skip to Main Content

Verkeersoverlast Heense Molen

Steenbergen – De inwoners van Heense Molen hebben al vele jaren overlast van verkeer dat met te hoge snelheden dwars door de kern van hun buurtschap rijdt.

Waar op vrijwel alle plaatsen in Noord Brabant gevaarlijke doorgaande provinciale wegen uit de kernen worden geweerd is dat in het ver van Den Bosch gelegen Heense Molen nog ongewijzigd het geval. Het is geen wonder dat de bewoners onophoudelijk bij de provincie en gemeente aandacht vragen voor het probleem en vooral oplossingen vragen. De provincie heeft tot nu toe alleen waarschuwingsborden geplaatst, maar een echte oplossing is nooit geboden. Al zou het alleen maar het plaatsen van een snelheidscamera zijn die ook echt werkt. De paralelwegen zijn eigendom van de gemeente Steenbergen. Als het druk is door landbouwverkeer op de provinciale weg, dan kiezen veel automobilisten de gemakkelijke paralelwegen en schieten met hoge snelheid de tractoren voorbij.

De omwonenden hebben gevraagd om druppels op de paralelwegen aan te leggen maar om onduidelijke reden, waarover niet is overlegd, wordt gekozen voor verkeersdrempels die het landbouwverkeer in deze agrarische omgeving ernstig zullen belemmeren.

De Adviesraad voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan GVVP moet ook nog een advies uitbrengen en  de Volkspartij heeft gevraagd dit alsnog te doen. 

De Volkspartij in Steenbergen heeft na overleg met vertegenwoordigers van ZLTO en bewoners van Heense Molen vragen hierover gesteld aan het college van B&W in de hoop dat alsnog in overeenstemming met hen de beste maatregelen worden getroffen.

De beantwoording van de vragen zal maximaal een maand op zich laten wachten.

Steenbergen, 1 augustus 2021

Art. 40 vragen RvO Heense Molen

Geacht college.

Uit berichten in de pers en van belanghebbenden komen berichten dat uw college op de paralelwegen in Heense Molen verkeersdrempels wil aanleggen. Het probleem van de te hoge snelheden is op 11 november 2019 besproken in de oordeelsvormende vergadering op verzoek van  de heer D. Kouwen van de Volkspartij. https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/11-november/19:30/Verkeersveiligheid-Heense-Molen-Op-verzoek-van-de-heer-Kouwen-op-de-agenda-geplaatst

Het probleem richt zich met name op de snelheden op de hoofdrijbaan. Hierdoor ontstaan gevaar en hinder voor de aanwonenden. Voorgesteld is om met de provincie in overleg te gaan om de weg over te dragen aan de gemeente Steenbergen, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen om dat probleem op te lossen.

Wij verzoeken u de navolgende vragen te beantwoorden.

  1. ZLTO en omwonenden hebben medegedeeld dat zij de voorgenomen snelheidsdrempels te ernstig belemmerend vinden voor leefbaarheid en bedrijfsvoering en pleiten voor druppels. Waarom is dit geen reële optie?
  2. Wanneer heeft overleg plaats gevonden met ZLTO en de bewoners over de aanleg van verkeersdrempels en kunt u de verslagen van overleg aan de raad ter beschikking stellen, tegelijk met de beantwoording van deze vragen?
  3. Welke mogelijkheden heeft het college overwogen om de snelheid te remmen en waarom is gekozen voor het aanleggen van drempels in plaats van andere maatregelen?
  4. Is overwogen, zoals door de bewoners voorgesteld, om een 30 kilometerzone in te richten conform de CROW richtlijnen waardoor ook snelheidscontroles mogelijk worden?
  5. Tijdens de bespreking van het door de heer Kouwen van de Volkspartij voorgelegde probleem van de verkeerssituatie heeft de portefeuillehouder over de paralelwegen verklaard dat dit wordt opgepakt in het kader van het GVVP. Daarbij behoort, na vaststelling van het amendement, ook dat overleg plaats vindt met de Adviesraad.. Wanneer gaat dat gebeuren?
  6. Uit de pers begrijpen wij dat er door het rijk subsidie aan de gemeente is verstrekt. Hoeveel is dat en onder welke voorwaarden?
  7. Welk bedrag voor de aanleg van snelheidsdrempels blijft voor de gemeente Steenbergen?
  8. De verkeersoverlast op de Heense Molen is een onderwerp dat raad bovenmatig interesseert en waarover uitvoerig is gesproken met uw college. Waarom is de raad niet betrokken bij het voornemen om drempels in de paralelwegen te leggen.

Namens de fractie van de Volkspartij,

Michel Lambers.

Back To Top