skip to Main Content

Amendement GVVP Steenbergen

Steenbergen, 20 januari 2021.

Onderstaand persbericht is verstuurd naar de media ter aankondiging van een hopelijk raadsbreed amendement.

De gemeenteraad van Steenbergen behandelt in de raadsvergadering op donderdag 28 januari 2021 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Eerder, exact drie jaar geleden verraste het toenmalige college van B&W de raad en inwoners van de gemeente Steenbergen die hadden verzocht een einde te maken aan de gevaarlijke wegsituatie van de N 257, in de bebouwde kom van Steenbergen bekend als de Burgemeester van Loonstraat. De Volkspartij had hiervoor een motie ingediend om een verkeerscirculatie plan uit te voeren en D66 diende een motie in om de kosten van een Rondweg West te onderzoeken. Met een echt GVVP kon de hele raad instemmen omdat dat de oplossing zou bieden voor het aanpakken van de gevaarlijkste punten in de gehele gemeente Steenbergen. Volkspartij en D66 trokken hun motie in nadat de wethouder de gemeenteraad  had toegezegd op vragen van Volkspartij en D66een duidelijke omschrijving van het voorgestelde GVVP te geven en te verzekeren dat de kosten en het tijdpad van een Rondweg West meegenomen zouden worden.

Het GVVP is inmiddels besproken in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad, waarbij meerdere fracties en met name de omwonenden van de Burgemeester van Loonstraat hun teleurstelling uitspraken over het ontbreken van concrete maatregelen om de overlast van het drukke verkeer op de Burgemeester van Loonstraat in een keer goed aan te pakken. De extern aangestelde verkeersdeskundigen noemen in het GVVP meerdere onderwerpen van onderzoek zoals het opstellen van een nota parkeernormen, het aanleggen van een wandelroute langs het Volkerak en het opstellen van een handboek verkeer, maar de ambitie voor het aanleggen van een Randweg West werd pas opgenomen in de meerjarenplanning 2026-2030. Dat was niet wat de raad hiervan had verwacht. De raadsleden wensen een snelle oplossing voor de verkeerssituatie op de N 257. Over het GVVP is daarom uitgebreid gesproken in de oordeelsvormende vergadering waarbij meerdere partijen verbeteringsvoorstellen aan kondigden.

De fractie van de Volkspartij heeft een amendement voorbereid dat zal worden voorgelegd aan de fracties in de gemeenteraad. In het wijzigingsvoorstel zal worden voorgesteld om in plaats van een verkeersdeskundige van een extern bureau de eigen ambtenaren van de gemeente Steenbergen, die beschikken over ruime ervaring en kennis in samenwerking met een vertegenwoordiging van de belanghebbenden van de Burgemeester van Loonstraat en een (of meer) vertegenwoordigers van de kernen in de gemeente Steenbergen waar knelpunten ernstig zijn, te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een rondweg in Steenbergen om het doorgaand verkeer van de N257 te weren en advies uit te brengen over andere knelpunten in de gemeente Steenbergen die dringend aangepakt moeten worden.

Daarnaast zal worden voorgesteld een goed bereikbaar meldpunt in te richten waar inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen gevaarlijke situaties en problemen die dringend opgelost moeten worden te melden.

Hierdoor is inzet van een extern adviesbureau nu niet nodig en kunnen de eigen deskundige ambtenaren college en raad het beste adviseren, waarbij door de inbreng van de betrokken burgers geen dingen over het hoofd kunnen worden gezien.

Het amendement zal de komende dagen aan de raadsfracties worden voorgelegd zodat zij kunnen oordelen of zij dat willen ondersteunen. Het is van belang dat er nu snel een antwoord komt op de vragen die drie jaar geleden werden gesteld om het verkeersprobleem op de Burgemeester van Loonstraat weg te nemen.

___________________________________________________________________________

Voor informatie:

Namens de fractie van de Volkspartij.

Michel Lambers                  

06 14809517                      

Back To Top