skip to Main Content

Grootschalige varkenshouderij?

Steenbergen 19-12-2022 – Afgelopen weekeinde ontvingen wij bericht dat een grootschalige varkenshouderij, die wegens vestigingsproblemen in Roosendaal een locatie elders zocht, zich nu wil vestigen aan de Van Haaftenweg in De Heen. De gemeenteraad van Steenbergen heeft al in 1994 uitgesproken geen nieuwe grootschalige varkens- en pluimveebedrijven te willen huisvesten in de gemeente. Met name rondom De Heen, maar eerder ook al in Kruisland was sprake van grote ongerustheid en protest onder de bevolking. Er zijn hierover talloze procedures gevoerd bij de Raad van State.

Uit een perspublicatie bleek dat kennelijk al vergunningen bij de gemeente Steenbergen waren aangevraagd. De gemeenteraad is hierover nooit geïnformeerd. Het raadsbesluit uit 1994 is nog onverkort van kracht en daarom is het college van B&W om opheldering gevraagd. De vragen aan het college gaan als bijlage hieronder:

Steenbergen, 18 december 2022.

Artikel 40 vragen ontwikkelingen niet grond gebonden intensieve veehouderij.

De fractie van de Volkspartij is onaangenaam verrast door de mogelijke kennelijke vestiging van een niet grond gebonden veehouderij op het perceel Van Haaftenweg 4 in De Heen, zoals gepubliceerd in de Steenbergse Courant d.d. 16 december 2022. Op deze locatie was eerder een leghennenbedrijf gevestigd. Wij verzoeken het college de navolgende vragen mondeling te beantwoorden tijdens de oordeelsvormende vergadering van 18 januari 2023.

 1. Was het college al eerder dan 16 december 2022 bekend met de mogelijke vestiging van een varkenshouderij op de genoemde locatie?
 2. Zo ja, sinds wanneer en op welke wijze?
 3. Is ambtelijk of bestuurlijk vanuit de gemeente overleg hierover geweest met de ondernemer of diens vertegenwoordiger, met de provincies Noord Brabant en/of Zuid Holland, met Leefbaarheid De Heen dan wel met andere partijen. Wilt u deze vraag met een toelichting beantwoorden?
 4. Is het correct dat zoals in de Steenbergse Courant is vermeld, dat de ondernemer een bouwvergunning op die locatie heeft aangevraagd voor een stal van 5000 M2 groot, twee en een halve keer zo groot als de bestaande stal?
 5. Is in het bestaande bestemmingsplan c.q. omgevingsplan de mogelijkheid om van leghennen om te schakelen naar een bedrijf van ca. 6000 varkens en biggen?
 6. Is de vestiging van een varkenshouderij met ca. 6000 eenheden in overeenstemming met de Natura 2000 richtlijn en is deze op deze locatie van toepassing?
 7. Hoe verhoudt zich deze vestiging ten opzichte van het Krammer Volkerak,  dat is aangewezen als Natura 2000 gebied?
 8. Hoe verhoudt zich deze vestiging zowel voor wat betreft de bouwactiviteiten als voor wat betreft de natuurbelasting met het recent aangescherpte stikstof beleid?
 9. Acht u het als college medewerking verlenen aan vergunning verlening aan deze ontwikkeling strijdig  met uitvoering van  de motie Van Nieuwenhuizen (VVD) medio jaren negentig waarin de voltallige raad het college opriep om alles te doen om niet grondgebonden veehouderij te weren? Deze motie was sindsdien immers steeds de basis geweest van het beleid.
 10. Welke initiatieven gaat u nemen om deze vestiging van een (uitgebreide) niet grond gebonden veehouderij tegen te gaan? Bent u bijvoorbeeld voornemens om de totale vergunningaanvraag te toetsen aan milieu, – bouw, – diervriendelijkheid, – en omgevingswetvereisten en alles te doen om deze ontwikkeling tegen te gaan?
 11. Wit u de raad informeren over alle belangrijke ontwikkelingen in dit dossier en zeker niet overgaan tot enige vergunningverlening alvorens de raad hierover is geconsulteerd?

Michel Lambers

Back To Top