen. Her en der verspreid staande installaties op het platteland acht de Volkspartij niet gewenst. Het is immers geen primaire agrarische activiteit. Bundeling van belangen, bijvoorbeeld in een coöperatie waardoor gezamenlijk een biogas-installatie kan worden gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, wordt door de Volkspartij sterk toegejuicht.

De Volkspartij is voor het stimuleren van groene energie, onder meer door middel van warmtepompen en zonne-energie. Wij willen dat de gemeente de burgers proactief gaat helpen bij de omzetting van hun bestaande woningen naar energie-neutrale woningen om daarmee een voorschot te nemen op de toekomstige milieu- en energie eisen.

Daarnaast wil de Volkspartij dat de gemeente de groene brug is tussen het bedrijfsleven en de inwoners van onze gemeente om zonnepanelen te kunnen exploiteren.

Hoofdstuk 8: Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Woningbouw

De Volkspartij wil doorgroeien naar 30.000 inwoners en wil daarom voor een brede doelgroep 200-300 nieuwbouwwoningen per jaar realiseren. 25% van deze woningen is voor nestverlaters, waarbij wij ook voldoende bouwen om aan de vraag voor huisvesting van ouderen te voldoen. Jonge mensen uit de gemeente die voor de eerste keer vanuit het ouderlijk huis een huis kopen (of huren). Woningbouw moet in elke kern gerealiseerd worden, maar de Steenbergse kern is het grootste ontwikkelgebied, waar met name tussen de kern en de A4 ontwikkelingen voor woningbouw, ecologische verbindingszones en bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden.

De Volkspartij is voorstander dat studenten die tijdelijk in een andere stad hun studie hebben gevolgd, bij terugkomst worden behandeld als nestverlater.

Sociale huurwoningen mogen door corporaties niet worden verkocht, maar blijven beschikbaar voor de nestverlaters en woningzoekenden.

In de gemeente Steenbergen worden levensloopbestendige woningen gebouwd.

Doorstroming van senioren die nu nog in een (grote) eengezinswoning wonen, kan bevorderd worden door voor deze groep appartementen te realiseren, zodat deze eengezinswoningen beschikbaar komen op de woningmarkt.

Woningcorporaties

Van de woningcorporaties wordt verwacht dat zij voldoende woningen bouwen om te voldoen aan de vraag naar betaalbare huurhuizen. De Volkspartij wil 50% van de sociale huurwoningen voor eigen inwoners.

De gemeente Steenbergen is geen makelaar en stelt zich niet meer garant aan de woningcorporaties voor koop of verkoop voor de huisvesting van speciale doelgroepen.

Statushouders mogen geen voorrang krijgen boven eigen inwoners, maar komen gewoon op de wachtlijst. Puntensystemen mogen hierbij geen prioriteit hebben en niet doorslaggevend zijn.

Voor elke huurwoning die verkocht wordt, moet een nieuwe huurwoning teruggebouwd worden.

Bestemmingsplannen

De burgers van de gemeente Steenbergen hebben recht op duidelijkheid met betrekking tot hun woonomgeving. Plannen moeten vroegtijdig besproken worden met de omgeving en gezamenlijk worden vastgelegd.

Wijziging van bestemmingsplannen vindt plaats met in acht neming van zorgvuldige procedures. Alle aanvragen worden gelijk behandeld.

Bij inbreiding nieuwbouw projecten moeten beter dan nu de bewoners betrokken worden.

Het project in de Berenstraat is bijvoorbeeld niet goed verlopen. Wij moeten de regels voor project ontwikkelaars strakker maken. De Volkspartij moet er zijn voor onze inwoners, en als een project ontwikkelaar zich niet kan vinden in de regels, dan zoeken we een andere.

Bankjes en prullenbakken

De gemeente Steenbergen zet onder meer in op meer toerisme. De Volkspartij wil dat er meer bankjes in de gemeente worden geplaatst langs wandel- en fietsroutes en publieke plaatsen. Bij voorkeur bij een bord met uitleg over een gebied.

