skip to Main Content
Wat heeft Volkspartij bereikt en wat niet

Periode 2018 – 2022

De Volkspartij zit gedurende de periode 2018 – 2022 met 5 zetels in de gemeenteraad. Het eerste jaar in de oppositie, maar wel als tweede grootste partij van de gemeente. Na 1 jaar valt de coalitie van Gewoon Lokaal, VVD, CDA en D66.

De Volkspartij wordt benaderd en vormt een nieuwe coalitie Met Gewoon Lokaal en CDA. Belangrijk punt van de Volkspartij is dat de lasten voor onze inwoners laag blijven en dat het welzijn van de bevolking van de gemeente Steenbergen op niveau blijft. Dat betekent dat er goed omgegaan moet worden met de financiële middelen die er zijn.

De vorige coalitie, samen met het college, heeft veel problemen doorgeschoven naar de huidige periode.

 • grote tekorten bij onder meer jeugdzorg (1,4 miljoen tekort),
 • foute calculatie van de renovatie van de haven in Dinteloord (minimaal 6 ton tekort), 
 • foute keuzes door de overname van panden bij Fort Henricus,
 • het tegenhouden van vestiging van goede bedrijven in de gemeente,
 • nog steeds te weinig woningbouw voor starters,
 • nog steeds veel verkeersoverlast,
 • veel problemen met seizoensarbeiders in de woonwijken,
 • en nog veel meer punten. 

Het gemeentebestuur in onze gemeente verdient de hoofdprijs als het gaat om vooruit schuiven van problemen of het bagatelliseren ervan. Dat de gemeenteraad en inwoners niet serieus genomen worden, is wel te zien aan de bijzonder kinderachtige, onprofessionele wijze waarop antwoord gegeven wordt op artikel 40 vragen. Ook het klakkeloos niet uitvoeren van moties begint uit de hand te lopen en moet zeker worden aangepakt. In het gemeentehuis wordt te vaak vergeten dat de gemeenteraad de baas is.

Na een jaar beginnen met een andere coalitie valt niet mee. Er zijn zaken in gang gezet, waar je het soms niet mee eens bent. Echter met gemotiveerde (burger)raadsleden, ondersteund door een groot ledenbestand met veel kennis van zaken, en een goed functionerende wethouder, Willy Knop, zijn de ambities groot en streven we naar het behalen van de vastgestelde doelen.

Wat is met de Volkspartij bereikt als coalitiepartij (2019 – heden):

Corona heeft al voor veel vertraging gezorgd, maar de ambities van de coalitie met daarin de Volkspartij, worden stuk voor stuk gehaald. En dat is in de voorgaande jaren wel anders geweest. Enkele voorbeelden:

 • alle percelen op het industrieterrein in Steenbergen zijn verkocht
 • de plannen voor een hotel zijn getekend
 • alle projecten zijn samengevoegd in een masterplan
 • de woningbouw wordt aangepakt in verschillende kernen
 • ’t Cromwiel wordt weer gemeenschapshuis
 • de verkeersveiligheid wordt aangepakt
 • het zebrapad op de Fabrieksdijk ligt er
 • buitensporig dure uitbestedingen wordt een halt toe geroepen
 • landelijk gezien zeer lage verhoging van gemeentelijke heffingen met 2,8%
 • een slagboom bij de milieustraat tegen afval van buiten de gemeente
 • de mezenkastjes tegen de eikenrups
 • en nog veel meer

Voor het komend jaar liggen er nog veel zaken op de plank die doorgang gaan vinden. Plannen en projecten die de gemeente leuker, leefbaarder en veiliger moeten maken.

Wat heeft de Volkspartij bereikt als oppositiepartij (2018):

 Voor de ondergrondse afvalcontainers heeft iedereen een pasje gekregen. Op dat pasje stonden uw adresgegevens. Tevens werd bijgehouden hoeveel keer u de container gebruikte gekoppeld aan een computersysteem.

 • Ruim voor de ingebruikname van het afvalsysteem, was het college door de Volkspartij geïnformeerd dat dit strijdig was met de wet op de privacy. Men schonk er geen aandacht aan en verspilde zodoende veel geld.
  Met de invoering van de nieuwe AVG wet, heeft de Volkspartij contact gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, en heeft de gemeente het systeem moeten wijzigen. Het is namelijk niet toegestaan uw persoonlijke gegevens zonder toestemming te gebruiken. Wij zullen het blijven monitoren in de toekomst.
 • De artikel 40 vragen die de Volkspartij had gesteld over de verkeersveiligheid van de Lindenburghlaan konden door de verantwoordelijke ambtenaren niet worden beantwoord. Het college heeft echter ingezien dat de situatie dusdanig gevaarlijk is, dat men heeft besloten de Lindenburghlaan versneld aan te pakken. Dankzij de Volkspartij een goed punt ter verbetering van de veiligheid van de mensen die gebruik maken van deze gevaarlijke straat.
 • Na lang aandringen door de Volkspartij is besloten om de twee wekelijkse Gemeentelijke Informatiepagina in de Steenbergse Courant weer te publiceren. Mensen willen graag op de hoogte zijn van wat er in hun gemeente gebeurt, maar niet iedereen gebruikt daar een computer of een smartphone voor.
 • De Muza in Dinteloord dreigde te verdwijnen door herindeling bij de haven. Een muurtje zou in de weg komen te staan en de gemeente weigerde in eerste instantie dit te wijzigen. Na vragen van de Volkspartij zijn de partijen toch in overleg gegaan en is de indeling aangepast. Het voor Dinteloord belangrijke en gezellige muziekevenement kan hierdoor ook in de toekomst weer gewoon doorgang vinden.

