skip to Main Content

GVVP met amendementen akkoord

SteenbergenIn December 2017 werden het college, de gemeenteraad en de inwoners verrast door de toenmalige wethouder, die als antwoord op vragen over de Burgemeester van Loonstraat aangaf dat er een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan – het GVVP – zou komen. Dat plan zou alle verkeersproblemen in onze gemeente oplossen.

Oordeelvormende vergadering

Tijdens de oordeelvormende vergadering op 13 januari 2021 heeft de Volkspartij duidelijk gemaakt dat het rapport dat er nu lag, ver beneden elke verwachting was. De afgelopen 3 jaar was alles dat met verkeer te maken had door het college aan het GVVP gehangen. Daardoor waren de verwachtingen hoog gespannen. Het rapport dat we kregen voorgeschoteld was daardoor zeer teleurstellend. Had dít rapport € 365.000 gekost? Het bleek nauwelijks meer dan een agenda voor de komende 10 jaar. De basis waarvoor het GVVP in het leven was geroepen in 2017, het ontlasten van de Burgemeester van Loonstraat, stond zelfs pas voor 2028 gepland.

Ed Hobo drukte zich luid en duidelijk uit: “met dit GVVP kan de Volkspartij nooit akkoord gaan. Het moet sterk aangepast worden en desnoods herschreven. De wensen van onze inwoners moeten beter tot hun recht komen, de Burgemeester van Loonstraat moet een hogere prioriteit krijgen en Bureau Kragten moet eruit.” Het antwoord op dit rapport was duidelijk: “Niet goed, mits….”

10 keer vergaderen

Ook andere partijen waren niet tevreden met het resultaat van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en er werd besloten om de regie in eigen hand te nemen. Achter de schermen is intensief overleg geweest tussen bijna alle politieke partijen in Steenbergen. Het kostte maar liefst tien overleggen om ‘n compleet en breed gedragen amendement te maken dat voldeed aan ieders wensen, alsmede enkele moties. Omdat er intussen al projecten waren opgestart uit het GVVP en er daarvoor subsidies waren gekregen, werd door het amendement de stemming onder de partijen gewijzigd in: “Akkoord, maar…”

Adviesraad

Het college wordt opgedragen om een adviesraad in te richten, die het college gevraagd en ongevraagd informeert over verkeerskundige onderwerpen, zoals de mogelijkheden voor de aanleg van een rondweg Steenbergen-West, (rapport 4e kwartaal 2021) en tevens over de mogelijkheden van een oostelijke ontsluiting Dinteloord (rapport 1 kwartaal 2022). In deze adviesraad zouden tenminste leden uit alle zes kernen moeten plaatsnemen.

Meldpunt voor burgers

Een meldpunt voor burgers en ondernemers voor het signaleren van verkeerssituaties in de gemeente Steenbergen die gevaarlijk zijn of dringend aanpassing behoeven;

Eigen ambtenaren inzetten voor GVVP

Een vijfde punt is dat de gemeente eigen ambtenaren in moet zetten en pas in tweede instantie externe deskundigheid mag inroepen. Externe inhuur zal niet plaatsvinden in de vorm van uitbesteding aan een extern bureau, doch slechts als aanvulling van de eigen ambtelijke bezetting.

Naast het amendement zijn ook nog een amendement en moties aangenomen om de fietspaden van Steenbergen en Nieuw-Vossemeer naar Bergen op Zoom aan te pakken, de recreatieve paden te bekijken en om een drempelschouw te doen om het nut en noodzaak van alle verkeersdrempels in kaart te brengen.

Nagenoeg alle kritieken die de Volkspartij had op het oorspronkelijke GVVP zijn door middel van de amendementen aangepast.

Back To Top