Ook aan prullenbakken ontbreekt het nogal eens waardoor er mensen geneigd zijn om het afval maar gewoon in de natuur of op straat te gooien.

Hoofdstuk 9: Financiën

De lastendruk voor de burger dient zo laag mogelijk te worden gehouden. De Volkspartij vindt dat de burger, die toch al wordt geconfronteerd met rijksbelastingen, provinciale opcenten en heffingen en waterschapslasten, al zwaar wordt belast. Verhoging van de OZB, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten mag voor de Volkspartij gezamenlijk met niet meer dan het prijsindexcijfer toenemen. Het beleid van de gemeente Steenbergen moet er volgens de Volkspartij op zijn gericht dat de uitgaven in ieder geval beneden die maximale verhoging blijven. Beter nog is het om het beleid zodanig te vormen dat geen verhoging van de gemeentelijke lasten plaats vindt waardoor de burger minder wordt geconfronteerd met lastenstijging. Dat vraagt van de gemeenteraad zorgvuldige keuzes en van het college van burgemeester en wethouders bijzondere aandacht bij aanbestedingen.

Meerjarenperspectief

De Volkspartij wil minder geld verspillen aan idealistische- of andere hobbyprojecten van wethouders en ambtenaren, die niet vooraf door de raad goedgekeurd zijn.

Door de groei van het aantal inwoners en bedrijven zullen de inkomsten voor de gemeente stijgen. Dit maakt het mogelijk om te investeren in andere projecten die voordeel bieden voor de gemeente en de inwoners.

Jaarrekening

De controle op de jaarrekening is een belangrijke taak van de raad. Juist in die gevallen waar sprake is van overschotten kan de indruk ontstaan dat een door de raad gevraagd verantwoord en terughoudend beleid is gevoerd. Dat is echter geen zekerheid dat dit ook werkelijk het geval is. Ook dan kan nog sprake zijn geweest van onverstandige uitgaven wat niet meteen blijkt wanneer de uitgavegrens niet is overschreden. De jaarrekening, begroting en perspectiefnota in combinatie met het meerjarig investeringsplan vormt de beste basis voor gezond financieel beleid.

Nieuw beleid

Financiering voor nieuw beleid moet worden gevonden in bijdragen en subsidies van het Rijk of de Provincie dan wel door het inleveren van uitgaven voor bestaand beleid. De lobbyïst zou zich moeten toespitsen op het verkrijgen van subsidies en specialiseren in netwerken bij provincie en andere overheden.

Iedere portefeuillehouder in het college van burgemeester en wethouders is direct aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor uitgaven in de door hem of haar beschikbaar gestelde portefeuille.

Besparing kan gezocht worden door efficiënter te werken. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om ook eens te kijken hoe andere gemeenten zaken behandelen.

Het budgetrecht is voor de gemeenteraad een belangrijk instrument voor sturing op de uitgaven. De Rekenkamer heeft haar nut en kwaliteit in de afgelopen zittingsperiode meer dan aangetoond.

De Volkspartij vindt dat goede controle op het financiële beleid en de daarbij te beoordelen rechtmatigheid en doelmatigheid hoofdverantwoordelijkheid is van de gemeenteraad.

Projecten

De Volkspartij wil een gedetailleerde voorcalculatie bij projecten. Te vaak worden de budgetten van projecten overschreden. Alleen met een goed gedetailleerde werkvoorbereiding en calculatie is het mogelijk om overschrijdingen te voorkomen. Op deze manier krijgt de raad ook een beter beeld van de te voteren financiële middelen.

College- en raadsprogramma

Het raadsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen met het verzoek na een quickscan een advies uit te brengen over haalbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de realiteitszin en financiële consequenties van het te voeren beleid.

Een gelijk verzoek wordt aan de afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen gedaan met betrekking tot het collegeprogramma. De afdeling Financiën van de gemeente Steenbergen rapporteert in beide gevallen rechtstreeks aan de gemeenteraad.

Back To Top