skip to Main Content

Volkspartij dient motie van afkeuring in tegen wethouder Cor van Geel

Omdat het artikel in de Steenbergse Courant/Kijkopsteenbergen.nl absoluut niet volledig is en wederom slechts van één kant wordt belicht, krijgt u hierbij de juiste context over de reden waarom er een motie van afkeuring tegen wethouder Cor van Geel is ingediend. De Volkspartij wil meer transparantie vanuit de gemeente voor de bevolking. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en daar gaan we voor. De gemeenteraad heeft een controlerende taak en behoort daarvoor de benodigde informatie te krijgen van het college. De enorme tekorten van 1,6 mln die zijn ontstaan bij jeugdzorg waren vóór de verkiezingen bekend bij de wethouder, maar zijn pas na de verkiezingen door hem aan de raad medegedeeld. Normaal gesproken krijgt een wethouder of een minister een motie van wantrouwen bij het achterhouden van informatie. Omdat wethouder van Geel zich de afgelopen 8 jaar goed heeft ingezet, en daarvoor ook door de Volkspartij in het verleden is geprezen, heeft de Volkspartij besloten om geen motie van wantrouwen, maar slechts een motie van afkeuring in te dienen zoals hieronder omschreven:

Vreemd aan de orde van de dag:

Motie van afkeuring

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 31 mei 2018,

Constaterende dat:

 • wethouder Van Geel een tekort op jeugdzorg van bijna 1,6 mln in 2017 op 4 april 2018 in een oordeelvormende vergadering mondeling ter kennisgeving heeft meegedeeld.
 • verschillende fracties ruim voor de vergadering van 7 mei 2018 schriftelijk vragen hebben gesteld aan de wethouder/college en dat de antwoorden slechts enkele uren voor de oordeelvormende vergadering werden aangeleverd waardoor een goede voorbereiding voor de raad onmogelijk is en zij haar controlerende taak niet kan uitvoeren.
 • de tekorten volgens de wethouder al op 8 maart 2018 bekend waren, de regio gemeenten op 14 maart 2018 zijn geïnformeerd en de raad pas in de eerste vergadering na de verkiezingen op 4 april 2018 is geïnformeerd.
 • het college niet heeft voldaan aan de actieve informatieplicht en daarmee de verkiezingen heeft beïnvloed.

Overwegende dat:

 • de manier waarop portefeuillehouder van Geel zijn ambt heeft uitgevoerd heeft geleid tot
   1. onnodige verstoringen van een democratische en zorgvuldige besluitvorming en
   2. een zorgelijke financiële huishouding.
 • er sprake is van een terugkerend patroon van onzorgvuldigheden en autocratisch handelen.
 • portefeuillehouder Van Geel jeugdzorg op een zodanige manier vormgeeft dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren.
 • de wethouder willens en wetens het stemgedrag van de kiezers heeft beinvloed d.m.v. het achterhouden van informatie en daarmee de democratie heeft geschaad.

Keurt de gemeenteraad het handelen van de portefeuillehouder af.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willy Knop,

Volkspartij.

 

Dat het CDA haar eigen wethouder verdedigt verdient alle lof, al moest de burgemeester wel een opmerking maken over het taalgebruik.

Dat de raadsleden van de huidige coalitie van GewoonLokaal!, VVD en CDA tegen de motie stemden en het te laat informeren van de raad door de wethouder bagatelliseerden, geeft wel weer aan dat men het niet zo nauw neemt met de regels die daarvoor gelden. Maurice Remery van Gewoon Lokaal! verwijt de Volkspartij “natrapperij” omdat het slechts de regels volgt. Nicky Broos van de VVD had nog een opmerking dat de Volkspartij het daarom niet waard is om in de coalitie te zitten. De burgers verkeerd of te laat informeren mag dus wel volgens deze heren. Het is maar wat je het beste uitkomt natuurlijk.

De argumenten betreffende de slechte communicatie en informatievoorziening waren voor D66 en PvdA reden om met de motie in te stemmen.

Ik denk persoonlijk dat de bevolking liever naar behoren wordt geïnformeerd en de miljoenen tekorten er niet zouden zijn geweest. Aannemelijk is dan ook dat als de kiezers dit voor de verkiezingen zouden hebben geweten, de zetelverdeling wellicht anders zou zijn geweest. De verkiezingen zijn nu beïnvloed en de kiezers zijn misleid.

Hieronder het stukje uit de Steenbergse Courant:

 

STEENBERGEN – Raadslid Willy Knop heeft namens de Volkspartij donderdagavond een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Cor van Geel. Aanleiding daarvoor is het opgelopen tekort op Jeugdzorg van 1,5 miljoen waar de wethouder volgens de Volkspartij verantwoordelijk voor is. Volgens Knops heeft Van Geel onzorgvuldig gehandeld, informatie achtergehouden en daarmee de democratie geschaad. De motie werd gesteund door de fractie van de PvdA en D66. Gewoon Lokaal!, VVD en CDA stemden echter tegen waardoor de motie werd verworpen.

De Volkspartij lichtte de motie toe tijdens de besluitvormende vergadering op het gemeentehuis. Volgens Knops zou er door de Volkspartij in een andere situatie zelfs een motie van wantrouwen zijn ingediend, maar omdat Cor van Geel al vlak voor zijn afscheid staat, is dat volgens de partij niet van toepassing.

“Natrapperij”

De wethouder werd door zijn partij (CDA) gesteund en verdedigd. “Wij vinden dit een laffe daad en nemen het de Volkspartij kwalijk dat deze motie is ingediend. Het CDA is trots op Cor van Geel die zijn diensten heeft bewezen in de afgelopen jaren. Als iemand anders op die post had gezeten, was het tekort misschien nog wel veel hoger geweest”, aldus Jeroen Weerdenburg namens het CDA. Nicky Broos (VVD) sloot zich hierbij aan door Van Geel te complimenteren met hoe de ‘monsterklus’ van decentralisatie is verlopen. “De communicatie had af en toe beter gekund, dat geven wij toe, maar deze motie verdient hij niet.” De argumenten betreffende de slechte communicatie en informatievoorziening waren voor D66 en PvdA reden om met de motie in te stemmen. Maurice Remery van Gewoon Lokaal! had geen goed woord over voor de Volkspartij en noemde de motie van afkeuring “natrapperij.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Back To Top