skip to Main Content

WOB verzoek samenstelling coalitie

Geachte heer van den Belt, geachte heer Zijlmans,  geachte mevrouw Van der Meer.

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft de politieke partij Gewoon Lokaal het initiatief genomen om te onderhandelen over de samenstelling van de coalitie in de periode 2018-2022.

Door de fractie van de Volkspartij is op 27 mei 2018 aan de burgemeester/ voorzitter van de raad van de gemeente Steenbergen verzocht te bewerkstelligen dat de verslagen welke werden opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente Steenbergen notulist ten behoeve van de informateur/ formateur belast met het onderzoek naar de mogelijkheden van de vorming van een coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar te stellen aan de leden van de gemeenteraad. Voor de inhoudelijke motivatie wordt verwezen naar de inhoud van de correspondentie.

Dit verzoek dat als bijlage hierbij gaat is door de burgemeester op 31 mei 2018 doorgezonden aan de informateur/ formateur de heer C.F. Zijlmans. Kopieën van de bevestigingbrief van de burgemeester en de brief van de burgemeester aan de heer Zijlmans gaan als bijlage hierbij.

De informateur/ formateur de heer Zijlmans heeft op 6 juni 2018 per e-mail bericht dat hij in functie van formateur het niet wenselijk en gepast vindt en daarom niet wil ingaan op dat verzoek omdat in de gesprekken veel persoonlijke informatie is gedeeld. Verwezen wordt naar de openbare behandeling in de gemeenteraad op 11 juni 2018.

De fractie van de Volkspartij vindt het van substantieel belang bij de behandeling van de benoeming van de beoogde wethouders en daarmee feitelijk de vaststelling van de samenstelling van de coalitie te kunnen beschikken over alle bestuurlijke informatie  om te kunnen beoordelen of de vorming van de coalitie naar behoren is verlopen. Bovendien wenst de fractie van de Volkspartij te kunnen onderzoeken en op basis van eigen afweging te kunnen bepalen of de samenstelling van de coalitie op zuivere gronden heeft plaats gevonden. De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad geeft alle aanleiding te kunnen stellen dat andere en meer recht doende aan de wens van de kiezer keuzes gemaakt hadden kunnen en wellicht moeten worden. Dat wordt met name gevoed door de  waarneming dat de voorzitter en fractievoorzitter van de politieke partij Gewoon Lokaal in twee gesprekken heel nadrukkelijk hebben gestuurd op vorming van een college waarin zowel Gewoon Lokaal als Volkspartij vertegenwoordigd zouden zijn. Naar is medegedeeld tijdens een derde bijeenkomst en ook als zodanig genotuleerd is dat duidelijk uitgesproken voornemen verlaten na een intern overleg van Gewoon Lokaal. Tijdens de eerste twee besprekingen was er volop wil tot samenwerking.

De leden van de fractie van Gewoon Lokaal en niet uit te sluiten mogelijk ook de overige leden van de vereniging Gewoon Lokaal hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van de besprekingen tussen de (in)formateur, voorzitter en fractievoorzitter van Gewoon Lokaal en de vertegenwoordigers van de overige politieke partijen die betrokken waren bij de informatie- en mogelijk ook formatiebesprekingen. Dat geldt niet alle leden van de gemeenteraad , in het bijzonder niet de leden van de fractie van de Volkspartij. Dat leidt tot ongelijkheid van kennis onder de raadsleden en belemmert daardoor het democratische onderzoek- en besluitvormingsproces. Hierdoor is het  integer en evenwichtig kunnen maken van keuzes niet of minder mogelijk, hetwelk schadelijk is voor de kwaliteit, beeldvorming en transparantie van het openbaar bestuur.

Met betrekking tot de opmerking van de (in)formateur in diens mail dat afgesproken is vertrouwelijk met de verslagen van het overleg om te gaan, merk ik op dat hierover heel kort is gesproken tijdens het overleg op 11 april 2018. Dit gebeurde omdat ik het minder prettig vond dat mijn privégezondheidssituatie in het overleg werd betrokken. Ik heb toen medegedeeld, dat ik dat geen onderwerp vond voor het overleg. Verder gaande afspraken zijn niet gemaakt en niet genotuleerd.

De leden van de fractie van de Volkspartij verzoeken met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur de burgemeester en/ of de informateur cq formateur, ieder waar het betreft diens bestuurlijke verantwoordelijkheid en/ of competentie zo spoedig mogelijk alle door de gemeentelijke notuliste opgemaakte verslagen van de besprekingen welke in het huis van de gemeente werden gevoerd door de informateur en de formateur als voorbereiding op de raadsvergaderingen van 11 juni 2018 en 5 juli 2018 openbaar beschikbaar te stellen aan de raad van de gemeente Steenbergen.

Het opleggen van geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet en/ of  artikel 10 Wet Openbaarheid van Bestuur is niet opportuun. Indien al sprake zou zijn van het vermelden van namen zal dat mogelijk openbaar gekozen leden van de gemeenteraad zijn, voor wie geldt dat dat behoort tot de uitoefening van hun functie. De mededeling van de informateur/ formateur dat hij het niet wenselijk en ook  niet gepast acht om deze informatie beschikbaar te stellen achten wij niet correct en slechts gebaseerd op persoonlijke overwegingen. Er is geen bestuursbesluit hierover genomen.

Uw reactie en besluit zien wij met belangstelling zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van de Volkspartij verblijft met vriendelijke groet,

Michel Lambers (fvz)

Kwartier 80

4651 WT Steenbergen

Tel 0167-564515 / 06 14809517

m.lambers@home.nl

 

Back To Top