skip to Main Content

Persbericht Plasticafval en bescherming privacy gegevens bij afvalpasjes

De fractie van de Volkspartij in de gemeente Steenbergen is vanaf dag 1 geen voorstander geweest van de invoering van de ondergrondse afvalcontainers, Wij vinden dat de belasting voor de burgers te grote vormen gaat aan nemen. In de gemeenteraad was de Volkspartij de enige die daar tegen heeft gestemd; alle andere raadsleden waren voorstanders.

Inmiddels gaat het steeds verder. De ondergrondse containers zijn nog niet in gebruik, of het volgende doet zich voor. Het plastic afval en drankenverpakkingen wil het college gaan ophalen. De inwoners van de gemeente Steenbergen krijgen daarvoor een nieuwe container met oranje deksel. Het ophaalsysteem in de buurgemeente Bergen op Zoom is zodanig mislukt dat er voor is gekozen er helemaal mee te stoppen. Dat is niet omdat de meeuwen de zakken kapot bijten, dat probleem heb je met een container niet, maar vooral omdat het steeds duurder bleek.

De fractie van de Volkspartij wil dat de overlast welke onze inwoners wordt aangedaan ophoudt en zeker ook dat de kosten niet verder oplopen. Het ondergronds inzamelen zou geld gaan opbrengen. Het tegendeel is gebleken; de kosten gaan met tenminste een tientje per huishouden omhoog.

Met de nieuwe afvalsystemen voert het college tegelijk een afvalpas in. De Volkspartij in de gemeente Steenbergen stelt vragen bij de toepassing van de privacy regels en heeft het college hier vragen over gesteld. Deze gaan als bijlage hierbij.

Het college is gevraagd de antwoorden zo mogelijk binnen twee weken te geven.

Steenbergen, 3 maart 2018.
Fractie Volkspartij.

Michel Lambers
06 14809517
m.lambers@home.nl

Hieronder staan de art. 40 vragen

Vragen artikel 40 RvO gemeenteraad Steenbergen

Onderwerp: Afvalinzameling

Geacht college,

Het college van burgemeester en wethouders heeft op alle adressen van haar inwoners van de gemeente Steenbergen een folder verspreid waarin wordt aangekondigd dat de zwarte container voor restafval wordt ingenomen. De groene GFT container wordt omgeruild door een container van gelijke grootte, voorzien van een registratiechip. De blauwe papiercontainer wordt voorzien van een registratiechip. Er wordt een nieuwe oranje container toegevoegd voor plastic en drankenverpakkingen. Deze wordt ook voorzien van een registratiechip.

De inmiddels ondergronds geplaatste containers voor het restafval zijn voorzien van een chip welke uitsluitend werken met een speciale afvalpas. Deze staat op naam en is in principe bestemd voor het openen van een container. Alleen op verzoek kan daarvan worden afgeweken.

Wij verzoeken u de navolgende vragen te beantwoorden:

Zwarte container restafval.

Deze verdwijnt in ruil voor het omgekeerd inzamelen. Dat zal leiden tot overlast voor de bewoners, omdat zij vaker en meer grotere afstanden moeten afleggen om hun afval weg te brengen. Veel inwoners hebben gekozen voor een kleinere container, niet zelden omdat zij milieubewust al hun afval goed scheidden. Zij konden daardoor kiezen voor het lagere afvalstoffentarief.

1. Op welke wijze worden deze inwoners van de gemeente Steenbergen gecompenseerd voor het gelijke tarief dat zij moeten gaan betalen voor een voor de meesten onaantrekkelijker brengsysteem?

Oranje container plastic en verpakkingen.

2. Heeft het college kennis genomen van het als gevolg van uit de hand lopende  kosten mislukken van het ophaalsysteem in Bergen op Zoom?
3. Is het college bereid om voordat verdere onomkeerbare investeringen en maatregelen worden genomen bij het uitzetten van de containers eerst onderzoek te doen in de buurgemeente Bergen op Zoom naar de kostenontwikkeling? Wil het college de raad informeren over de aantallen plastic welke in de gemeente Bergen op Zoom werden ingezameld voordat en nadat het ophaalsysteem werd ingevoerd, voordat de oranje containers worden uitgezet? Dat vogels de plastic zakken in Bergen op Zoom open pikten is bekend en behoeft niet nader te worden onderzocht. Dat de portefeuillehouder in Bergen op Zoom nadenkt over ondergronds inzamelen is bekend en behoeft ook geen nader onderzoek door het college van Steenbergen. Wij gaan er in ieder geval niet van uit dat u de grond nog een keer wilt openen.
4. Kan het college toezeggen dat de oranje containers niet zullen worden uitgezet voordat de gemeenteraad van Steenbergen kennis heeft genomen van de antwoorden op deze vragen en een heroverweging heeft kunnen bespreken?

Privacy, pasjes, chippen en stickeren.

5. Op welke wijze is de privacy van onze burgers gegarandeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens welke zijn vermeld op de afvalpas?
6. Heeft het college van burgemeester en/of de raad een privacyreglement vastgesteld voor het gebruik van chips en afvalpassen zoals elders in het land? (Vgl. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Lisse/CVDR420007/CVDR420007_1.html )
7. Indien het antwoord ja is, voldoet dit dan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 in werking treedt?
8. Is dit privacyreglement eenvoudig vindbaar op de website van de gemeente Steenbergen vermeld?
9. Wilt u de tekst van het privacyreglement toevoegen als bijlage bij de beantwoording van deze vragen?
10. Als het antwoord op een van de drie hierboven gestelde vragen neen is, is het college dan bereid haar acties met betrekking van het chippen, stickeren en afsluiten van de ondergrondse containers op te schorten tot de raad en/of het college hierover een daartoe strekkend besluit heeft genomen?
11. Is er bij de invoering van het systeem mogelijk sprake van strijdigheid met de wet?
12. Wat is het verschil in situatie met de gemeente Arnhem waar men in de zomer van 2017 heeft besloten het systeem met de afvalpas te stoppen?

Slotvraag:

Is het college bereid deze vragen uiterlijk te beantwoorden op 17 maart 2018? Het reglement van orde voor de gemeenteraad kent een uiterste beantwoordingstermijn van 30 dagen, maar het is het college niet verboden de raad ten dienste te zijn en deze termijn te bekorten. Voor uw medewerking zijn wij u erkentelijk.

Steenbergen, 3 maart 2018.

Namens de fractie van de Volkspartij

Michel Lambers

 

Meer informatie over het recyclen van plastic kunt u vinden op:

Recyclen plastic afval heeft weinig effect op milieu 

Back To Top