skip to Main Content

Aan de slag!

Coalitieakkoord 2019-2022 Gewoon Lokaal! – Volkspartij – CDA 

Inhoud

1. Voorwoord …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. Mens en samenleving …………………………………………………………………………………………………………………… 3
3. Kunst, cultuur en erfgoed …………………………………………………………………………………………………………….. 4
4. Leefomgeving en duurzaamheid ……………………………………………………………………………………………….. 5
5. Economie, toerisme en recreatie ………………………………………………………………………………………………… 7
6. Bestuur en dienstverlening ………………………………………………………………………………………………………….. 8
7. Financiën …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
8. Ter besluit ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1. Voorwoord

Nadat eind maart 2019 de situatie in de gemeente Steenbergen ontstond dat er een nieuwe coalitie nodig was, zijn wij, de fracties van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA, in een zorgvuldig proces dit nieuwe coalitieakkoord voor de resterende bestuursperiode overeengekomen. Onze gesprekken waren open en constructief. We hebben onze meningen gedeeld, onze verschillen overbrugd en concrete afspraken met elkaar gemaakt.

Stabiliteit in het bestuur van de gemeente Steenbergen voor de komende drie jaar staat voor ons voorop. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar de ruimte geven op die onderwerpen, die we in dit akkoord nog niet hebben voorzien. Ruimte voor de inbreng van de oppositiepartijen en voor andere meningen binnen onze eigen fracties.

Onze gemeente heeft in deze bestuursperiode flinke opgaven, zoals de energietransitie, vraagstukken rondom arbeidsmigratie, organisatieontwikkeling, Transformatie sociaal domein, Omgevingswet, etc. In dit akkoord hebben wij vooral afspraken gemaakt op die punten die wij van belang vinden voor een stabiele bestuursperiode en die aanvullen op beleid dat reeds is vastgesteld door de raad. Het is nu aan het nieuwe college om onze ambities concreet te vertalen naar acties en resultaten in de begroting 2020.

We gaan aan de slag!

 

2. Mens en samenleving

Mens en samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning. Wij vragen expliciet aandacht voor onze jongeren in de knel en de jeugdarmoede.
In 2022 bestaat Steenbergen 750 jaar en dat gaan we vieren in de hele gemeente!

Wonen

We gaan op zoek naar nieuwe woonlocaties in onze kernen. Voorafgaand inventariseren we naar welke soort woningen behoefte is, met name bij ouderen en starters.
We willen huizen die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van de kernen proberen te behouden. Hierover gaan we onder meer in gesprek met de woningbouwcoöperaties.

Maatschappelijk vastgoed

Het maatschappelijk vastgoed van onze gemeente is er om de daarvoor bestemde activiteiten op een goede manier te faciliteren. We gaan een visie ontwikkelen door voorafgaand te inventariseren wat we allemaal aan vastgoed hebben, hoe het wordt gebruikt door onze inwoners en wat zij er in de toekomst mee willen. Ook staat hierin welk vastgoed we willen behouden of verkopen (of sale-lease-back constructie). Daaruit volgt een keuze-voorstel met een financieel plaatje, waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. Investeringen in verduurzaming van het vastgoed nemen we mee, waarbij het uitgangspunt is dat die op termijn worden terugverdiend.

Binnen de mogelijkheden die wij hebben, zorgen we ervoor dat onze sportaccommodaties qua faciliteiten voldoen aan de eisen van de tijd.

Sport

Voor sport heeft de raad het beleidsplan Steenbergen Vitaal vastgesteld, maar nog geen middelen toegekend voor de uitvoering ervan. Wij kennen middelen toe, die goed onderbouwd en gecontroleerd door de raad kunnen worden uitgegeven.

Opvang vluchtelingen en statushouders

Wanneer het Rijk ons een taakstelling voor de opvang van vluchtelingen of statushouders oplegt, dan zullen wij daaraan voldoen. We leggen onszelf geen aanvullende taakstelling op. Statushouders stimuleren wij om zo snel mogelijk te integreren en wij begeleiden ze naar werk.

