skip to Main Content

Volkspartij stelt artikel 40 vragen over bandenspanningsactie

Steenbergen – Het college van Steenbergen laat kostbaar belastinggeld in lucht opgaan door een bandenspanningsactie op te zetten, waarbij op diverse plaatsen in de gemeente inwoners de bandendruk van hun auto kunnen laten controleren, “omdat dat goed is voor het milieu”, aldus de verantwoordelijk wethouder Wilma Baartmans. Omdat deze niet duurzame geldverspilling buitenproportioneel is, heeft de Volkspartij hier Art. 40 vragen over gesteld.

De gemeente Steenbergen gaat in de maand juli op meerdere plaatsen een bandenspanningsactie houden. Dit komt er op neer, dat autobezitters een kaartje kunnen krijgen waarna een medewerker van de stichting Band op Spanning de luchtdruk controleert en tips en adviezen achterlaat voor energiebewust rijden.

De fractie van de Volkspartij vindt dit verspilling van belastinggeld van de inwoners van de gemeente Steenbergen, omdat het op orde houden van de bandenspanning behoort tot het normaal onderhoud, vergelijkbaar met het vullen van het ruitensproeiertankje en regelmatig geven van een kleine of grote beurt. Ook daarmee behoeft de gemeentelijke overheid zich niet te bemoeien; de gemeente gaat ook geen huizen schilderen of boodschappen doen. Bovendien verdringt de overheid, hoe klein dan ook, hiermee de werkzaamheden welke in de reguliere markt of zelfs arbeidstoeleiding voor uitkeringsgerechtigden, kunnen worden verzorgd.

De gemeente Steenbergen heeft een energiesubsidie ontvangen van de rijksoverheid van ruim € 137.000,00. Evenals in bijvoorbeeld Roosendaal en andere West Brabantse gemeenten zou dit geld worden ingezet om aan de inwoners bonnen te verstrekken waarmee energiebesparende lampen, radiatorfolie, en dergelijke zouden kunnen worden aangeschaft. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft wethouder Baartmans meegedeeld dat de bandenspanningsactie ook uit de subsidie zou worden betaald.

De fractie van de Volkspartij vindt dit verspilling van overheidsgeld dat bovendien toekomt aan de inwoners van de gemeente Steenbergen. Auto eigenaren weten de weg naar hun eigen vertrouwde en  betrouwbare garage in de eigen woonplaats toch wel te vinden als dat nodig is.

De fractie van de Volkspartij heeft daarom gevraagd aan het college van B&W hoeveel de inwoners van de gemeente Steenbergen gaan ontvangen van de energiesubsidie en wanneer dat het geval zal zijn. Bovendien wil de Volkspartij weten hoeveel de bandenspanningsactie heeft gekost en hoeveel geld aan de strijkstok blijft hangen voor de uitvoering van de maatregelen.

Geacht college.

Op 31 december 2020 heeft mevrouw J. van Bers-Roelands artikel 40 vragen gesteld aan het college over de toepassing van de RRE. Ook de heer J. Veraart van de fractie van Gewoon Lokaal heeft overigens meermalen aandacht gevraagd voor benutting van de mogelijkheden ten behoeve van woningeigenaren en huurders. Uw college heeft deze vragen beantwoord op 2 februari 2021. Hierin is onder meer aangegeven dat een aanvraag is gedaan voor een subsidie ad € 137.066,99. Ik citeer hieronder deels het antwoord 7 in uw reactie:

7. Kunnen de inwoners van de gemeente Steenbergen, met name de huiseigenaren, na ontvangst van een dergelijke subsidie alsnog rekenen op een soortgelijke geste als in de gemeente Roosendaal ca is gedaan? Eigenaren van een koopwoning, huurders en minima zijn de doelgroepen die wij in onze aanvraag RREW hebben opgenomen. Als onze aanvraag wordt toegekend, zullen wij onder meer een cadeaubonactie voor al deze doelgroepen uitvoeren. Deze cadeaubon kan worden ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen zoals ledlampen en radiatorfolie. . . . . .

In een ronkend persbericht op 8 juli 2021 maakt uw college melding van een actie “Band op  spanning” waarvoor de aftrap wordt gegeven op 16 juli 2021 door niet minder dan wethouder Baartmans zelf. https://www.gemeente-steenbergen.nl/nieuws_en_persberichten/gratis_controle_bandenspanning_tijdens_actie__band_op_spanning__/

De uitvoering vindt plaats vindt plaats door Band op Spanning een stichting onder meer opgezet door ANWB, Triodos, gemeente Urechtse Heuvelrug en Unica . Over de werking van deze stichting is ook nog wel wat kritiek te vinden in de maatschappij. Het heeft alles in zich van een ontwikkelend verdienmodel, waarvoor lokale overheden gemakkelijk enthousiast te maken zijn. https://www.marketingfacts.nl/berichten/band-op-spanning-slimme-marketing-van-lucht

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft de wethouder medegedeeld dat de kosten van de bandenspanningsactie worden vergoed uit de rijksbijdrage van €137.000,00.

De fractie van de Volkspartij verzoekt uw college de navolgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat kost deze bandenspanningsactie voor de gemeente Steenbergen?
  2. Wordt deze gefinancierd uit de aangevraagde subsidie ad € 137.066,99?
  3. Acht uw college zich bevoegd om zonder instemming van de raad te bepalen op welke wijze de verkregen subsidie wordt verdeeld?
  4. Kunt u het collegebesluit én het raadsbesluit overleggen waaruit blijkt dat aan deze bandenspanningsactie wordt mede gedaan en opdracht tot maken van kosten is verleend?
  5. Past deze actie in het antwoord 7 dat u gaf aan mevrouw Van Bers van de Volkspartij op 2 februari 2021?  Citaat: Eigenaren van een koopwoning, huurders en minima zijn de doelgroepen die wij in onze aanvraag RREW hebben opgenomen. Als onze aanvraag wordt toegekend, zullen wij onder meer een cadeaubonactie voor al deze doelgroepen uitvoeren. Deze cadeaubon kan worden ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen zoals ledlampen en radiatorfolie. . . . . .
  6. Waarom gaat de lokale overheid werkzaamheden verrichten die voor iedereen laagdrempelig bij de lokale garagebedrijven voor lage kosten kunnen worden verricht? 
  7. Is het college met de fractie van de Volkspartij niet van mening dat hierdoor sprake is van verdringing welke juist door de lokale overheid tegen gegaan moet worden, hoe klein het incident ook is? Immers heel eenvoudig hadden voor deze actie, voor zover al door de raad gewenst, uitkeringsgerechtigden kunnen worden ingezet in de opmaat naar passend werk. https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20170323-brief-parlement-wet-verdringingstoets.pdf
  8. Wanneer kan de raad een voorstel of ten minste raadsmededeling ontvangen waaruit blijkt hoe de cadeaubonactie wordt ingericht voor de eerder genoemde doelgroepen?
  9. Wilt u gespecificeerd aangeven hoeveel geld uit de verkregen subsidie rechtstreeks wordt uitgekeerd en hoeveel geld blijft hangen bij overhead, advies en implementatie en andere alternatieve acties zoals de bandenspanningsactie?
  10. Wanneer kunnen de eigenaren van een koopwoning, huurders en minima de cadeaubonnen ontvangen en kunt u aangeven hoeveel zij krijgen?
Back To Top