skip to Main Content

Volkspartij dient motie Afvalstoffenverordening 2019 in

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, aan de orde zijnde agendapunt 8 betreffende Afvalstoffenverordening 2019.

Overwegende dat:

– Stichting Dintelkat te Dinteloord een stichting is zonder winstoogmerk;
– Stichting Dintelkat geen asiel is maar wel een rusthuis voor voornamelijk oude katten;
– Stichting Dintelkat graag kleding zou willen inzamelen om zo financiële ruimte te krijgen;
– Stichting Dintelkat graag erkenning en steun van college en gemeenteraad zou willen;
– Stichting Dintelkat alle moeite doet om financieel onafhankelijk te zijn;
– Stichting Dintelkat ongeveer 50 katten huisvest;
– Stichting Dintelkat veel katten krijgt aangeboden van vooral vaak terminale ouderen;
– Stichting Dintelkat op deze manier heel goed en sociaal lokaal gericht werk doet;
– Stichting Dintelkat zelf geen CBF kan aanvragen omdat ze hiervoor te klein zijn;
– Stichting Dintelkat heeft wel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling);
– Stichting Dintelkat zeer nauw samen werkt met de landelijke stichting Dierenlot;
– Stichting Dierenlot zelfstandig ook kleding in zamelt;

Draagt het college op:

1. Het uitvoeringsbesluit op dit onderdeel te wijzigen zodat het alleenrecht voor het inzamelen van kleding niet berust bij de Kringloper.
2. Zo spoedig als mogelijk het uitvoeringsbesluit te wijzigen en de Stichting Dintelkat toe te staan om kleding in te zamelen.
3. De mogelijkheid tot het permanent inzamelen van gebruikte kleding ook toe te staan aan lokale verenigingen en stichtingen in de gemeente Steenbergen, zoals sport- en culturele verenigingen, scouting en overige niet commerciële jeugdwerkinstellingen en soortgelijke goede doelen organisaties mits beschikkend over de ANBI status dan wel het CBF keurmerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Volkspartij.

Steenbergen 21 november 2018

Ger de Neve

Back To Top