Jeugdwerk

We blijven veel aandacht besteden aan de jeugd die het nodig heeft. Maar we gaan ook aandacht geven aan de jeugd die het goed doet. Door jaarlijks met beide groepen in gesprek te gaan, krijgen we een goed beeld waar we hen kunnen helpen en we zullen op basis daarvan ons beleid maken.

Onderwijs

Uitgangspunt is dat wij in elke kern die basisonderwijs heeft, dit willen behouden.

Mantelzorg en vrijwilligers

Wij waarderen de inzet van de inwoners om elkaar te helpen in tijden waar dat nodig is. Daarom willen we beleid maken op mantelzorg en middelen vrijmaken om dat te stimuleren.
Voor vrijwilligers willen we jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst organiseren om hen te kunnen bedanken voor hun inzet.

 

3. Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden. Dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten. We geven verder uitvoering aan de erfgoednota “Van gemeentelijk erfgoed naar gemeenschappelijk erfgoed” en de Kunst- en Cultuurnota waaronder cultuureducatie.

Gummaruskerk

De Gummaruskerk is beeldbepalend voor Steenbergen. Er loopt nu een onderzoek dat duidelijkheid zal moeten geven over de huidige financiële situatie, de toekomstige functionele mogelijkheden en een advies voor vervolg. Ons uitgangspunt is dat de kerk zonder hulp van de gemeente exploitabel moet zijn en dat er geen culturele activiteiten vanuit ‘t Cromwiel overgeplaatst gaan worden naar de kerk.

’t Cromwiel

Steenbergen heeft ‘t Cromwiel als cultureel centrum met een theaterzaal ontwikkeld. Echter de cultuurfunctie is nu onderbelicht geraakt. Daarmee is versnippering ontstaan over diverse locaties. Wij willen het culturele hart weer terugbrengen in ’t Cromwiel en zullen culturele organisaties stimuleren om naar ’t Cromwiel te gaan.

 

4. Leefomgeving en duurzaamheid

Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. We streven naar evenwicht tussen verantwoord wonen en werken, zorg voor de natuur en beheersbaar houden van kosten. We geven verder uitvoering vaan het Natuurbeleidsplan en het Groenbeheerplan.

Energietransitie

De overheid heeft elke regio opgedragen om een Regionale Energiestrategie (RES) uit te werken. In de regio West-Brabant is een stuurgroep ingericht waar ook onze gemeente bestuurlijk in participeert. De gemeente is bereid om voor de RES 2030 uitvoering te geven aan de lokale opgave. Naast energiebesparing, het verduurzamen van de woningen en bedrijven is ook de grootschalige opwekking van duurzame energie door windturbines en zonnevelden nodig. Gezien onze ligging en beschikbare ruimte, verwachten we dat de regiogemeenten ons zullen vragen om meer te doen (of: een deel van hun opgave over te nemen). Wij zijn echter niet bereid om onze opgave te verhogen.

Onze inwoners willen we faciliteren bij het verduurzamen van hun woningen. Het Rijk stimuleert dat al met diverse maatregelen. Waar dat kan zullen wij dat pakket verstevigen.

Windenergie en de opgave energietransitie 2030

Wij ontkomen er niet aan dat we als gevolg van het nationale klimaatbeleid voor 2030 ook een opgave voor de realisatie van windenergie hebben. Deze opgave wordt via het Rijk en de provincie aan ons opgelegd. Wij willen voor 2030 maximaal voldoen aan de bijbehorende opgave voor de energietransitie van de gemeente Steenbergen.

Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor het gebruiken van zonne-energie, maar we willen voorkomen dat er in de Karolinapolder mega-windturbines geplaatst worden. Om deze (ruimtelijk) onverantwoorde windturbines te voorkomen en om toch aan de opgave voor windenergie te voldoen, staan wij toe dat er langs het Volkerak in de Dinteloordse polders in een lijnopstelling maximaal 8 windturbines (gezien vanuit Dinteloord in de richting Steenbergen) met een tiphoogte lager dan 150 meter worden geplaatst. De realisatie van deze windturbines kan worden gecombineerd met maximaal 30 hectare zonnepanelen. De resterende opgave 60 ha zonnepanelen wordt eveneens ingevuld.

Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij gaan in deze bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines te plaatsen.

Milieustraat

De milieustraat willen we op de huidige locatie behouden. Doorontwikkeling ervan moet plaatsvinden, gericht op het verbeteren van de afvalafscheiding, betere controle en kostenbeheersing.

Arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten, die hier kortdurend werken, streven wij naar huisvesting dichtbij de bedrijven waar zij werken. Dat is maatwerk, waarbij grootschalige locaties, voor arbeidsmigranten die hier werken, onze voorkeur hebben vanwege de scherpe kaders die wij willen stellen met betrekking tot 24/7 professioneel beheer, goede woon- en leefvoorzieningen, optimalisering van de verkeersafwikkeling, enzovoort..

Bedrijven en uitzendbureaus zijn primair verantwoordelijk voor goede huisvesting en voorzieningen. De gemeente sluit met hen daarover convenanten af met heldere afspraken. Bij nieuw te vestigen bedrijven nemen we de verantwoordelijkheid voor adequate huisvesting op in de vergunningverlening.

Met de bedrijven gaan we in gesprek om de aankoop van huizen in de wijken en kernen voor deze groep arbeidsmigranten te stoppen. Daarmee willen we overlast aanpakken. We zullen toezicht en handhaving in de wijken aanscherpen.

Daarentegen zijn de arbeidsmigranten die langdurig bij ons blijven welkom in de wijken en kernen. We helpen hen om snel te integreren.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Er zijn diverse verkeersknelpunten die wij willen oplossen. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (“GVVP”) is eind 2019 gereed, waar nodig gaan we extra investeren. Zodra het GVVP er is, zullen we prioriteren en keuzes maken. Wij willen de volgende knelpunten prioriteit geven: onveilige situaties voor fietsers, betere doorstroming zwaar verkeer, parkeren voor vrachtwagens en veilig oversteken.

Onderdeel van het GVVP is ook een analyse van de gebruiksmogelijkheden van de Markt in Steenbergen. Het gaat dan om zaken als doorstroommogelijkheden, parkeren en openstelling.

Openbaar groen

De buitenruimte en met name de entrees (rotondes etc.) dienen representatief te zijn voor onze gemeente. Groenbeheer en onkruidbestrijding willen we in overleg met de bewoners tot stand laten komen. Met de reeds gereserveerde middelen willen we invulling geven aan het creëren van nieuwe natuur.

 

5. Economie, toerisme en recreatie

De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en sociale structuur van een gemeente, kortom op heel de gemeenschap.

Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen.

Ontwikkeling economie

Wij willen dat onze gemeente heel toegankelijk en klantvriendelijk is voor bedrijven die werkgelegenheid meebrengen en bijdragen aan de diversiteit van onze economie. Onze ambtenaren moeten betrokken acquisiteurs zijn, die proactief en snel potentiële bedrijven van dienst zijn met informatie en het beantwoorden van hun vragen. Deze acquisiteurs stimuleren de juiste bedrijven om zich hier te vestigen. Om onze aantrekkingskracht te verbeteren willen wij een marketing, acquisitie en PR plan opstellen en voor de uitvoering ervan middelen vrijmaken.

We willen een brede economische visie ontwikkelen voor alle aspecten van onze economie, waarin we kijken naar economische trends en ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. En op basis daarvan een economische strategie met uitvoeringsprogramma ontwikkelen, niet alleen voor de korte maar ook de lange termijn en rekening houdend met in 2019 ingezet beleid.

Toenemende leegstand in de winkelstraten van onze kernen is een feit waar we niet omheen kunnen. Initiatieven en plannen van de ondernemers daar ondersteunen we en sturen we eventueel bij.

We onderzoeken de mogelijkheid naar een locatie (“Duurzaamheidspark”) binnen onze gemeente waar iedereen in de regio naar toe kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, financiering, subsidies, bouwplannen, etc. etc. Wij stimuleren bestaande en acquireren nieuwe bedrijven, met een aanbod gericht op duurzaamheid, om zich daar te vestigen.