Periode 2014 – 2018

De Volkspartij heeft de periode van 2014 – 2018 met 3 zetels in de oppositie gezeten. In de gemeente Steenbergen zijn er 19 zetels verdeeld over 7 partijen. De coalitie, zeg maar de “regerende” partijen hebben een meerderheid. Om een project door te laten gaan heb je een meerderheid nodig in de raad, dus minimaal 10 stemmen. Voor een oppositiepartij is dat een hele opgave, omdat de coalitie vaak tegenwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat de coalitie niet instemt met een beter voorstel van de oppositie, omdat ze de eenheid willen behouden.

Ondanks dat de Volkspartij een kleine partij was gedurende de afgelopen 4 jaar, zijn er toch heel goede punten bereikt waar de burger direct voordeel van heeft.

Wat is er bereikt :

1. Geen AZC in Steenbergen, alleen opvang van gezinnen verspreidt over alle kernen;
2. Kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen;
3. Verplaatsen van de bushalte op de Molenweg;
4. Verkeersremmende maatregelen Sasdijk, Stoofdijk en Dorpsstraat De Heen;
5. Parkeer problemen Waterlinie opgelost;
6. Opschorten woonwagenbeleid;
7. Steunbetuigingen aan Dintelkat en SKS;
8. Beschikbaar stellen van eenmalige gelden voor dorpsraden;
9. Kappen van platanen aan de Kruispoort; (maar wordt niet uitgevoerd!!)
10. Uitvoeren van Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan;
11.  Behoud van pinautomaten in de kernen;
12.  Onderdak voor carnaval bouwclubs;
13.  Uitzendingen SLOS mogelijk gemaakt;
14.  Container omgekeerd inzamelen verplaatst naar Gummarusvelden

Wat is er helaas niet gelukt.

Het voorkomen van omgekeerd inzamelen.

De argumenten van Volkspartij om dit niet te introduceren waren:
– de techniek is al zo ver ontwikkeld dat het efficiënter werkt en met name veel goedkoper is,
– omgekeerd inzamelen is voor ouderen een regelrechte ramp. Velen kunnen het ook niet meer. Ouderen moeten steeds langer op zichzelf blijven wonen, maar het wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt.
– gezinnen met kleine kinderen en veel luiers kunnen blijven lopen, maar ook met incontinentieluiers wordt dat een probleem.

Omgekeerd inzamelen beginnen met pilot;

Dan waren de knelpunten eerder boven tafel gekomen, voordat er zoveel geld aan een achterhaald en veel te duur systeem zou zijn uitgegeven.

SDW gebouw op andere plaats bouwen;

De kernen in de gemeente komen er slecht vanaf als het gaat om percentage groen. Buiten de kernen is dat prima op orde maar juist binnen de bebouwingen scoren we slecht.
Helaas konden we niet voorkomen dat het nieuwe SDW gebouw in het park is gebouwd, vele kubieke meters steen daar waar groen had gemoeten. De Volkspartij heeft gepleit om het gebouw aan de Ravelijnstraat te bouwen op de plaats van de oude landbouwschool, slechts 200 meter verderop maar niet in het park.

Onverantwoord geld investeren in Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen;

Volkspartij heeft diverse keren gewaarschuwd voor mismanagement, maar daar werd niet naar geluisterd.

Het in gebreke stellen van exploitant van het Cromwiel;

De exploitant van het Cromwiel doet niet wat er verwacht wordt. Sportverenigingen zijn vertrokken, het is vies, de horeca is meer dicht dan open. Volkspartij wilde dat dit aangepakt werd, maar haalde geen meerderheid. Daarom staat het nu in het verkiezingsprogramma.

Tweede supermarkt in Dinteloord;

Deze werd nota bene door de eigen “Dinteloordse” wethouder tegen gehouden. Onbegrijpelijk want als Volkspartij weten wij dat de bevolking er om zit te springen. Daarom staat ook dit hoog op ons prioriteitenlijstje.

Toestaan van glyfosaat voor onkruidbestrijding;

Voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Mediation windturbinepark Kruisland;

Bewoners in Kruisland die tegen de Roosendaalse grens wonen werden ongevraagd geconfronteerd met Windturbines op Roosendaals grond.
Deze mensen wilden graag bijgestaan worden omdat zij flink op hun woongenot hebben moeten inleveren.
De Volkspartij heeft in de raad geprobeerd via een motie om mediation te regelen voor onze inwoners in Kruisland maar kregen helaas geen meerderheid in de raad om dit uit te kunnen voeren.

Referendum voor asielzoekers;

Kappen van platanen aan de Kruispoort (motie is niet uitgevoerd);

Volkspartij wil de lelijke platanen aan de Kruispoort vervangen door mooie bomen, die tegelijk het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van de Kruispoort zouden wegnemen. De Kruispoort zou er daardoor ook veel beter uit gaan zien. Een leefbare gemeente voor alle bewoners!!

Dat de bestemming van SDW zorg moest blijven en niet bestemming wonen;

Herinvoeren van papieren infopagina in Steenbergse Courant;

De communicatie over de gemeentelijke zaken is op zijn zachts gezegd matig. Niet iedereen heeft een smartphone, tablet of computer. Dus vindt de Volkspartij dat je de burger ook gedrukte informatie moet leveren. Daarnaast: in een krant zie je informatie waar je anders pro-actief naar moet zoeken. Dat gebeurt niet.

Back To Top