skip to Main Content

Coalitievorming gemeente Steenbergen

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft de politieke partij Gewoon Lokaal het initiatief genomen om te onderhandelen over de samenstelling van de coalitie in de gemeente Steenbergen in de periode 2018-2022.

Daartoe heeft Gewoon Lokaal een informateur aangewezen. Er hebben met alle gekozen politieke partijen besprekingen plaats gevonden in het gemeentehuis van Steenbergen vanaf de eerste week van april 2018. Deze besprekingen werden genotuleerd door een ambtenaar van de gemeente Steenbergen. In de uitnodiging welke wij ontvingen is vermeld dat “uit gegaan zou worden van een open gesprek, waar aan het licht moest komen wat het beste is voor Steenbergen.”

In totaal was de Volkspartij aanwezig bij drie besprekingen. In de eerste twee werd op initiatief van Gewoon Lokaal ingezet op een samenwerking tussen Gewoon Lokaal en de Volkspartij, samen 11 zetels in de nieuw gekozen gemeenteraad. Tot het begin van de derde bespreking welke plaats vond op 17 april 2018 was het duidelijk dat die samenwerking de insteek was van het overleg.

Op 17 april 2018 heeft de informateur medegedeeld dat de zondag daaraan voorafgaand gesproken was met de achterban van Gewoon Lokaal, waarbij de conclusie was dat er geen draagvlak was om met de Volkspartij samen te werken.

De Volkspartij behaalde evenals Gewoon Lokaal twee zetels meer als in de vorige periode. De argumenten van Gewoon Lokaal dat de afwijzing van de Volkspartij is gebaseerd op (ontbreken van?) draagvlak, stabiliteit en vertrouwen kunnen wij niet toetsen en vooralsnog niet begrijpen.

Gewoon Lokaal heeft gesteld dat zij “bang is iedere maand te clashen”. De Volkspartij deelt die mening niet. De Volkspartij had als insteek om constructief actief te besturen in een samenstelling van de raad gevormd door meerdere partijen, waarbij de wethouders werden voorgedragen door Gewoon Lokaal, de Volkspartij en een derde partij welke in overleg zou worden gekozen. Bovenal is de Volkspartij van opvatting dat angst in het openbaar bestuur een slechte raadgever is.

De fractie van de Volkspartij wil evenals de leden van de fractie van Gewoon Lokaal zelf kunnen beoordelen “wat het beste is voor Steenbergen” zoals vermeld in de uitnodiging voor de coalitiebesprekingen. Dit is geen exclusief recht van een politieke groepering, maar komt alle leden van de gemeenteraad toe. Vergelijk de onlangs in het nationale parlement gevoerde discussie over de beschikbaarstelling van de gespreksverslagen over dividendbelasting aan alle leden van de tweede kamer en bovendien ook aan de media.

De informateur heeft geen verslag uit gebracht. Van de formateur werd op 24 mei 2018 een korte mail en het beoogde coalitieprogramma ontvangen. Meer informatie is bij de fractie van de Volkspartij niet beschikbaar.

Om tot zorgvuldige besluitvorming tijdens de raadsvergaderingen van 11 juni 2018 en 5 juli 2018 te komen, acht de fractie van de Volkspartij het noodzakelijk te kunnen beschikken over alle informatie welke heeft geleid tot de keuze van de samenstelling van de voorgestelde coalitie en college.

Het algemeen belang vergt dat de raad van de gemeente Steenbergen in haar geheel en niet beperkt tot slechts enkele leden van die raad kan beschikken over alle informatie welke nodig is om de voor de gemeente Steenbergen en haar inwoners beste keuze te kunnen maken.

De Volkspartij heeft de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad gevraagd te bewerkstelligen dat alle leden van de raad zo spoedig mogelijk in het bezit worden gesteld van alle door de gemeentelijke notuliste opgemaakte verslagen van de besprekingen welke werden in het huis van de gemeente werden gevoerd door de informateur en de formateur als voorbereiding op die raadsvergaderingen.
__________________________________________________________________________________

Voor informatie:
Volkspartij: Michel Lambers, 06 14809517

Back To Top