Lokale ondernemers willen we meer betrekken bij het inkoopbeleid van de gemeente, zodat zij binnen de wettelijke mogelijkheden meer kansen krijgen om opdrachten bij de gemeente binnen te halen.

Wij willen de bijstandsregeling voor zelfstandigen beter bereikbaar maken voor die zelfstandigen die dat nodig hebben in moeilijke tijden.

Recreatie en toerisme

Het huidige ingezette beleid van onze gemeente willen we voortzetten.

Wij starten overleg met Rijkswaterstaat om het dijkpad langs het Schelde-Rijnkanaal beter toegankelijk te maken voor recreatief gebruik door lopers en fietsers. We willen de recreatieve beleving van het gebied uitbreiden. We kiezen voor een faciliterende rol, ook om een pad langs het Krammer-Volkerak gerealiseerd te krijgen.

De aangekochte loodsen aan de Schansdijk hebben nog een zinvolle (recreatieve of andere) bestemming nodig, anders kan de gemeente deze beter verkopen.

Een evenement organiseren brengt voor de aanvrager ervan veel administratieve lasten mee, die wij waar mogelijk willen terugbrengen.

2e supermarkt Dinteloord

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor onze kernen. De gemeente is voorwaardenscheppend voor initiatieven van ondernemers, die voor eigen rekening en risico daarin willen investeren. Het initiatief voor een supermarkt in de Karel Doormanstraat in Dinteloord staan wij toe, maar we geven geen ruimte voor een andere bestemming op deze locatie of meer detailhandel buiten de kern.

AFC

De ontwikkeling van het Agro Food Cluster willen we in deze bestuursperiode zorgvuldig en goed afronden. Van uitbreiding van het AFC ten Zuiden van de Noordlangeweg zal in deze bestuursperiode geen sprake zijn.

Kop van Zuid

Wij willen op deze mooie plaats van onze gemeente de mogelijkheid creëren om een appartementencomplex, of andere vormen van woningbouw, te realiseren.

 

6. Bestuur en dienstverlening

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk.
Wij onderschrijven het visiedocument Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal en brengen dit waar mogelijk tot uitvoering.
In de komende periode werken we de Toekomstvisie uit in nauwe samenspraak met inwoners en bedrijven.

Visie op dienstverlening

Onze gemeente en ons bestuur moeten dichtbij en naast de inwoner staan. De inwoner is leidend in zijn behoeften en binnen de afgesproken (wettelijke) kaders faciliteert de gemeente haar inwoners. De komst van kerncoördinatoren draagt daaraan bij. Zij zijn de contactpersonen, ook voor stichtingen en verenigingen, die initiatieven in onze kernen willen nemen.

Een klacht, een wens, verzoek om informatie of de melding van een storing willen wij faciliteren door dit voor onze inwoners op de gemakkelijkste manier te regelen. Zij moeten zowel persoonlijk als digitaal contact op kunnen nemen met de gemeente.

Wij willen ook een uitbreiding van het aantal producten, dat je eenvoudig digitaal af kunt nemen. Ook documenten van de gemeenten dienen verder toegankelijk te worden gemaakt voor onze inwoners en bedrijven.

Veiligheid

Om de veiligheid te verhogen op plaatsen die daarom vragen, zijn extra mobiel cameratoezicht en de inzet van boa’s goede hulpmiddelen. Wij zetten vooral in op het toezicht dat op willekeurige tijden plaatsvindt. We streven naar een volledig dekkend netwerk van buurtpreventieteams.

Interne organisatie

Het lopende proces om de interne organisatie verder te versterken, ondersteunen wij. Ons gemeentelijk apparaat moet kwalitatief, effectief en efficiënt zijn ingericht. Een cultuurverandering is daarvoor nodig. De koppeling van ambitie, beleid en financiën krijgt aandacht om (nog) meer discipline in de toekenning van mensen en middelen te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat het college voor de ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie concrete doelstellingen formuleert en daarover jaarlijks de voortgang rapporteert.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat de burgemeester en de wethouders dichtbij de inwoners staan en zichtbaar zijn. Direct contact tussen hen en de pers heeft onze voorkeur.

Relatie raad-college-coalitie

Stabiliteit en continuïteit van het bestuur van de gemeente zijn belangrijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnen de coalitie elkaar goed op de hoogte houden van onze meningen over onderwerpen die gaan komen en waar nodig zullen we die overbruggen. De raad stelt de kaders en het college geven we de ruimte om de uitvoering voor haar rekening te nemen.

 

7. Financiën

Steenbergen mag trots zijn op het solide financiële beleid. Ieder jaar slagen we er in om een sluitend “huishoudboekje” te maken. Onze financiële buffers zijn ruim voldoende. Een mooie uitgangspositie die we vast willen houden naar de toekomst.

Meerjarenperspectief

Het ziet er naar uit dat 2020 en 2021 financieel wat lastiger zullen zijn voor onze gemeente. De jaren daarna zien er goed uit. De conclusie is dan ook dat wij door het slim en anders inzetten van budgetten voldoende ruimte kunnen vrijmaken voor het realiseren van onze ambities, zonder dat de lasten van onze inwoners worden verzwaard (los van de jaarlijkse inflatie). Vanaf 2021 bouwen we ruimte in de begroting voor € 250.000 in 2021 naar € 750.000 in 2023. Daarmee ontstaat voor de komende jaren een investeringsvolume van 15 miljoen. Deze ruimte kunnen we inzetten voor investeringen die voortkomen uit de Toekomstvisie.

Financieel beleid

De raad moet leidend zijn over de financiën van de gemeente. In de perspectiefnota, begroting en tussentijdse rapportages kan de raad aangeven wat zij wil aan nieuw beleid en of daar ruimte voor is of dat er geput moet worden uit de algemene middelen.

Belastingdruk

De totale belastingdruk voor onze inwoners en bedrijven willen we laten onderzoeken en vergelijken met andere gemeenten. Dat geeft een feitelijk beeld en op basis daarvan kunnen we verder beleid maken. Zo kunnen we een afweging maken over bijvoorbeeld de rioolheffing, waarbij nu een alleenstaande net zoveel betaalt als een groot bedrijf. We gaan met elkaar na het onderzoek in gesprek over een eventuele andere verdeling van de lasten.

De totale belastingdruk wordt maximaal verhoogd met loon- en prijsstijgingen (inflatievolgend).

Belastingen

We gaan de hondenbelasting in 2021 afschaffen. Dat geeft ons de tijd om nieuw beleid te maken rondom de diverse voorzieningen (afvalbakken, boa toezicht, zakjes, folders, hondenspeelveldjes, etc), die nu uit de hondenbelasting worden gedekt.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing streven we ernaar om de kosten voor de inwoners laag te houden. De VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling van maximaal 100 kg afval per inwoner per jaar streven we na. De milieustraat moet gratis toegankelijk blijven voor onze inwoners.

In opdracht van een speciaal ingerichte stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en ondernemers, is een onderzoek gestart naar de reclamebelasting. Het doel is om inzicht en advies te krijgen over een (eventueel nieuw) systeem dat uitgaat van een betere verdeling, maar ook efficiënter en effectiever is. Zodra het rapport gereed is, zullen wij daarover een standpunt innemen.

GVVP

In de huidige begroting is al een stevig financieel fundament gelegd voor de plannen die voortkomen uit het GVVP. Wij zetten deze middelen (ruim € 1,5 miljoen) in om te kunnen handelen waar dat nodig is. Aanvullende maatregelen worden gefinancierd vanuit het investeringsvolume wat we inbouwen in de begroting.

8. Ter besluit

Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen onder voorzitterschap van René Mol (formateur) en is vervolgens met de achterbannen van onze partijen besproken en namens hen op 9 mei 2019 ondertekend voor akkoord door de fractievoorzitters:

  • Maurice Remery Gewoon Lokaal!
  • Michel Lambers Volkspartij
  • Jeroen Weerdenburg CDA
  • René Mol formateur
Back To Top